Công văn 5224/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Ngọc Trâm Võ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
38
lượt xem
1
download

Công văn 5224/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5224/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5224/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 5224/VPCP-NN V/v đề xuất sửa đổi, bổ sung Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2007 các quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Kính - Bộ Tài nguyên và Môi trường; gửi: - Bộ Tài chính; - Bộ Xây dựng; - Bố Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tư pháp. Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 133/BC-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007) về báo cáo kết quả rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau: 1. Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 638/VPCP-NN ngày 01 tháng 02 năm 2007; xây dựng kế hoạch sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, trong đó có các quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho phù hợp với tình hình thực tế. 2. Đồng ý báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn nêu trên. Trong khi chờ sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, giao Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cụ thể nhằm tránh trùng lặp giữa các quy hoạch. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; - Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải (để báo cáo); (Đã ký) - VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Văn Trọng Lý các Vụ: CN, TH, XDPL, Website Chính phủ; - Lưu: VT, NN (3) 18
Đồng bộ tài khoản