Công văn 519/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
33
lượt xem
1
download

Công văn 519/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 519/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng phao bè cứu sinh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 519/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña T æ n g  côc H ¶i q u a n  sè 519 T C H Q / K T T T  n g µy  31 th¸ng 01 n¨ m  2002  v Ò  viÖc T h u Õ   u Êt G T G T  p h a o  bÌ cø u  sinh s KÝnh    göi:C«ng    tyTNHH   dÞch  hµng      vô  h¶iSµiGßn (37 NguyÔn TÊt Thµnh, QuËn      4, thµnh phè  ChÝ   Hå  Minh) Tr¶ lêi  C«ng  v¨n sè 01/02/SMS  ngµy 18­ 2002 cña C«ng  ty tr¸ch 1­   nhiÖm  h÷u  dÞch  hµng      h¹n  vô  h¶iSµi Gßn  viÖc  vÒ  thuÕ suÊt gi¸trÞ gia t¨ng          "phao  cøu  bÌ  sinh" nhËp    khÈu; Côc KiÓm     tra thu thuÕ xuÊt nhËp  khÈu  ­  Tæng côc    H¶i quan  ý  cã  kiÕn  sau: nh  C¨n  BiÓu  cø  thuÕ suÊt     thuÕ          gi¸trÞ gia t¨ng theo Danh môc  hµng    ho¸ nhËp  khÈu ban hµnh kÌm theo Th«ng   sè  t 122/2000/TT­ BTC  ngµy  12­ 29­ 2000 cña  Tµi chÝnh  híng  Bé      dÉn  thihµnh      NghÞ   ®Þnh  79/2000/N§­   sè  CP ngµy  12­ 29­ 2000  cña ChÝnh phñ  quy ®Þnh        chitiÕtthi hµnh LuËt thuÕ        gi¸trÞ giat¨ng.   M Æt   hµng phao    bÌ cøu sinh b¬m       h¬ib»ng  cao  ® îcquy  su    ®Þnh  thÓ  cô  t¹ nhãm     i 8907,m∙  8907  00      sè  10  (bÌm¶ng  thÓ  cã  b¬m     îc), thuÕ  h¬i®  cã  suÊt  thuÕ         ¬ng  gi¸trÞgiat¨ngt øng    khinhËp  khÈu    lµ10%   (mêiphÇn    tr¨m). Côc  KiÓm       trathu thuÕ  xuÊt nhËp    khÈu    ­ Tæng  côc    H¶i quan        tr¶lêi®Ó C«ng    tytr¸chnhiÖm    h÷u    h¹n dÞch  hµng      vô  h¶iSµiGßn  îcbiÕtvµ  ®     thùc hiÖn    theo quy    ®Þnh.
Đồng bộ tài khoản