Công văn 5160/KTTH của Chính phủ

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
50
lượt xem
2
download

Công văn 5160/KTTH của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5160/KTTH của Chính phủ về việc xuất, nhập khẩu giữa khu chế xuất và thị trường nội địa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5160/KTTH của Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña C h Ý n h  p h ñ  S è  5160/KTT H  n g µ y 12  th¸ng 10  m  1996 n¨ vÒ   viÖc xu Êt, h Ë p  kh È u  gi÷a k h u  c h Õ  xu Êt  n vµ thÞ tr g  néi ® Þ a ên KÝnh   göi:­Bé       KÕ ho¹ch vµ    §Çu , t ­Bé    Th¬ng  m¹i, ­Bé      TµichÝnh, ­Uû    ban  nh©n  d©n  thµnh  phè  ChÝ  Hå  Minh, ­Tæng    côc    H¶i quan, ­ Ban    qu¶n      lýc¸c khu  chÕ  xuÊt thµnh    phè  ChÝ   Hå  Minh, XÐt    ®Ò nghÞ  cña  ban  Uû  nh©n  d©n  thµnh phè  ChÝ  Hå  Minh  viÖc  vÒ  quy ®Þnh   t¹m    thêic¸c  nghiÖp  xÝ  khu chÕ  xuÊt (KCX)  îc mua   ®   hµng  ho¸  nguyªn  liÖu    tõ thÞ  êng    tr néi ®Þa  ViÖt Nam     vµo KCX   b¸n  vµ  hµng  ho¸ phÕ   liÖu cßn      ¬ng        gi¸trÞ th m¹itõ KCX  vµo thÞ  êng    tr néi®Þa   ViÖt Nam     (c«ng  v¨n  sè 3381/UB­ KT,  ngµy  th¸ng  n¨m  02  10  1996),Thñ  íng    t ChÝnh phñ  quyÕt  ®Þnh: 1­ Cho    phÐp    nghiÖp  c¸c xÝ  khu chÕ xuÊt ® îcmua       nguyªn liÖu,vËt t       , phô    tïngthay thÕ,hµng        ho¸ phôc  sinh ho¹t,   vô      phßng  v¨n phÈm   îcs¶n  ®   xuÊt  t¹  iViÖt Nam,      trõnh÷ng  Æt   m hµng cÊm  hoÆc  h¹n chÕ xuÊt khÈu, tõ thÞ  ­       tr êng    néi®Þa  ViÖtNam     vµo  khu chÕ xuÊt. Tæng  côc    H¶i quan    æi    Th¬ng    Ban  trao® víiBé  m¹ivµ  qu¶n    lýkhu chÕ  xuÊt thµnh    phè    Hå ChÝ   Minh    ®Ó quy  ®Þnh thñ    tôc xuÊt khÈu    hµng ho¸    tõ thÞ  êng    tr néi®Þa  vµo  khu chÕ xuÊt mét    c¸ch ®¬n    gi¶n,thuËn  itr¸nhg©y    lî ,   phiÒn  cho    nghiÖp  hµ  c¸cxÝ  khu chÕ  xuÊt. 2­ ViÖc    cho  phÐp    nghiÖp  c¸c xÝ  khu chÕ xuÊt ® îcb¸n      hµng    ho¸,phÕ  liÖu cßn      ¬ng      gi¸trÞth m¹ivµo  tr thÞ  êng    néi®Þa  ViÖtNam     cÇn  îcgi¶i ®     quyÕt  rÊtchÆt      chÏ;ph¶i® îcBé      Th¬ng    m¹icho  phÐp tõng  êng    tr hîp theo quy ®Þnh  hiÖn  hµnh  nÕu  thÞ  êng    tr néi ®Þa  cßn  nhu cÇu,    së  trªn c¬  b¶o  ®¶m  thùc  hiÖn  môc    tiªuthµnh  lËp khu  chÕ  xuÊt chñ    yÕu    ®Ó xuÊt khÈu    hµng ho¸    ra thÞ  êng  tr thÕ  i gií . 3­ Hµng      ho¸ xuÊt,nhËp    khÈu      nãitrªnph¶ichÞu    thuÕ  theo LuËt ®Þnh    nh      ®èi víihµng  xuÊt,nhËp    khÈu mËu   dÞch cña ViÖtNam.   4­ V¨n b¶n nµy chØ   hiÖu    cã  lùc ®Õn     khi ChÝnh phñ ban hµnh Quy  chÕ  khu c«ng nghiÖp,khu    chÕ  xuÊttrªnc¬  LuËt ®Çu        së    tsöa  æi  îcQuèc  ® ®   héith«ng    qua. 
Đồng bộ tài khoản