Công văn 515/CV-NH7 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
142
lượt xem
14
download

Công văn 515/CV-NH7 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 515/CV-NH7 của Ngân hàng Nhà nước về hạn mức vay ngắn hạn của Ngân hàng và mức ký quỹ tối thiểu mở L/C trả chậm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 515/CV-NH7 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a  g © n   µ n g  N h µ  n íc s è  515/CV­N H 7   g µ y  01 th¸ng 7 N h n n¨ m  1997 v Ò  vi Ö c  ¹ n m ø c  vay n g ¾ n  h ¹ n  ñ a N g © n  h µ n g h c v µ   ø c  k ý  q u ü  tèi m  thi Ó u  ë  L/C tr¶ c h Ë m m K Ý nh   öi:Tæng   g  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) ®è ­Ng © n   µng  ¬ng  ¹i quèc    h Th m  doanh; ­Ng © n   µng  Çu   µ    h § tv ph¸ttriÓn;   ­Ng © n   µng  ¬ng  ¹i cæ   Ç n;   h Th m   ph ­Ng © n   µng      h liªndoanh; ­Chi    nh¸nh  © n   µng  ícngoµi; Ng h n  C¨n  th«ng  cø  b¸o  ña  ñ  íng  Ýnh  ñ  Ò   ¹n  c Th t Ch ph v h møc   vay  íc ngoµi, n    §iÓ m  6.5  µ  Òu  Quy  Õ   ë     Ýn  ông  Ëp  µng    Ë m,  èng   v §i 8  ch m th t d nh h tr¶ch Th ®èc  ©n   µng  µ   íc quy  nh  ¹n  Ng h Nh n   ®Þ h møc   vay  µ  v b¶o    l∙nhvay  ¾n   ¹n  ng h cña  ©n   µng  µ  Ng h v møc   ý  ü  èithiÓu  ë   k qu t   m L/C    Ë m   i  íic¸c m Æt   tr¶ch ®è v     hµng  n»m  trong danh  ôc  µ   ích¹n chÕ   Ëp  Èu      m Nh n     nh kh nh sau: 1.V Ò   ¹n    h møc  vay  µ  v b¶o    l∙nhvay  ¾n  ¹n  õm ét  ng h (t   n¨m  ëxuèng)cña  tr     Ng ©n  µng: h Ng ©n   µng  h ph¶iduy  ×tû lÖ  èi®a   µ 3  Çn  ÷a sè      tr     t   l   l gi   d vay  µ  v b¶o    l∙nh vay  ¾n  ¹n  ícngoµi(gåm  è    ng h n    s d L/C    Ë m   ¾n  ¹n,sè  Òn ®ang    tr¶ch ng h   ti   b¶o l∙nhvay  ¾n  ¹n  ícngoµivµ  è      ng h n    s d vay  ¾n  ¹n  ícngoµicña  ©n  µng) ng h n    Ng h   trªnvèn  ùcã  ña  ©n  µng.   t   c Ng h 2.V Ò     møc  ý  ü  èi Óu: k qu t   thi §èivíic¸c m Æt   µng       h n»m  trong danh  ôc  µ   ích¹n  Õ   Ëp  Èu    m Nh n   ch nh kh (do  é  Õ   ¹ch vµ  Çu   B K ho   § tc«ng  è),Ng ©n  µng  b  h ph¶i¸p dông     møc  ý  ü  èi k qu t   thiÓu b»ng    80%   Þgi¸L/C    Ë m). tr     tr¶ch 3. Ng ©n   µng    h ph¶ithùc hiÖn      b¸o  theo    É u   Óu  Ìm  c¸o  c¸c m bi k theo    quy chÕ   ë   m L/C    Ë m   µ  ×nh  ×nh  tr¶ch vt h vay,b¶o      l∙nhvay  ¾n  ¹n  ícngoµicña  ng h n    Ng ©n  µng  h theo m É u   Óu  nh  Ìm.   bi ®Ý k Ng ©n  µng  µ   ícth«ng  ®Ó   ©n  µng  Õtvµ  ùc hiÖn. h Nh n   b¸o  Ng h bi   th  
