intTypePromotion=1

Công văn 5111/TCT/NV1 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
61
lượt xem
1
download

Công văn 5111/TCT/NV1 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5111/TCT/NV1 của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng tại Sơn La

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5111/TCT/NV1 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  æ n g  c ôc thu Õ  S è   T 5111 T C T/ N V 1  n g µ y 18 th¸ng 12 n¨ m  2001 V Ò   thu Õ  G T G T  ® èi   h o¹t ® é n g  X D  t¹i ¬ n  L a víi  S KÝnh    ban  göi:Uû  nh©n  d©n  tØnh  S¬n  La Tr¶    lêiC«ng v¨n  2250/UB  sè  ngµy 16/11/2001 cña    Uû ban nh©n  d©n   tØnh S¬n  vÒ    La  ®Ò nghÞ    thu thuÕ GTGT     ho¹t®éng  x©y dùng v∙ng      laitrªn ®Þa bµn tØnh;Tæng    côc thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh    ViÖc    thu thuÕ GTGT   îcthùc hiÖn  ®     thèng  nhÊt theo    LuËt ®Þnh    cña    c¸c v¨n b¶n  híng dÉn. Bé      Tµi chÝnh  kh«ng  thÈm  cã  quyÒn cho  dông  chÕ  ¸p  c¬  riªngcho    tõng ®Þa    ph¬ng. VÊn    ®Ò khÊu    trõthuÕ, hoµn    thuÕ ®èi    së  víic¬  x©y  dùng  trôsë  cã    ë  ®Þa  ph¬ng kh¸c ®Õn     ®Þa  bµn tØnh S¬n  thùc  La  hiÖn x©y dùng l¾p  Æt  ® c«ng tr×nh,h¹ng    môc c«ng  tr×nh,viÖc  khai,khÊu      kª    trõthuÕ, nép    thuÕ vµ  hoµn thuÕ GTGT  thùc hiÖn  sau:   nh  1­ Theo  quy ®Þnh  it¹ §iÓm   Môc    2  IIPhÇn   C Th«ng    122/2000/TT­ t sè  BTC   ngµy  29/12/2000  cña  Tµi chÝnh  Bé    híng  dÉn    thihµnh  NghÞ  ®Þnh  sè  79/2000/N§­  CP ngµy  29/12/2000  cña  ChÝnh  phñ quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt  thuÕ  GTGT     ëng  th×:"Tr hîp  së  c¬  x©y  dùng, l¾p  Æt   tæ    ® cã  chøc    c¸c ®¬n  phô  vÞ  thuéc kh«ng  tc¸ch ph¸p nh©n  tæ, ®éi x©y    cã       nh      dùng,ban    qu¶n  lýc«ng    tr×nh thùc hiÖn      x©y l¾p    c¸c c«ng  tr×nh ë    ®Þa   ph¬ng  kh¸c n¬ic¬      së  ®ãng    chÝnh  trôsë  kh«ng  khaix¸c ®Þnh  îc thuÕ  kª      ®   GTGT   ®Çu  vaß, thuÕ    ®Çu     ra,thuÕ  ph¶inép    theo quy ®Þnh   th× ®¬n  x©y  vÞ  dùng,l¾p  Æt    ® hoÆc   c¬  chÝnh  së  ph¶i kª    khai doanh    thu  thuÕ  vµ  GTGT   nép  i t¹ ®Þa   ph¬ng    n¬i x©y  dùng  c«ng  tr×nh,h¹ng    môc  c«ng  tr×nh theo    b»ng          tû lÖ  1% trªngi¸thanh  to¸nc«ng    tr×nh,h¹ng    môc  c«ng tr×nh cha  thuÕ    cã  GTGT". Theo híng dÉn    nªu  trªn,  nÕu    së  c¸c c¬  thùc hiÖn    x©y  dùng,l¾p  Æt  i   ® t¹  c¸c ®Þa     ph¬ng  kh¸c n¬i ®ãng    kh«ng        trôsë  kª khaithuÕ      x¸c ®Þnh  îc thuÕ  ®   GTGT   ®Çu  vµo,thuÕ    ®Çu     ra,thuÕ ph¶inép    îcnép    th× ®   thuÕ theo tûlÖ        1% trªn gi¸thanh      to¸n cha  thuÕ    cã  GTGT.  