intTypePromotion=1

Công văn 5133/TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
43
lượt xem
1
download

Công văn 5133/TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5133/TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế gía trị gia tăng hàng xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5133/TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  æ n g  c ôc H ¶i q u a n  S è  5133/TC H Q­K T T T   T n g µy  15 th¸ng 11 n¨ m  2001  Ò  viÖc H o µ n  thu Õ   T G T   v G h µ n g   u Êt kh È u x KÝnh    göi:Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè  Ngµy  23/10/2001,V¨n    phßng  ChÝnh  phñ  C«ng  cã  v¨n  5071/VPCP­ sè  KTTH  th«ng  b¸o  kiÕn  ý  chØ  ®¹o cña  Thñ  íng  t ChÝnh  phñ ®èi      víic¸c ngµnh  cã  ªnquan  li   trong viÖc    qu¶n    lýhoµn  thuÕ  GTGT.  Theo  ®ã, trong thêigian      võa qua,x¶y      ra t×nh  tr¹ngmét  doanh    sè  nghiÖp    lîdông  i chÝnh  s¸ch cña    Nhµ   níctrong viÖc      hoµn  thuÕ  GTGT   ®èi    víihµng xuÊt khÈu    hµnh      ®Ó cã  vigian  dèi,gi¶ m¹o      chøng    tõ nh»m     róttiÒn thuÕ    cña Nhµ    níc.Trong  mét  vô  sè  viÖc  cã  tiÕp taycña  sù      mét  c¸n bé    sè    h¶iquan.Tæng    côc    yªu cÇu    c¸c®¬n  vÞ: 1. C¸n      bé, c«ng  chøc    h¶iquan  lµm nhiÖm   ë  vô  cöa  khÈu  ph¶inªu    cao  tinhthÇn    tr¸chnhiÖm,    nhÊt lµ nh÷ng      ngêi trùctiÕp      lµm  tôc ®èi    thñ    víihµng  ho¸ xuÊt khÈu. Ph¶i thùc hiÖn          ®óng,    chÆt    ®ñ vµ  chÏ quy tr×nh nghiÖp    vô. C«ng    t¸ckiÓm     tra ph¶i b¶o    ®¶m  võa  th«ng tho¸ng,kh«ng    g©y  ¸ch t¾c cho  hµng    ho¸ xuÊtkhÈu,võa      ph¶ix¸c®Þnh  îcchÝnh    Æt       ®   x¸cm hµng,sè îng,trÞ   l     gi¸hµng      ho¸ thùc tÕ    xuÊtkhÈu.   2. Côc      H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè t¨ng cêng    c«ng    t¸ckiÓm     tra®¬n  vÞ  së. Ph¶i kÞp    c¬      thêiph¸thiÖn    êng    c¸c tr hîp thiÕu tr¸ch nhiÖm       ®Ó chñ  hµng    lîdông  i gian dèitrong hoµn        thuÕ  GTGT   c¸c tr vµ    êng      hîp x¸c nhËn thùc  xuÊt hoÆc     lµm  tôc xuÊt khÈu  thñ      khèng.Xö      lýnghiªm    êng      c¸c tr hîp viph¹m  nªu  trªn. Tæng  côc    H¶i quan th«ng b¸o Côc    H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè thùc  hiÖn.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2