intTypePromotion=1

Công văn 5234/1997/QLTT của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
40
lượt xem
1
download

Công văn 5234/1997/QLTT của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5234/1997/QLTT của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn bổ sung thực hiện Thông tư liên tịch số 07/1997/TTLT và số 77/1997/TTLT

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5234/1997/QLTT của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña B é  T h ¬ n g   ¹i  m sè 5234/1997/T M/ Q L T T   n g µ y 24 th¸ng 11 n¨ m   1997 h íng d É n   æ   u n g  thùc hi Ö n  T h « n g  t liªn b s   tÞch  sè 07/1997/TTLT vµ  sè 77/1997/TTLT Sau  mét thêi gian tr iÓn khai  thùc hiÖn NghÞ  quyÕt 85/CP­  cña  m ChÝnh  phñ, ChØ     thÞ 853/1997/CT­ TTg  cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  Th«ng   vµ  t li   ªntÞch  07/1997/TTLT; sè  sè    77/1997/TTLT, qua    ph¶n ¶nh t×nh h×nh  cô  thÓ cña  ban  Uû  nh©n d©n    c¸ctØnh,thµnh    phè  c¸cc¬  vµ    quan  h÷u quan,li     ªn Bé Th¬ng        m¹i­ TµichÝnh      ­Tæng  ­ Néi vô    côc    H¶i quan  thèng nhÊt híng dÉn      bæ  sung mét  vÊn    sè  ®Ò thùc hiÖn      c¸cTh«ng   ªntÞch  sau: tli   nh  §èivíi m Æt       03  hµng    kª khaivµ      x¸cnhËn      ®Ó d¸n tem: 1. Ba  Æt     m hµng nhËp  khÈu: r     îu chai,xe    ®¹p  nguyªn chiÕc,qu¹t®iÖn      cßn      ícngµy  tån l¹ tr   i 1/12/1997  ®∙    vµ  kª khaivíi   quan      c¬  c¸c chøc n¨ng,kh«ng    ph©n  biÖthµng  nguån    cã  gèc nhËp  khÈu    hîp ph¸p hay kh«ng    hîp ph¸p ®Òu   ® îckª khai,         nhËn    x¸c d¸n tem  kh«ng      vµ  truythu thuÕ nhËp khÈu. 2.Xe    ®¹p  ngo¹i®Ó       rêiph¶il¾p    hoµn  chØnh  îckª khaivµ    ®       x¸cnhËn. 3. Xe    ®¹p  ngo¹icò, qu¹t®iÖn  lµ m Æt         cò    hµng cÊm   nhËp  khÈu  nhng  hiÖn  trªnthÞ  êng  cã    tr vÉn    kª khaivµ      x¸cnhËn  xong  ícngµy  tr   1/12/1997 nhng  cha  tem, chê  d¸n    ChÝnh  phñ cho híng gi¶iquyÕt.Trong          thêigian nµy    vÉn  ­ ® îc mua,    b¸n  hµng    sè  ho¸ cßn  l¹ nhng  tån    i ph¶icã      ho¸ ®¬n  chøng      tõ hîp ph¸p  hoÆc     ghivµo    sæ mua  hµng theo quy    ®Þnh  cña  TµichÝnh. Bé    4. TÊt  c¸c lo¹  îu ngo¹inhËp    c¶    i  r   khÈu ®Òu  ph¶i kª    khai,x¸c nhËn        d¸n tem  d¸n trùctiÕp vµo    vµ        nótchai. 5. ChØ       kª khai,x¸c nhËn  d¸n      vµ  tem  vµo    qu¹t®iÖn ®éc    lËp,kh«ng d¸n  vµo    qu¹tg¾n  kÌm  ®éng    c¬,m¸y  mãc  kh¸c. 6. Hµng    s¶n xuÊt trong níc nhng        g¾n  m¸c ngo¹ith×  lýtheo      xö    c¸c quy  ®Þnh  viph¹m  vÒ    nh∙n hiÖu    hµng  ho¸. 7. ViÖc  tiÕp nhËn  khai vµ  tê    x¸c  nhËn,  d¸n tem  g¾ng   cè  tiÕn  hµnh  ®ång  thêi.  Trêng      hîp thêigian kª khaivµ        d¸n  tem kh«ng  trung nhau, nÕu      tæ  chøc, c¸ nh©n      kinh doanh  mua     cã  vµo, b¸n  lµm      ra  sailÖch  l so      sè îng  víitê khai(thõa hoÆc       thiÕu)mµ   ho¸ ®¬n    cã    chøng    tõmua,  sè  b¸n  hµng    hîp ho¸ ®ã    lÖ kÌm  theo, theo    quy  ®Þnh  cña  Tµi chÝnh  Bé    còng  îc coi lµ hîp  vµ  ®       lÖ  kh«ng  ph¹thµnh  xö    chÝnh. 8. Nh÷ng  chøc, c¸ nh©n    tæ      kinh doanh    nhng kh«ng ®¨ng    ký,kh«ng cã  giÊy phÐp    kinh doanh    hµng      mµ cã  th× vÉn  îckª khaivµ    ®       x¸cnhËn  nhng ph¶i   xö    viph¹m  ph¹tvÒ    ®¨ng  kinh doanh,giÊy phÐp  ký        kinh doanh  vÒ    vµ  thuÕ  xö  lý theo    híng dÉn  cña    Bé Tµi chÝnh  iC«ng   t¹  ®iÖn  445/TC­ sè  TCT  ngµy  20/11/1997 tr         íckhid¸n tem. 9. Nh÷ng    ®¬n      vÞ, c¸ nh©n  hµng    cã  kª khaihµng    m Æt     ho¸ 3  hµng d¸m  tem    mµ kh«ng  thuéc ®èi t      îng kinh doanh  hµng    nh  tÆng phÈm,  quµ  biÕu,tr   ng  bµy.. th× ® îcx¸cnhËn      .       têkhailµchê  lýsau      xö    ngµy 1/12/1997.
