intTypePromotion=1

Công văn 512/TC-HCSN của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
81
lượt xem
3
download

Công văn 512/TC-HCSN của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 512/TC-HCSN của Bộ Tài chính về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2003 cho đơn vị sự nghiệp có thu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 512/TC-HCSN của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA c«ng v¨n c ñ a  é  t µi b  ch Ý n h  s è  512/tc­ cs n  n g µ y   h 15 th¸ng 01 n¨ m  2003  v Ò  vi Ö c giao d ù  to¸n n s n n  n¨ m  2003  h o  ® ¬ n  v Þ  s nct c K Ý nh   öi: ­  g   C¸c  é,  ¬   B c quan ngang   é,  ¬   B c quan  éc  thu Ch Ý nh  ñ ph ­UBND   tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    c¸c    ph tr   TW C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 10/2002/N§­   µy  CP ng 16/01/2002 cña  Ýnh  ñ     Ch ph vÒ   Õ     µichÝnh    ông  ch ®é t   ¸p d cho  n  Þ  ù  ®¬ v s nghiÖp  ã    c thu (SNCT). C¨n  Th«ng   è  cø  t s 25/2000/TT­BTC   µy  ng 21/3/2002  ña  é   µi chÝnh  c BT  híng  Én  ùc  Ön  d th hi NghÞ   nh   è  ®Þ s 10/2002/N§­   µy  CP ng 16/01/2002  ña  c ChÝnh  ñ. ph C¨n  Th«ng   è  cø  ts 103/1998/TT­BTC   µy  ng 18/7/1998 cña  é   µichÝnh     BT  híng dÉn  Öc  ©n  Êp,lËp,chÊp  µnh  µ  Õt to¸nng©n    vi ph c   h v quy     s¸ch nhµ  íc.   n C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 181/2002/Q§­TTg  µy  ng 23/12/2002  ña  ñ  ­ c Th t íng ChÝnh  ñ  Ò   Öc    ph v vi giao chØ    Õ   ¹ch vµ  ù    ©n    tiªuk ho   d to¸nng s¸ch nhµ  íc   n  n¨m  2003. Bé   µi chÝnh  íng  Én  Öc  T  h d vi giao  ù  d to¸n thu,chi ng©n       s¸ch  µ  íc nh n   n¨m  2003  cho    n  Þ  ù  c¸c®¬ v s nghiÖp  ã      c thu,nh sau: I.§èivíic¸c ®¬n  Þ  ù         v s nghiÖp  ã    ù b¶o  ¶m   µn  é    Ý  ¹t c thu t   ® to b chiph ho   ®éng  êng  th xuyªn: C¨n  vµo  Õt  cø  k qu¶  ©n  ¹  µ  ph lo i Quy Õt  nh  Ò   v ®Þ v giao quyÒn  ù chñ  µi   t  t  chÝnh  cho    n  Þ   ù  c¸c ®¬ v s nghiÖp  ã  c thu  ù b¶o  ¶m   µn  é    Ý   ¹t t  ® to b chi ph ho   ®éng  êng  th xuyªn    o¹n  giai® 2002    ­ 2004; T×nh  ×nh  ùc hiÖn  ù        h th   d to¸n n¨m 2002  µ  ù        v d to¸nthu,chin¨m  2003  ®¬n  Þ  Ëp;C¨n  vµo  ù        do  