intTypePromotion=1

Công văn 5235/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
52
lượt xem
2
download

Công văn 5235/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5235/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế về việc xử lý trong hoàn thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5235/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  æ n g  c ôc thu Õ  S è   T 5235 T C T/ N V 6  n g µ y 26 th¸ng 12 n¨ m  2001 v Ò   viÖc x ö  lý trong h o µ n  thu Õ KÝnh   Côc  göi:  thuÕ  thµnh  phè  Néi Hµ  Tr¶    lêiC«ng v¨n  16154/CT­ sè  NQDII ngµy 3/12/2001  cña Côc thuÕ  thµnh phè    Hµ Néi    vÒ viÖc  lý hoµn  xö    thuÕ, Tæng  côc thuÕ  ý  cã  kiÕn nh  sau: Qua  c«ng    t¸c®èi chiÕu, x¸c minh      ho¸ ®¬n ®Çu   vµo  ªnquan  li   ®Õn   kú  hoµn thuÕ, nÕu      ph¸thiÖn  îcnh÷ng    ®   ho¸ ®¬n  chªnh lÖch  gi÷a li   vµ  ªn2    ªn1  li   th× kh«ng  chÊp  nhËn cho  tÝnh kh©ó    hoµn  trõvµ  thuÕ  GTGT   ®Çu  vµo  ®èi  víinh÷ng      ho¸ ®¬n  nµy.Tríc m ¾t      chØ  hoµn  thuÕ cho nh÷ng   ho¸ ®¬n      hîp lÖ, tr êng  ®¬n  chøng  hîp  vÞ  minh  îc kh«ng  ®   gian lËn      (cã x¸c nhËn  cña  quan  c¬  thuÕ qu¶n    lý®¬n  b¸n  truy thu  vÞ  ®∙    phÇn  chªnh lÖch  thuÕ  GTGT   cña  bªn  b¸n)th×  îc khÊu      ®   trõhoÆc  hoµn  tiÕp  thuÕ  lo¹    sè  ®∙  i nªu  trõ trªn.NÕu     ®¬n  vÞ th«ng  ®ång      ghi sai ho¸ ®¬n     ®Ó chèn  thuÕ th×  lý theo  xö    hµnh      vi trèn thuÕ. Tæng  côc  thuÕ        tr¶lêi®Ó Côc  thuÕ  biÕtvµ    thùc hiÖn.    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2