intTypePromotion=1
ADSENSE

Công văn 5236/BGDĐT-CSVCTBTH của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

150
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5236/BGDĐT-CSVCTBTH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo thực hiện Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên năm 2008 - 2009

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5236/BGDĐT-CSVCTBTH của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  1. BQ GIAO KC VA DA° 140 CQNG BOA XA HQI CHU NGHIA VItT NAM DO lap - Tv do - Huh pink Só: 5 an' /13GDDT-CSVCTEtTH V/v Edo do thve tOn De an Kien e6 twang, 14 We va nith deg vg gião viEn Ha Nal, ngety a 5 thong 6 am 2009 aim 2008 - 2009. Kinh gin: Uy ban nhan dan cac tinh, thanh phe nvc thuOc Trung uang Thgc hien Chi dao cua Ph6 Th6 twang Nguyen Thien Nhan tai thOng bao so 173/TB-VPVP ngay 10/6/2009 dm Van phOng Chinh phis ve tinh hinh thgc hien van trai phieu Chinh phu nom 2008 va phucmg an phan bo y en trai phieu Chinh plat bo sung ke hoach nom 2009 cho gide dgc va y tee Thgc hien cOng tac bao coo tinh hinh va ket qua thgc hien De an KV& co boa truong, lap hoc va nha cOng vg gide vien giai down 2008-2012 theo Quyet dinh so 20/2008/QD-TTg ngay 01-02-2008 cila Thir tuang Chinh phi> a BO Gido -dgc va Da° tao tan tong nghi fly ban nhan dan cac tinh, thinh phi) ttvc thuOc Trung ucmg bao coo ket qua thgc hien ke hoach va gifii ngfin nguOn von trai phieu Chinh phit hO trg nom 2008 va tien de Men khai thgc hien ke hoach nom 2009 (theo cac bleu mau huang don dinh kern cOng van nay). Ngoai cac bleu bao coo tren, an bao de y e nheing khO khan, vuang mac vi Id& nghi dia phtrcmg von Th g Prang Chinh phit vi cac BO, ngiuth lien quan. Bdo coo girl ve BO Gide' dge va Dio tao truac ngay 5/7/2009. Bao coo guff theo dia chi: Cyc Ca se vat cat va thiEt hi trueng hac, coo chaff tre em - Ba Gido dye va Dao too, 49 Dal CO Viet, quart Hai Be Trung, IP Ha Kai. Giri Mail: tuan_trrivn@yahoo.com; mhongbang@yahoo.com Xin guff 101 chao tran tong tea Qu5t fly ban. No'i nitpn: Ia. BQ TRUtiNG hTUNG - Nhu kfn12 guki; - Be trueng (de b/c); - MGM° due Deo too cacti* TB lArc thnOc1W; - Luu: VT, Clic CSVCTBTH.
  2. UBND tinh (thanh ph6): Bidu s6 01 BAO CAO 11±T QUA XAY DUNG TRUONG, L(IP HQC NAM 2008 VA Kt HOLSCH THVC IHW NAM 2009 THUOC BE AN MEN CO ROA TRICONG, Lett' HQC VA MIA CONG VV CIAO VIÈN TtNB BEN 30/6/2009 (Kem theo ding van s6 /BGDDT-CSVCTBTH nghy .../06/2009 cua BO Gião dye Ira Dao tao) Don vi: Trieu detng Tieu chi Ke (mach thvc hien nem 2008 Ke hooch thyc hien nem 2009 S6 von dit huy deng di du to xfiy dung trutmg,16P Inc s43 von TPCP he try da giet ngen S6 phOng hoc eta trim SA phOng hoc de then Trong d6 tinh den 6/2009 TAng khai xay dung St flag s e, khai xey citing nem St' s6 phong phong phong Wm TPCP Trong de Trong de V6n NSDP V6n huy dOng 'chic S phOng hoc Ghi chit hIX hoc ke . , A ,,. So chuyen T thug T6ng s6 hoc ke' Su s6 phon g SU he hooch hooch T6ng phong phong sangict tam Ttngs6 phong T TPCP TPCP him TPCP TPCP NSDP NSDP set mint hoc h o och hoc nem nem the tyut ho h hoc da nom nem nem nem 2008 nem 2009 hoc dil nom (tau pi 2008 2009 2008 hoAn clang hoen tilitig nem 2008 2009 2008 2009 lay 2009 thanh xaY thenh thing dung Cap hoc B 1 2 3 4 12 13 14 A 5 15 6 9 10 11 16 7 8 17 18 19 20 