vl   cø  d to¸nthu,chi ng©n  s¸ch nhµ  ícn¨m    n  2003  îccÊp  ã  Èm  Òn  ®  c th quy giao,Bé   ñ    ch qu¶n  ®èi (  víic¸c ®¬n  Þ  ù     v s nghiÖp  ã  c thu  Trung  ng  do  ¬ qu¶n  ý)  ¬  l ,c quan  ñ  ch qu¶n  ®Þa  ¬ng  ®èivíi   n  Þ  ù  ph (     ®¬ v s nghiÖp  ã    ®Þa  ¬ng  c¸c c thu do  ph qu¶n  ý)giao l    dù to¸n thu,ching©n       s¸ch  µ  íc n¨m  nh n   2003  cho    n  Þ  ùcthuéc,nh  c¸c ®¬ v tr     sau: 1.Giao  ù      Ý, lÖ  Ý  éc ng©n    d to¸nthu ph   ph thu   s¸ch nhµ  íc,bao  å m:   n  g ­Tæng  è    Ý, lÖ  Ý.   s thu ph   ph ­  è   Ý,  Ö  Ý   îc ®Ó   ¹  n   Þ   ö  ông  S ph l ph ®   li ®¬ v s d theo quy  nh   ña  ¬  ®Þ cc quan  µ  íccã  Èm  Òn  i víi õng lo¹ phÝ, lÖ  Ý. nh n   th quy ®è     t  i     ph ­Sè  Ý, lÖ  Ý    ph   ph ph¶inép  ©n    ng s¸ch nhµ  íc.   n C¬  quan  ñ  ch qu¶n  kh«ng  giao sè      thu s¶n  Êt,cung  xu   øng  Þch  ô.§¬n  d v  vÞ  ©y  ùng  Õ   ¹ch thu,®Ó   iÒu  µnh  xd k ho     ® h trong c¶    n¨m. 2.Giao  ù      d to¸nchi:
  2. 2 ­Chi ho¹t®éng  êng      th xuyªn tõnguån    Ý, lÖ  Ý  îc®Ó   ¹®¬n  Þ     thu ph   ph ®   l   i v sö  ông  d theo quy  nh  ña  ¬  ®Þ c c quan  µ  íccã  Èm  Òn  i víi õng  ¹  nh n   th quy ®è     t lo i phÝ, lÖ  Ý.   ph ­ Chi  kh«ng  êng  th xuyªn (bao  å m:  g Kinh  Ý   ùc  Ön  ph th hi c¸c    µi ®Ò t   nghiªncøu    khoa  äc  Êp  µ   íc,cÊp  é, ngµnh;Ch ¬ng  ×nh m ôc    èc  h c Nh n   B    tr   tiªuqu gia;kinh phÝ   µ  íc giao      nh n   theo  Õ     Æt   µng; kinh phÝ   ùc hiÖn    ch ®é ® h     th   tinh gi¶n biªnchÕ;     kinh phÝ  i øng    ù    èn  u    ©y  ùng  ¬    ®è   c¸c d ¸n;v ®Ç tx d c b¶n; kinh     phÝ  mua   ¾ m,  öa  ÷a  íntµis¶n  è  nh):Bé   ñ  s s ch l     c ®Þ   ch qu¶n  ®èivíic¸c ®¬n   (      vÞ  ù  s nghiÖp  ã  do  c thu  Trung  ng ¬ qu¶n  ý)  ¬   l , quan  ñ  C ch qu¶n  a   ¬ng  ®Þ ph (®èivíi   n  Þ  ù      ®¬ v s nghiÖp  ã    ®Þa  ¬ng  c¸c c thu do  ph qu¶n  ý)giao dù      l    to¸ncho ®¬n  Þ  ù  v s nghiÖp  theo quy  nh  Ön  µnh  ¹ Th«ng   è    ®Þ hi h t i ts 103/1998/TT­ BTC   ngµy  18/7/1998  ña  é   µi chÝnh  íng dÉn  Öc  ©n  Êp, lËp,chÊp  µnh  c BT  h  vi ph c   h vµ  Õt to¸nng©n  quy     s¸ch nhµ  íc.   n II  èi víic¸c ®¬n  Þ  ù  .      § v s nghiÖp  ã  c thu  ù b¶o  ¶m   ét  Çn    Ý   t  ® m ph chiph ho¹t®éng  êng    th xuyªn: C¨n  vµo  Õt  cø  k qu¶  ©n  ¹  µ  ph lo i Quy Õt  nh  Ò   v ®Þ v giao quyÒn  ù chñ  µi   t  t  chÝnh  cho    n  Þ  ù  c¸c ®¬ v s nghiÖp  ã    ù b¶o  ¶m   ét  Çn    Ý   ¹t c thu t   ® m ph chiph ho   ®éng  êng  th xuyªn    o¹n  giai® 2002    ­ 2004; T×nh  ×nh  ùc hiÖn  ù        h th   d to¸n n¨m 2002  µ  ù        v d to¸nthu,chin¨m  2003  ®¬n  Þ  Ëp;C¨n  vµo  ù        do  vl   cø  d to¸nthu,chi ng©n  s¸ch nhµ  ícn¨m    n  2003  îccÊp  ã  Èm  Òn  ®  c th quy giao,Bé   ñ    ch qu¶n  ®èi (  víic¸c ®¬n  Þ  ù     v s nghiÖp  ã  c thu  Trung  ng  do  ¬ qu¶n  ý)  ¬   l , quan  ñ  C ch qu¶n  ®Þa  ¬ng  ®èivíi   n  Þ  ù  ph (     ®¬ v s nghiÖp  ã    ®Þa  ¬ng  c¸c c thu do  ph qu¶n  ý)giao l    dù to¸n thu,ching©n       s¸ch  µ  íc n¨m  nh n   2003  cho    n  Þ  ùcthuéc,nh  c¸c ®¬ v tr     sau: 1.Giao  ù      Ý, lÖ  Ý  éc ng©n    d to¸nthu ph   ph thu   s¸ch nhµ  íc,bao  å m:   n  g ­Tæng  è    Ý, lÖ  Ý.   s thu ph   ph ­  è   Ý,  Ö  Ý   îc ®Ó   ¹  n   Þ   ö  ông  S ph l ph ®   li ®¬ v s d theo quy  nh   ña  ¬  ®Þ cc quan  µ  íccã  Èm  Òn  i víi õng lo¹ phÝ, lÖ  Ý. nh n   th quy ®è     t  i     ph ­Sè  Ý, lÖ  Ý    ph   ph ph¶inép  ©n    ng s¸ch nhµ  íc.   n C¬  quan  ñ  ch qu¶n  kh«ng  giao sè      thu s¶n  Êt,cung  xu   øng  Þch  ô.§¬n  d v  vÞ  ©y  ùng  Õ   ¹ch thu,®Ó   iÒu  µnh  xd k ho     ® h trong c¶    n¨m. 2.Giao  ù      d to¸nchi: 2.1.Chi ho¹t®éng  êng      th xuyªn: 2.1.1.Chi  ¹t®éng  êng    ho   th xuyªn  õ nguån  t  thu  Ý,  Ö  Ý   îc ®Ó   ¹ ph l ph ®   l i ®¬n  Þ  ö  ông  vsd theo quy  nh  ña  ¬  ®Þ c c quan  µ  íccã  Èm  Òn  i víi nh n   th quy ®è     tõng lo¹ phÝ, lÖ  Ý.    i   ph 2.1.2.   ¹t®éng  êng    ho   Chi th xuyªn tõnguån  ©n     ng s¸ch nhµ  íccÊp:   n  Dù  to¸n kinh phÝ   ©n      ng s¸ch  µ  íc giao  nh n   n¨m 2003, ph¶ib¶o  ¶m         ® chi phÝ  ¹t®éng  êng  ho   th xuyªn cña    n  Þ  îcæn   nh    c¸c®¬ v ®   ®Þ trong 3    n¨m (2002    ­ 2004)vµ  îcx¸c®Þnh     ®   nh sau: Kinh  Ý  ph NSNN   = Dù     to¸nkinh phÝ    + Møc kinhphÝ    t¨ng giao n¨m    2003  NSNN  giao n¨m    2002  thªm  n¨m 2003 (2)
