Công văn 5218/TC/CST của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hue Man | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
78
lượt xem
3
download

Công văn 5218/TC/CST của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5218/TC/CST của Bộ Tài chính về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho tổ chức đăng ký giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5218/TC/CST của Bộ Tài chính

  1. C«ng v¨n cña Bé Tµi ChÝnh Sè 5218/TC-CST ngµy 29 th¸ng 4 n¨m 2005 vÒ viÖc u ®·i thuÕ TNDN cho tæ chøc ®¨ng ký giao dÞch t¹i TTGDCK KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng TriÓn khai thùc hiÖn NghÞ quyÕt sè 01/2005/NQ-CP ngµy 14/01/2005 cña ChÝnh phñ vÒ mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu chØ ®¹o thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh tÕ - x· héi vµ ng©n s¸ch Nhµ níc n¨m 2005, trong ®ã cã néi dung hoµn thiÖn ph¸t triÓn ho¹t ®éng cña thÞ trêng chøng kho¸n, Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n Hµ Néi ®· triÓn khai ®i vµo ho¹t ®éng. Trong khi chê Thñ tíng ChÝnh phñ ban hµnh v¨n b¶n chÝnh thøc quy ®Þnh u ®·i thuÕ ®èi víi c¸c tæ chøc niªm yÕt vµ ®¨ng ký giao dÞch t¹i c¸c trung t©m giao dÞch chøng kho¸n, Bé Tµi chÝnh t¹m thêi híng dÉn nh sau: C¸c tæ chøc ®¨ng ký giao dÞch chøng kho¸n lÇn ®Çu t¹i Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n Hµ néi ®îc hëng ®·i thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp nh c¸c tæ chøc niªm yÕt chøng kho¸n t¹i Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n quy ®Þnh t¹i C«ng v¨n sè 11924/TC-CST ngµy 20/10/2004 cña Bé Tµi chÝnh. Bé Tµi chÝnh th«ng b¸o ®Ó Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng biÕt vµ híng dÉn thùc hiÖn th«ng b¸o nµy.
Đồng bộ tài khoản