Công văn 518/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
21
lượt xem
4
download

Công văn 518/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 518/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế giá trị gia tăng đá mài hình bánh xe

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 518/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña T æ n g  côc H ¶i q u a n  sè 518 T C H Q / K T T T  n g µy  31 th¸ng 01 n¨ m  2002  vÒ  viÖc thu Õ  gi¸  trÞ gia t¨ng ®¸  µi  × n h   m h b¸nh xe KÝnh    göi:Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè, ­C«ng      tytr¸chnhiÖm    h÷u    h¹n Hoµng  Gia  B¸ch (G1 §Æng  TiÕn §«ng, Trung    LiÖt,§èng        §a, Hµ Néi) Tæng  côc H¶i  quan  nhËn  îc C«ng  ®   v¨n  01  sè  ngµy  12­10­ 2001  cña  C«ng   tr¸chnhÖm   ty    h÷u  Hoµng  h¹n  Gia  B¸ch khiÕu    viÖc    n¹ivÒ  ¸p dông  thuÕ   suÊt thuÕ          Æt     gi¸trÞ gia t¨ng m hµng  mµi  ®¸  h×nh  b¸nh    xe. Sau      khitrao ®æi  víi TµichÝnh,Tæng   Bé      côc    H¶iquan  ý  cã  kiÕn  sau: nh  C¨n  Phô    ban  cø  lôc IV  hµnh kÌm theo Th«ng   sè  t 122/2000/TT­ BTC   ngµy  12­ 29­ 2000; C«ng    v¨n  692  sè  TC/TCT  ngµy  01­ 22­ 2002  cña      Bé Tµi chÝnh,th×:   M Æt  hµng  mµi  ®¸  thuéc nhãm  6804, môc    "riªng"lµ ®èi îng      t chÞu  thuÕ  GTGT     víimøc  thuÕ suÊt 5%     (n¨m phÇn tr¨m).C¸c  Æt     m hµng  kh¸c thuéc ®¸      nhãm  6804  îc ¸p  ®   dông  møc   thuÕ suÊt thuÕ          gi¸trÞ gia t¨ng víimøc       thuÕ  suÊt10%     (mêiphÇn    tr¨m). vËy:  V×  ­ Trêng      hîp doanh nghiÖp nhËp  khÈu  mµi  ®¸  h×nh b¸nh  mµ   xe  chØ  cã  chøc  n¨ng  mµi,kh«ng  chøc    cã  n¨ng  kh¸ckÕt    mµi  nghiÒn    hîp nh  vµ  hoÆc  mµi  vµ  c¾t,lµ®èi t        îng chÞu  thuÕ thuÕ            gi¸trÞgiat¨ngvíimøc thuÕ suÊt5%     (n¨m  phÇn tr¨m). ­ Trêng    hîp doanh  nghiÖp nhËp khÈu  mµi  ®¸  h×nh b¸nh  dïng    xe  ®Ó mµi  c¾t  vµ  hoÆc  mµi  nghiÒn,lµ ®èi t   vµ       îng chÞu  thuÕ GTGT     víimøc thuÕ  suÊt10%     (mêiphÇn    tr¨m). Tæng  côc    H¶i quan th«ng b¸o    ®Ó Côc    H¶i quan    c¸c tØnh,thµnh    phè,  C«ng    tytr¸chnhiÖm    h÷u    h¹n Hoµng Gia B¸ch  biÕtvµ    thùc hiÖn.  
Đồng bộ tài khoản