  3. 3 (1) Trong  : ®ã (1)Dù       to¸nkinh phÝ  ©n    ng s¸ch nhµ  ícgiao n¨m    n    2002 b¶o  ¶m     Ý  ® chiph ho¹t®éng  êng    th xuyªn ® îc æn   nh  n¨m     ®Þ 3  (2002    ­ 2004) theo  Õt  nh     quy ®Þ cña  Êp  ã  Èm  Òn  c c th quy giao quyÒn  ùchñ  µichÝnh    t  t  cho  n  Þ. ®¬ v (2) Møc     kinh  Ý   ph t¨ng thªm    n¨m 2003  cho  ¹t ®éng  êng  ho   th xuyªn  õ t  ng©n  s¸ch nhµ  íccña  õng  n  Þ  c¬    n  t ®¬ v do  quan  ñ  ch qu¶n  Õt  nh, trong quy ®Þ     ph¹m    ù    ©n  vid to¸nng s¸ch nhµ  íc® îcgiao  µ    Ö m   ô      n    v c¸c nhi v t¨ng thªm trong  n¨m 2003  ña  n  Þ: c ®¬ v +  ChØ     äc  tiªuh sinh,gi¸oviªnt¨ngthªm       trongn¨m  äc    h 2003   ­2004. +  ChØ     êng  Önh, b Önh  ©n    tiªugi b   nh t¨ngthªm  trongn¨m    2003. + C¸c chØ    tiªuph¸p  ýkh¸c cã  l    ¶nh  ëng  n     êng  h ®Õ chith xuyªn theo      c¸c lÜnh  ùc  ¹t®éng  v ho   (gi¸odôc    o  ¹o,y  Õ, v¨n      ­ ®µ t   t   ho¸ th«ng    Ó  ôc  Ó  tin,th d th thao,nghiªn cøu      khoa  äc, sù  h   nghiÖp  kinh  Õ  t n«ng  ©m   û  î   û  l thu l ithu s¶n, ,   giao th«ng  u  iÖn,®Þa  Ýnh,®Þa  Êt.. )   b®   ch   ch . +  C¸c  Õu  èvµ  Öm  ô  y t   nhi v kh¸c® îcgiao t¨ng.      2.2.Chi    kh«ng  êng  th xuyªn  (bao  å m:  g Kinh  Ý   ùc  Ön      µi ph th hi c¸c ®Ò t   nghiªncøu    khoa  äc  Êp  µ  íc,cÊp  é, ngµnh;ch¬ng  ×nh m ôc    èc  h c nh n   b    tr   tiªuqu gia;kinh phÝ   µ  íc giao      nh n   theo  Õ     Æt   µng; kinh phÝ   ùc hiÖn    ch ®é ® h     th   tinh gi¶n biªnchÕ;     kinh phÝ  i øng    ù    èn  u    ©y  ùng  ¬    ®è   c¸c d ¸n;v ®Ç tx d c b¶n; kinh     phÝ  mua   ¾ m,  öa  ÷a  íntµis¶n  è  nh):Bé   ñ  s s ch l     c ®Þ   ch qu¶n  ®èivíic¸c ®¬n   (      vÞ  ù  s nghiÖp  ã  do  c thu  Trung  ng  ¬ qu¶n  ý)  ¬   l , quan  ñ  C ch qu¶n  a   ¬ng  ®Þ ph (®èivíi   n  Þ  ù      ®¬ v s nghiÖp  ã    ®Þa  ¬ng  c¸c c thu do  ph qu¶n  ý)giao dù      l    to¸ncho ®¬n  Þ  ù  v s nghiÖp  theo quy  nh  Ön  µnh  ¹ Th«ng   è    ®Þ hi h t  i ts 103/1998/TT­ BTC   ngµy  18/7/1998  ña  é   µi chÝnh  íng dÉn  Öc  ©n  Êp, lËp,chÊp  µnh  c BT  h  vi ph c   h vµ  Õt to¸nng©n  quy     s¸ch nhµ  íc.   n II   é   ñ  I B ch qu¶n  ®èi víic¸c  n   Þ   ù  . (    ®¬ v s nghiÖp  ã  c thu  Trung  ng  do  ¬ qu¶n  ý)  ñ   Þch  û   l, Ch t U ban  ©n  ©n    Êp  ®èivíic¸c ®¬n  Þ  ù  nh d c¸c c (       v s nghiÖp  cã    ®Þa  ¬ng  thu do  ph qu¶n  ý)tiÕp tôckhÈn  ¬ng  ©n  ¹ vµ  l     tr ph lo i giao quyÒn  ù     t  chñ  µichÝnh  t  cho c¸c  n   Þ   ®¬ v SNCT   õ  µy  t ng 01/01/2003. Kinh  Ý   ©n    ph ng s¸ch nhµ  ícb¶o  ¶m   ¹t®éng  êng    n  ® ho   th xuyªn (®èivíi n  Þ  ùb¶o  ¶m   ét       ®¬ v t   ® m phÇn    Ý)    nh  chiph æn ®Þ trong 3    n¨m  2003   ­2005. ViÖc giao  ù  d to¸n n¨m    2003  cho    n  Þ   ù  c¸c ®¬ v s nghiÖp  ã c thu  ù b¶o  t  ®¶m   µn  é    Ý  ¹t®éng  êng  to b chiph ho   th xuyªn vµ  n  Þ  ù    ®¬ v s nghiÖp  ã    ù c thu t   b¶o  ¶m   ét  Çn    Ý   ¹t®éng  êng  ® m ph chiph ho   th xuyªn,thùc hiÖn        nh quy  nh   ®Þ t¹ m ôc   µ  ôc    ña    i Iv m IIc C«ng    µy. v¨n n IV. C¸c  n   Þ   ù    ®¬ v s nghiÖp  ã  c thu  c¨n  vµo  ù  cø  d to¸n ng©n    s¸ch n¨m   2003  îccÊp  ã  Èm  Òn  ®  c th quy giao,thùc hiÖn  ÕtkiÖm      ti   10%     êng  chith xuyªn   (trõtiÒn ¬ng  µ      l v c¸c kho¶n  ã  Ýnh  Êt l ng),bè  Ý nguån  ct ch  ¬   tr   thu  ù  s nghiÖp  cña  n  Þ    ùc hiÖn  Òn l ng  íit¨ngthªm  ®¬ v ®Ó th   ti  ¬ m     n¨m 2003  theo  quy  nh  ¹ ®Þ t i ChØ   Þ  è  th s 14/2002/CT­ TTg  µy  ng 28/6/2002  ña  ñ   íng  Ýnh  ñ  Ò   c Th t Ch ph v viÖc  ©y  ùng  Õ   ¹ch    iÓn kinh tÕ      éivµ  ù    ©n  xd k ho ph¸ttr     ­ x∙h   d to¸nng s¸ch nhµ    níc n¨m     2003  µ  v Th«ng   sè  t 61/2002/TT­BTC   µy  ng 11/7/2002  ña  é   µi c B T 
  4. 4 chÝnh  íng  Én  ©y  ùng  ù  h d x d d to¸n ng©n    s¸ch  µ  íc n¨m  nh n   2003  µ  v Quy Õt  ®Þnh  è  s 157/2002/Q§­BTC   µy  ng 24/12/2002,Quy Õt  nh  è    ®Þ s 158/2002/Q§­ TTg  µy  ng 24/12/2002  ña  é   ëng  é   µi chÝnh  Ò   c B tr BT  v giao  ù      ©n   d thu,ching s¸ch nhµ  ícn¨m    n  2003 cho    é, ®Þa  ¬ng. c¸cB   ph §Ò  nghÞ     é,  ¬  c¸c B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ  ùc thu Ch ph th   hiÖn giao  ù    d to¸nn¨m  2003 cho    n  Þ  ù  c¸c ®¬ v s nghiÖp  ã  do  c thu  Trung  ng  ¬ qu¶n  ý;Uû   l   ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ chØ   ®¹o  ¬  c quan  chøc n¨ng  ña  a  ¬ng  ùc hiÖn  c ®Þ ph th   giao dù      to¸nn¨m  2003    cho c¸c ®¬n   Þ   ù    v s nghiÖp  ã c thu  ®Þa   ¬ng  do  ph qu¶n  ý theo  l  quy  nh   Ön  ®Þ hi hµnh  µ  íng dÉn  ¹ v¨n b¶n  µy.  vh   t    i n 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2