Công văn 513/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
22
lượt xem
1
download

Công văn 513/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 513/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng thuế nhập khẩu mỳ chính trong CEPT

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 513/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña T æ n g  côc H ¶i q u a n  sè  513 T C H Q / K T T T  n g µy  31 th¸ng 01 n¨ m  2002  vÒ   viÖc ¸p  ô n g  thu Õ  n h Ë p   h È u   d k m ú  c h Ý n h  trong C E P T KÝnh    göi:Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè,   Tæng  côc    H¶iquan  nhËn  îc®iÖn  ®   khÈn  42/PNV­Th  sè  ngµy  1­ 28­ 2002  cña Côc  H¶i quan  thµnh phè H¶i Phßng    vÒ viÖc  dông  ¸p  thuÕ nhËp khÈu  m Æt   hµng    mú chÝnh  trong Danh    môc CEPT.    VÒ vÊn    ®Ò nµy,Tæng    côc    H¶i quan  ý  cã  kiÕn  sau: nh  Ngµy  12­ 18­ 2001  trBé  ëng  Tµi chÝnh  ban  Bé    ®∙  hµnh  QuyÕt  ®Þnh sè  137/2001/Q§­ BTC  söa ®æi,bæ     sung    møc  tªnvµ  thuÕ  suÊtcña    mét  nhãm   sè  m Æt  hµng trong BiÓu  thuÕ thuÕ  nhËp  khÈu  ®∙i.ViÖc  u    söa  ®æi nµy dÉn  ®Õn  gi÷a Danh    môc BiÓu  thuÕ thuÕ nhËp  khÈu  ®∙ivµ  u    Danh  môc  CEPT   cã  mét  nhãm,  Æt   sè  m hµng  kh«ng thèng  nhÊt trong viÖc      ph©n  i¸p m∙    lo¹     sè,vÝ  , dô  Æt   m hµng  mú     chÝnh  (nhãm  2103),cµ    phª  (nhãm  0901),lóa mú       (nhãm  1001),c©y      dîcphÈm   (nhãm  1211)... Sau      khitrao®æi,Bé      TµichÝnh  (Tæng côc ThuÕ)  thèng nhÊt,trong thêi       gian NghÞ ®Þnh  28/2001/N§­   CP ngµy  6­ 6­ 2001  cha thay ® æi, th×      viÖc  söa  ®æi  Danh môc  BiÓu  thuÕ theo QuyÕt ®Þnh  137/2001/Q§­ sè  BTC   híng vµ    dÉn ph©n  i lo¹ hµng ho¸ theo C«ng v¨n 577 TC/TCT  ngµy  1­ 17­ 2002  kh«ng  ¶nh hëng  ®Õn  viÖc thùc hiÖn Danh môc  CEPT  ban  hµnh  kÌm  theo NghÞ  ®Þnh  2001/N§­ 28­ CP. Tæng  côc    H¶i quan th«ng b¸o    ®Ó Côc    H¶i quan thµnh phè    H¶i Phßng  vµ  Côc    H¶iquan    c¸ctØnh,thµnh    phè biÕtvµ    thùc hiÖn.  
Đồng bộ tài khoản