intTypePromotion=1

Công văn 5285/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
66
lượt xem
4
download

Công văn 5285/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5285/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hoá nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5285/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh ­ Tæng côc h¶i quan sè 5285/TCHQ­GSQL  ngµy 02 th¸ng 11 n¨m 2004 vÒ viÖc ph©n lo¹i  hµng hãa nhËp khÈu KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Tæng   côc   H¶i   quan   nhËn   ®îc   C«ng   v¨n   sè   3126/CV­CLH  ngµy 23/6/2004 cña Bé C«ng nghiÖp do Bé Tµi chÝnh chuyÓn   ®Õn   ®Ò   nghÞ   ®iÒu   chØnh   møc   thuÕ   suÊt   ®èi   víi   mÆt   hµng   giÊy tÈm hå cho s¶n xuÊt pin. VÒ viÖc nµy, Tæng côc H¶i   quan híng dÉn nh sau: C¨n   cø   BiÓu   thuÕ   nhËp   khÈu  u   ®∙i   ®îc   ban   hµnh   kÌm  theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   110/2003/Q§­BTC   ngµy   25   th¸ng   7   n¨m  2003; Th«ng t sè 85/2003/TT­BTC ngµy 29 th¸ng 8 n¨m 2003  cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn viÖc ph©n lo¹i hµng  hãa theo danh môc hµng hãa xuÊt khÈu, nhËp khÈu vµ BiÓu  thuÕ nhËp khÈu u ®∙i, BiÓu thuÕ xuÊt khÈu; Tham kh¶o chó  gi¶i chi tiÕt HS 2002 cña tæ chøc H¶i quan thÕ giíi th×: MÆt hµng giÊy tÈm hå cho s¶n xuÊt pin ®îc lµm tõ giÊy  kraft   c¸ch   ®iÖn,   ®Þnh   lîng   díi   150   g/m2,   cha   ®îc   tÈy  tr¾ng vµ bÒ mÆt giÊy ®îc tÈm hçn hîp dung dÞch thuéc nhãm  4811, m∙ sè 4811.9090, thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®∙i lµ  10% (mêi phÇn tr¨m). Tæng côc H¶i quan híng dÉn ®Ó Côc h¶i quan c¸c tØnh,  thµnh phè biÕt vµ thùc hiÖn thèng nhÊt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2