Công văn 5103/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Uyên Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
29
lượt xem
2
download

Công văn 5103/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5103/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc tình hình vận động, thu hút và sử dụng ODA 6 tháng đầu năm 2007

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5103/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 5103/VPCP-QHQT V/v tình hình vận động, thu hút Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2007 và sử dụng ODA 6 tháng đầu năm 2007 Kính - Bộ Kế hoạch và Đầu gửi: tư; - Bộ Tài chính; - Bộ Ngoại giao. Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6078/BKH-KTĐN ngày 22 tháng 8 năm 2007), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Đồng ý nội dung Báo cáo về tình hình vận động, thu hút và sử dụng ODA trong 6 tháng đầu năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên. Trong 6 tháng cuối năm 2007, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lưu ý tập trung vận động ODA hỗ trợ cho những vùng đang gặp nhiều khó khăn. 2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan khẩn trương nghiên cứu, sớm trình Thủ tướng Chính phủ các giải pháp cấp bách để áp dụng cho các dự án ODA, gồm: a) Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và khả thi, bao gồm Mẫu báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và khả thi sử dụng chung giữa Việt Nam và các nhà tài trợ; xử lý vấn đề thiết kế cơ sở trong báo cáo nghiên cứu khả thi; quy trình và thủ tục phê duyệt hài hòa giữa Việt Nam và nhà tài trợ về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và khả thi. b) Rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án, đặc biệt là các hoạt động liên quan tới đấu thầu và giải phóng mặt bằng ngay sau khi dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. c) Hài hòa một số quy định về đấu thầu và giải phóng mặt bằng với các nhà tài trợ. 3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Xây dựng thực hiện đúng hạn những nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 836/CT-TTg ngày 2/7/2007 về tăng cường quản lý đầu tư bằng nguồn vốn Nhà nước 6 tháng cuối năm 2007 để khắc phục những quy định không nhất quán và mâu thuẫn trong các văn bản trong nước chi phối quản lý và sử dụng ODA trong các lĩnh vực quản lý đầu tư, xây dựng công trình và đấu thầu. 4. Tiếp tục duy trì hoạt động của Tổ công tác ODA của Chính phủ với trọng tâm là những dự án đầu tư quy mô lớn của Nhóm 5 Ngân hàng phát triển hiện còn những tồn tại vuớng mắc để thúc đẩy giải ngân ODA. 5. Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao sớm ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 131/2006/NĐ-CP ngày 9/11/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng ODA về các nội dung liên quan tới quản lý tài chính, ký kết điều ước quốc tế cụ thể về ODA và triển khai công tác tập huấn, đào tạo về các văn bản pháp quy này.
  2. 6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Khóa tập huấn thể chế về Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 9/11/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng ODA; các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các văn bản liên quan hướng dẫn thực hiện Nghị định trên cho đội ngũ cán bộ làm công tác ODA của các Bộ, ngành địa phương. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; - Thủ tướng và các PTT CP (để b/c); PHÓ CHỦ NHIỆM - VPCP: BTCN, các PCN; (Đã ký) các Vụ: TH, KTTH, Website CP; Nguyễn Quốc Huy - Lưu: VT, QHQT (2). 22
Đồng bộ tài khoản