  2. B i Ó u  s è  4 Tªn N g © n  h µ ng b¸o c¸o B¸o c¸o t æ n g  h î p t × nh h × n h  vay,  ¶ o  l∙nh  b vay n íc n g o µ i  ñ a N g © n  h µ n g c (B¸oc¸o th¸ng.. .n¨m     . . 199...) §¬n  Þ:1.000  v  USD Tæng  è s Trong  ®ã ChØ   ªu ti Sè    d Ph¸thµnh    trong  Sè    d Vay  ùctiÕp nícngoµi tr       B¶o    l∙nhvay  ícngoµi n  L/C    Ë m tr¶ch Vèn  kú ®Çu   T¨ng Gi¶m cuèikú   Sè    d Ph¸thµnh    trong  Sè    d Sè    d Ph¸thµnh    trong  Sè    d Sè    d Ph¸thµnh    trong  Sè    d tùcã   kú kú kú kú ®Çu   T¨ng Gi¶m cuèikú   ®Çu   T¨ng Gi¶m cuèikú   ®Çu   T¨ng Gi¶m cuèi  kú kú kú kú 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I. ¾ n   ¹n  Ng h  (Tõ  n¨m  ëxuèng) 1  tr     II Trung vµ  dµi h¹n .   (1+2+3)  1. Trªn  n¨m  n     1  ®Õ 5 n¨m  2. Trªn 5      n¨m  n     ®Õ 12 n¨m  3.Trªn12        n¨m II   ITæng  è    II  . s (I+  ) .. .Ngµy... . ,   th¸ng..n¨m    . 199... LËp  Óu  bi KiÓ m   so¸t Thñ  ëng  n  Þ tr ®¬ v (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d
  3. G hi chó:   Cét    (6)+    (14)  (2)=    (10)+    Cét    (7)+    (15)  (3)=    (11)+    Cét    (8)+    (16)  (4)=    (12)+    Cét    (9)+    (17) (5)=    (13)+    Cét      è    îcña  ©n  µng  íi ícngoµi; (6),(9): d n   S Ng h v   n    Cét  (10),  (13): è    ©n  µng    d Ng S h cßn  ang  ® b¶o    l∙nhcho  doanh  nghiÖp  vay  èn  ícngoµi; v n     Cét  (14),  (17): è      d L/C    Ë m   ∙  Ën  î;  S tr¶ch ® nh n   Cét    è  ótvèn    (7): r   S ph¸tsinh trongkú      Ng ©n  µng  ùctiÕp vay  ícngoµi;     b¸o c¸o do  h tr     n     Cét    è    îph¸tsinh trongkú      (8): tr¶n     S     b¸o c¸o;  Cét  (11): è    b¶o      S l∙nhph¸tsinhthªm    trong kú        b¸o c¸o;  Cét (12):Sè     b¶o      l∙nhph¸tsinh gi¶m    (doanh nghiÖp  ∙    î hoÆc   ©n   µng  ® tr¶n   Ng h thanh    to¸nthay Doanh    nghiÖp trong kú      b¸o c¸o;    Cét  (15):  Tæng    Þc¸cL/C  ©n  µng  Ën  îtrong kú  c¸o gi¸tr     Ng h nh n     b¸o    Cét  (16):  Tæng    Þc¸cL/C  ©n  µng  ∙  gi¸tr     Ng h ® thanh    to¸ncho  ícngoµitrong kú      n      b¸o c¸o. N¬i nhËn:     ­Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam   ô    h Nh n     (V Qu¶n  ýngo¹ihèi) l    ­Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è.    Ng h Nh n     ph
Đồng bộ tài khoản