  2. 2 Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nÕu    ph¸thiÖn ®èi îng  t nµo  tiÕp    tay cho    c¸c tæ chøc, c¸ nh©n      kinh doanh      ®Ó ph©n    t¸nhµng ho¸ th× hµng ho¸      ®ã sÏ bÞ  tÞch    xö      thu vµ  lýviph¹m  hµnh chÝnh. §èivíi     nh÷ng  Æt   m hµng  kh¸c: 1. TËp    trung lùc l      îng kiÓm     tra,kiÓm     so¸tchÆt    i   chÏt¹  cöa  c¸c khÈu, c¸c     ® êng mßn     i êng  hµng  biªn gií th   cã  bu«n lËu chuyÓn  qua  hµng  vµ  ho¸ nhËp  khÈu ®ang    êng  trªn® vËn  chuyÓn. 2. Sau    ngµy  1/12/1997     îng  c¸c lùc l kiÓm     tra,kiÓm     thÞ  êng    so¸të  tr néi ®Þa  tËp trung kiÓm     xö    m Æt   tra vµ  lý 03  hµng  quy  ®∙  ®Þnh  ph¶i d¸n    tem  ®ang u  l th«ng    tr trªnthÞ  êng. §èi víic¸c  Æt       m hµng  cßn  i®∙  l¹  quy  ®Þnh   iTh«ng   07/1997/TTLT  t¹  t (®iÓm   môc    2.2  B phÇn  I     II )c¸c ®Þa   , ph¬ng  cÇn  dùa    trªnt×nh h×nh thùc tÕ    cña ®Þa   bµn    ®Ó chän  mét  m Æt   sè  hµng  (nh ®å   ®iÖn      tö,®å ®iÖn  sinh  ho¹t. .mµ   kÕ  .  lËp  ho¹ch,ph¬ng  kiÓm     träng t©m,  )   ¸n  tracã    träng ®iÓm.    Ph¶i   ®iÒu    tran¾m   v÷ng t×nh h×nh, ph¸thiÖn   îng,® êng      ®èi t   d©y, tô ®iÓm       bu«n  lËu.. tr×nh Uû    .   ban  nh©n  d©n  tØnh,thµnh    phè  phª  duyÖt  thùc hiÖn  vµ    theo  ph¬ng  ®∙  îc duyÖt.Ph¬ng  ¸n  ®     ch©m   chØ ®¹o      lµ kiªnquyÕt,tr     iÖt®Ó, nhng  kh«ng  kiÓm        tratrµnlan,tr¸nhg©y      xo¸®éng    tr trªnthÞ  êng. 3. HiÖn    nay    trªnthÞ  êng  hµng    kinh doanh  tr cã  v¹n hé    nhá  c¸c chî,c¸c ë        trung t©m   ¬ng  th m¹i ®ang  bÇy  b¸n c¸c  Æt   m hµng ngo¹inhËp,    kh«ng  cã  chøng    tõ chøng  minh nguån  gèc nhËp  khÈu  ph¸p.Trong    hîp    qu¸ tr×nh kiÓm    tra,    îng kiÓm      lùcl   c¸c tra,kiÓm    so¸tcÇn  nghiªncøu  Th«ng   73/TC­   kü  tsè  TCT  ngµy  20/10/1997  cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn    chÕ      ®é ho¸ ®¬n chøng      tõ ®èi víi  hµng   u  ho¸ l th«ng    tr trªnthÞ  êng. Chó  ph©n  ý  biÖt c¸c tæ      chøc, c¸ nh©n        trùc tiÕp nhËp khÈu    víinh÷ng  ngêi mua   i   l¹ hµng ho¸ cña    chøc, c¸ nh©n  c¸c tæ      nhËp  khÈu, hoÆc     nh÷ng  kh©u  mua,  tiÕp theo.Thùc  b¸n      hiÖn theo ®iÓm             môc  phÇn      1,2,3,4,5,6  B  II Th«ng  t73/TC­TCT. 4. Liªn Bé u  c¸c ®Þa       l ý    ph¬ng  c¸c lùc l kiÓm     vµ     îng  tra,kiÓm     so¸tcÇn  lµm    tètc«ng   t¸ctuyªn truyÒn, vËn      ®éng  quÇn chóng nh©n  d©n thùc hiÖn  chñ  ¬ng  tr chÝnh  s¸ch chèng    bu«n lËu cña §¶ng  Nhµ    quy  vµ  