Công văn 5240/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Uyên Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
62
lượt xem
3
download

Công văn 5240/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5240/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về việc hợp tác với các nhà tài trợ quốc tế về phòng, chống tham nhũng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5240/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 5240/VPCP-V.I V/v hợp tác với các nhà tài trợ Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2007 quốc tế về phòng, chống tham nhũng Kính - Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham gửi: nhũng; - Thanh tra Chính phủ; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Xét Báo cáo số 5866/BKH-KTĐN ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về cơ chế điều phối hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng; Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng có ý kiến chỉ đạo như sau: 1. Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng ưu tiên đưa nội dung xây dựng Báo cáo đánh giá thực trạng hệ thống tổ chức các cơ quan chức năng về phòng, chống tham nhũng và Quy chế phối hợp giữa các cơ quan vào chương trình dự án hợp tác với các nhà tài trợ quốc tế; quá trình hợp tác quốc tế cần thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 2715/VPCP-V.I ngày 21 tháng 5 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ. 2. Việc tổ chức Đối thoại về phòng, chống tham nhũng thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 3258/VPCP-V.I ngày 14 tháng 6 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ. Thanh tra Chính phủ và Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng cần phối hợp chặt chẽ, bố trí cán bộ, cơ sở vật chất đầy đủ, phù hợp để chuẩn bị và đồng chủ trì cuộc Đối thoại. 3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm hỗ trợ tăng cường năng lực quản lý chương trình, dự án cho các cơ quan liên quan, nhất là Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; - TTgCP, PTTg Trương Vĩnh Trọng (để b/c); (Đã ký) - Bộ Ngoại giao; - VPCP: BTCN, Nguyễn Xuân Phúc các Vụ: QHQT, Website CP, TH; CN; - Lưu: VT, V.I (3). LT. 15
Đồng bộ tài khoản