Công văn 523/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: My Ngoc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
104
lượt xem
14
download

Công văn 523/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 523/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kinh phí Chương trình 135 giai đoạn II

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 523/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 523/TTg-KTTH V/v bổ sung kinh phí CT 135 giai Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2008 đoạn II Kính - Bộ Kế hoạch và Đầu gửi: tư; - Ủy ban Dân tộc; - Bộ Tài chính. Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2131/BKH-KTĐP&LT ngày 27 tháng 3 năm 2008 về việc bổ sung kinh phí thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau: 1. Đồng ý Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao 385,303 tỷ đồng (ba trăm tám mươi lăm tỷ, ba trăm linh ba triệu đồng) cho các địa phương thực hiện Chính sách hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật thuộc Chương trình 135 giai đoạn II theo đúng quy định với đối tượng hỗ trợ, nội dung bổ sung, nguồn vốn đầu tư và mức phân bổ chi tiết như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên. 2. Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các địa phương quản lý, sử dụng số vốn được phân bổ nêu trên đúng mục đích, đúng quy định, hiệu quả và đạt được mục tiêu đã đề ra./. Nơi nhận: KT. THỦ TƯỚNG - Như trên; PHÓ THỦ TƯỚNG - Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng; (Đã ký) - VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, Website CP, các Vụ: VX, ĐP; Nguyễn Sinh Hùng - Lưu: VT, KTTH (3b). 15
Đồng bộ tài khoản