níc nh  ®Þnh  i t¹  ®iÓm   phÇn  "tæ  3  IV  chøc  thùc hiÖn"cña      Th«ng   ªntÞch  tli   07/1997/TTLT. VÒ   chÕ  th«ng    c¸o 10  ®é  tinb¸o    ngµy,20    ngµy  th¸ng: vµ  Theo ChØ   cña  thÞ  Thñ íng ChÝnh  t   phñ,Bé      yªu cÇu      c¸cChi côc  Qu¶n    lý thÞ  êng  tr kÕt    hîp chÆt      quan  chÏvíic¬  ThuÕ  n¾m   t×nh h×nh  hµng  ngµy,b¸o    c¸o kÕt    qu¶  ngµy,20  10    ngµy  hµng  vµ  th¸ng theo    quy  ®Þnh cña ChÝnh  phñ  vÒ  (Côc  Bé  qu¶n    tr lýthÞ  êng). 1.Néi dung          b¸o c¸o gåm: +  Tæng  vô  sè  kiÓm  tra. +  Tæng  vÞ    sè  viph¹m   ­trong ®ã  vô      sè  viph¹m  vÒ: ­ Bu«n      b¸n,vËn chuyÓn hµng    lËu,hµng  cÊm   (kÓ  hµng  c¶  cÊm   hµng  vµ  t¹m  ngõng  nhËp khÈu,xuÊtkhÈu).     ­S¶n    xuÊtvµ    kinh doanh    hµng    gi¶,hµng  kÐm   chÊtl  îng. ­Kinh    doanh    tr¸phÐp. i
  3. 3 ­Sè  chuyÓn  quan    vô  c¬  chøc  n¨ng  kh¸c®iÒu    lý.   traxö    +  Tæng  tiÒn thu nép  sè      ng©n  s¸ch Nhµ       níc­trong®ã:   ­Sè    tiÒn ph¹tviph¹m       hµnh  chÝnh  b¸n  vµ  hµng  tÞch  thu. ­Sè    tiÒn truythu vµ            ph¹tviph¹m  thuÕ. vÒ  Nh÷ng  chØ      thÓ        tiªutrªncã  b¸o c¸o lËp thµnh  biÓu  sau: Tæng sè  Vô    viph¹m ChuyÓn c¬  Xö      .dg) lýthu (tr vô  kiÓm  quan ®iÒu  tra tra Tæn Hµng  Hµng    gi¶ KDTP Tæng  Trong  g  sè cÊm,  kÐm   chÊt l  ­ sè ®ã  trî hç    lËu îng thuÕ + Nh÷ng  hµng    gi÷,hµng    ho¸ t¹m    ho¸ tÞch      thu (tªnhµng,®¬n  tÝnh,sè    vÞ    l îng). +  Æt   M hµng: tuú    t×nh  h×nh thÞ  êng  tr tõng ®Þa  ph¬ng, trong tõng        thêi gian ®Ó     chän  nh÷ng  Æt   m hµng ph¶ilµm  íc.   tr B¸o    c¸o ph¶n  ®óng  ¸nh  thùc tr¹ngt×nh      h×nh ®Þa  ph¬ng, nhng    cÇn tËp  trung vµo  m Æt     3  hµng    kª khai,x¸c nhËn  tem  c¸c m Æt       d¸n  vµ    hµng  ªnBé  li   ®∙  chØ  ®¹o  t¹ ®iÓm  2.2 môc  B  phÇn  II  trong Th«ng  t li  tÞch sè: i I   ªn   07/1997/TTLT/BYM­BNV­BTC­TCHQ   ngµy 21/10/1997. +  B¸o      ®iÓn  c¸o c¸cvô  h×nh: 2.Thêigian:     + B¸o c¸o  nhanh  ngµy: b¸o  10    c¸o vµo ngµy    08, ngµy  vµ  hµng  18  28  th¸ng;b¸o c¸o 10        ngµy    ­28  tõ18   kÕt      hîp göicïng b¸o c¸o th¸ng.       +  B¸o    c¸o th¸ng:tæng          tr     hîp b¸o c¸o göivÒ  ícngµy  hµng  28  th¸ng. §Ó  b¸o c¸o  îc kÞp  ®   thêi,b¸o    c¸o nhanh  ngµy  10  b»ng mäi h×nh thøc:  ®¸nh m¸y  hoÆc  viÕttay ký,®ãng        dÊu  fax vÒ  m¸y  vµ    sè  8254154;hoÆc       gäi vÒ    ®iÖn  c¸csè  tho¹i8255834,8255868,8254154,8253273,8254292.   :        
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2