Công văn 526/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
57
lượt xem
10
download

Công văn 526/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 526/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về tỷ trọng của chi phí thực hiện phần thuyết minh và thiết kế cơ sở trong chi phí lập dự án đầu tư xây dựng công trình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 526/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 526/BXD-KTXD ---------------------- V/v: Tỷ trọng của chi phí thực hiện phần Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2009 thuyết minh và thiết kế cơ sở trong chi phí lập dự án đầu tư xây dựng công trình Kính gửi: Ban quản lý dự án các công trình kiến trúc Trả lời văn bản số 59/CV-QLDAKT ngày 19/3/2009 của Ban quản lý dự án các công trình kiến trúc về tỷ trọng của chi phí thực hiện phần thuyết minh và thiết kế cơ sở trong chi phí lập dự án đầu tư xây dựng công trình; Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Chi phí lập dự án đầu tư xây dựng công trình được hướng dẫn tại văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng; Việc xác định tỷ trọng của chi phí để thực hiện phần thuyết minh và thiết kế cơ sở trong chi phí lập dự án do các bên giao nhận thầu thực hiện công việc quyết định. Ban quản lý dự án các công trình kiến trúc căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Lưu VP, KTXD, S(8). (đã ký) Trần Văn Sơn
Đồng bộ tài khoản