T6ng s6 MAm non I Trill h9c 2 3 THCS 4 niPT Chit thich: * SO li6u phOng hoe 3 ca, pl ying hoc tarn theri the loci da duot Thu tutng Chinh pit phe duy6t tai Quytt dual s6 20/2008/QD-TTg ngiy 01- 02-2008 (Uy ban than dan the tinh, thanh ph6 dà bao can tai thOi ditm cuOi tam 2007) * COt 12, 13 gin theo quy& dinh phan b6 vein TPCP nom 2008 vá 2009 cna UBND tinh (thanh ph6). * K6 hooch thus hi6n nom 2009 bao gam eft s6 phOng hoc 1ce hooch tam 2008 chuy6n sang. Ngtrai lap bieu , ngay thong tam 2009 TM UBND tinh (thanh ph6) (Chit 14r, ho ten) (1057 ten, dOng dim)
  3. Bidu s6 02 UBND tinh (thanh ph6): fly DliNG NHA CONG V1J GIAO VIEN NAM 2008 VA Id HO3CH NAM 2009 BAO CAO WET QUA THUQC DE AN MEN CO HOA TRICONG, LOP HOC VÄ NHÄ CONG VI) CIAO VIEN TiN11 DEN 30/6/2009 /BGDDT-CSVCTBTH ngay .../6/2009 cua BO Gia.o due va Dao too) (Kern theo cong van s6 Dun vi : Trieu dOng Tien chi S6 vim aa huy deng de au to lay dung nha cOng vu Mao vien _ • ice hoach thvc hien ram 2009 Kt hoach thuc hien nam 2008 A s6 von TPCP h6 S8 phOng cOng vu S6 phOng ding Am try da giii ngan Trong do S6 giio vien da mien khai TOng giao vien da trien khai tinh den 6/2009 TOng s6 Ay dung phOng Ay dung s6 SO phOng phOng VOn huy deng kllac ' Vein TPCP Von NSDP phOng Trong dO cong Trong do „mg vu c,6ng vu cOng yv giao Ghi eh(' sO phi:mg gift° vien S6 s6 giao sa phOng T vien TOng 95 v‘' 8 " &wen Tong phOng con _ vti vien Ice phOng A T TPCP TPCP cong vien ice ke TOng se dang hoach yu ng TPCP TPCP NSDP NSDP TP 5 cOng vu gitto so lam the hooch Nam Nam nam hooch , n., gift() am nam Ham nam nam ram vvu, v4 P an tuc au 2008 2009 2008 2009 nam en vien 14111 2008 2008 2009 2008 2009 . vien da vien vien da 2009 2009 dang dang Ili hoar hob xay xay thank dung Math dung Cap hoc 13 15 16 17 18 19 20 11 12 8 9 10 1 2 3 5 6 7 4 B 14 A Thug se 1 Mem non 2 Titu hyc 3 THCS 4 THPT Chu thich: * S8 Feu phong cong vu giao vien da duqc Thll wen Chinh phi) phe duyet tai Quyet dinh s8 20/2008/QD-TTg ngay 01-02-2008 (0y ban nhan clan cat tinh, thanh phO da bito cao tai thai diEm cu8i nam 2007) * COt 12, 13 ghi theo quyet djnh phan be) van TPCP nam 2008 va 2009 cili a UBND tinh (thanh phi)). * Ke hoach dap hien tizim 2009 bao gam ca s6 phOng cong vu gilt° vier' cilakt hoach Min 2008 chuyen sang. ngay ... than narn 2009 Nguilti lap bleu TM UBND tinh (thanh phib (Chit 14/, ho ten) (K5r ten, deng dau)
  4. Minh ph6): Blau st5 3 UBND BI EU T ONG HQP C A C QUYET D INH CILIA MIND T INR, THANH Nth MEN DE AN KIEN CO DOA V A ma LONG w Gtho VIE N NAM 2008-2009 VE VIEC (Kern then cong van s6 /BGDDT-CSVCTBTH ngay /06/2009 cita BO Casa due Ira Dan tau) Tang so pheng Tong sa van dal phin bit ST Timg sa SO/ Mh hien Ngay ban hinh tong vp gino NO dung Ghi chit T phOng hpc/Dpr in v6n Van NSDP vit viEn/m2 TPCP MI hOi him H A B C D E F G J Quyet djnh phi dayEt Ke hmtch thnc 1 hiEn da in (2008-2012) cfia UBND tinh, TP Quyet djnh dian chit& danh myc tau hr 2 Om 2008 Quyit (BIM thin chinh van TPCP aim 3 2008 Quyet djnh phi duet danh mpc dAn to 4 film 2009 can UBND tinh, TP — Quyet djnh plain ha van TPCP ha try 5 film 2009 tint UBND tinh, TP 6 Cie QuyEt djnh kink , ngay thing ... nam 2009 Ngteri lap bieu TM UBND tinh (tbanh ph6) (ChÜSf , ho ten) (Ksr ten, dOng dau)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2