C¨n  vµo      cø  gi¸trÞ thanh  to¸n c«ng    tr×nh,c¬  kª khaivµ    së      nép  thuÕ  vµo  NSNN     t¹ ®Þa  i ph¬ng    n¬ix©y  dùng  c«ng  tr×nh.T¹itrôsë        chÝnh  së    c¬  kª khaithuÕ    GTGT   ®Çu   vµo,®Çu   cña    ra  toµn  bé c«ng  tr×nh  c¸c ®Þa   ë    ph¬ng, sè    thuÕ  GTGT   nép  ®∙  theo    1%   tû lÖ  (nªu  trªn)   îctrõvµo  thuÕ    ®     sÏ sè  GTGT   ph¶inép      chÝnh.   t¹ trôsë  i 2­ VÒ     khÊu    hoµn  trõvµ  thuÕ: Do  Æc     ® thïcña  së  c¬  x©y  dùng,l¾p  Æt      ® c¸cc«ng  tr×nh ë      c¸c®Þa ph­ ¬ng kh¸c n¬i ®ãng    chÝnh, viÖc      trô së    khÊu    trõ,hoµn thuÕ GTGT  cña xÝ  nghiÖp    khiquyÕt to¸nthuÕ      thùc hiÖn  sau:   nh    §èi víic«ng      tr×nh  c¸c ®Þa   ë    ph¬ng nép  thuÕ GTGT   theo ph¬ng  ph¸p  khÊu    trõthuÕ    l gi÷sæ   mµ cã u    s¸ch,chøng    to¸nvµ  tµikho¶n    tõkÕ    cã    tiÒn göi     Ng©n  hµng  nÕu   sè  cã  thuÕ  GTGT     ) 3  ©m (­  th¸ng li       ªntôc th×    îc hoµn  sÏ ®   thuÕ GTGT   i t¹ ®Þa  ph¬ng ®ã. Trêng hîp  së  c¬  x©y  dùng  kh«ng u      l gi÷ sæ s¸ch,chøng    to¸n,kh«ng  tµikho¶n    tõ kÕ    cã    tiÒn    göi Ng©n  hµng  sÏ hoµn  th×    thuÕ      chÝnh. t¹ trôsë  i
  2. 2 §èivíi     c«ng  tr×nh nép    thuÕ  theo    1%     tû lÖ  th× thuÕ GTGT   ®Çu   vµo  îc ®   khÊu    hoµn  trõvµ  thuÕ  (nÕu        chÝnh  cã)t¹ trôsë  i cña  së. c¬  3­    VÒ møc  thuÕ GTGT   n¬i nép  vµ    thuÕ cña ho¹t®éng    kh¶o    s¸t,thiÕt   kÕ. Theo quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm  3.17 Môc    IIphÇn  Th«ng   122/2000/TT­ B  t sè  BTC  ngµy 29/12/2000 cña  Tµi chÝnh  Bé    th× kh¶o    s¸t,thiÕtkÕ     kh«ng n»m   trongnhãm     thuÕ suÊt0%;    5%; 20%.  vËy    V×  ¸p dông møc  thuÕ suÊt10%.   T¹i ®iÓm  2  Môc  I PhÇn  C  Th«ng  t sè  122/2000/TT­   BTC  ngµy  29/12/2000 (nªu trªn)quy      ®Þnh: C¸c  chøc, c¸ nh©n  tæ      thùc hiÖn dÞch  t vô    vÊn, kh¶o      s¸t,thiÕtkÕ     hoÆc     c¸c hîp ®ång    t vÊn, dÞch  ®¨ng  kª    vô  ký  khai,   nép thuÕ    quan  víic¬  thuÕ ®Þa ph¬ng    n¬i®ãng   trôsë. Tæng  côc thuÕ        tr¶lêi®Ó UBND  tØnh S¬n  chØ   La  ®¹o viÖc  thuÕ  thu  trªn®Þa    bµn theo chÕ  quy    ®é  ®Þnh. 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản