Công văn 5125/TC/CST của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
43
lượt xem
2
download

Công văn 5125/TC/CST của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5125/TC/CST của Bộ Tài chính về việc thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với hàng nhập khẩu phục vụ an ninh bằng ngân sách địa phương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5125/TC/CST của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña bé tµi chÝnh sè 5125 TC/CST ngµy 14 th¸ng 5 n¨m 2004  v Ò   v i Ö c   t h u Õ   n h Ë p   k h È u ,   t h u Õ   G T G T   ® è i   v í i   h µ n g   n h Ë p   k h È u  phôc vô an ninh b»ng ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng KÝnh göi: ­ Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc  thuéc Trung ¬ng  ­ Bé C«ng an C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 54/CP ngµy 28/8/1993, NghÞ ®Þnh  sè 94/1998/N§­CP ngµy 17/11/1998 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh   chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu vµ   c¸c LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ xuÊt   khÈu, nhËp khÈu; NghÞ ®Þnh 158/2003/N§­CP ngµy 10/12/2003   ChÝnh phñ qui ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ gi¸ trÞ  gia t¨ng (GTGT) vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña   LuËt thuÕ GTGT; C¨n cø ý kiÕn chØ ®¹o cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i C«ng   v¨n sè 469/VPCP   KTTH ngµy 28/1/2003, sè 3559/VPCP­KTTH   ngµy 21/7/2003 cña V¨n phßng ChÝnh phñ vÒ viÖc thuÕ nhËp   khÈu, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi hµng nhËp khÈu phôc   vô ®¶m b¶o an toµn giao th«ng; Bé Tµi chÝnh híng dÉn thñ tôc xö lý thuÕ nhËp khÈu,   thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng hµng nhËp khÈu phôc vô trùc tiÕp   cho c«ng t¸c an ninh b»ng nguån  ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng hç  trî nh sau: C¸c mÆt hµng lµ m¸y mãc thiÕt bÞ, xe hai b¸nh vµ xe  ba   b¸nh   g¾n   m¸y   (lo¹i   cã   ph©n   khèi   tõ   250cc   trë   lªn)  thuéc lo¹i trong níc cha s¶n xuÊt ®îc do Uû ban nh©n d©n  c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng   nhËp   khÈu   ®Ó  trang bÞ cho ngµnh c«ng an ë ®Þa ph¬ng nh»m môc ®Ých t¨ng  cêng, ®¶m b¶o an toµn giao th«ng vµ trËt tù x∙ héi, ®îc  miÔn thuÕ nhËp khÈu vµ kh«ng thu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. Hå s¬ xÐt miÔn thuÕ nhËp khÈu vµ kh«ng thu thuÕ gi¸  trÞ gia t¨ng bao gåm: ­ C«ng v¨n ®Ò nghÞ miÔn thuÕ nhËp khÈu vµ kh«ng thu  thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cña Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng trong ®ã nªu râ nguån vèn nhËp khÈu,  ®¬n vÞ nhËp khÈu, ®¬n vÞ sö dông hµng ho¸ nhËp khÈu sau  khi thèng nhÊt ý kiÕn víi Bé C«ng an. ­ GiÊy phÐp nhËp khÈu do Bé Th¬ng m¹i cÊp ®èi víi mÆt  hµng ph¶i cã giÊy phÐp. ­ Tê khai hµng ho¸ nhËp khÈu.
  2. 2 ­   Hîp   ®ång   uû   th¸c   nhËp   khÈu   ®èi   víi   trêng   hîp   uû  th¸c nhËp khÈu. ­ C¸c chøng tõ liªn quan kh¸c: (QuyÕt ®Þnh cña Së Tµi  chÝnh   vËt   gi¸   vÒ   viÖc   duyÖt   dù   to¸n   mua   s¾m   thiÕt   bÞ;  chªnh lÖch chi ng©n s¸ch; chøng tõ thanh to¸n...) Hå s¬ xÐt miÔn thuÕ nhËp khÈu vµ kh«ng thu thuÕ gi¸  trÞ   gia   t¨ng   nép   t¹i   c¬   quan   H¶i   quan   n¬i   lµm   thñ   tôc  nhËp   khÈu.   Côc   H¶i   quan   c¸c   tØnh,  liªn   tØnh,   thµnh   phè  trùc thuéc Trung  ¬ng cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra vµ b¸o c¸o  Tæng côc H¶i quan xem xÐt, ra quyÕt ®Þnh miÔn thuÕ nhËp  khÈu vµ kh«ng thu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. Bé Tµi chÝnh híng dÉn ®Ó c¸c c¬ quan liªn quan biÕt  vµ thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản