intTypePromotion=1

Công văn 530/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
51
lượt xem
1
download

Công văn 530/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 530/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc tạm ứng tiền lương đối với công ty nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 530/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. C«ng v¨n Cña Bé Lao ®éng, Th¬ng binh vµ X∙ héi sè 530/L§TBXH­TL ngµy 28 th¸ng 02 n¨m 2005 vÒ viÖc t¹m øng tiÒn l¬ng ®èi víi c«ng ty nhµ níc KÝnh   ­ Thñ trëng c¸c Bé qu¶n lý ngµnh, lÜnh vùc göi: ­   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c   tØnh,   thµnh  phè trùc thuéc TW ­   Chñ   tÞch   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   Tæng   c«ng   ty  h¹ng ®Æc biÖt  C¨n   cø   qui   ®Þnh   cña   ChÝnh   phñ   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè  206/2004/N§­CP ngµy14/12/2004  vÒ  qu¶n lý  lao  ®éng, tiÒn l¬ng  vµ   thu   nhËp   trong   c¸c   c«ng   ty   nhµ   níc   vµ   NghÞ   ®Þnh   sè  207/2004/N§­CP ngµy 14/12/2004 vÒ chÕ ®é tiÒn l¬ng, tiÒn thëng  vµ   chÕ   ®é   tr¸ch   nhiÖm   ®èi   víi   c¸c   thµnh   viªn   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ, Tæng gi¸m  ®èc, Gi¸m  ®èc c«ng ty nhµ  níc, Bé  Lao  ®éng ­  Th¬ng binh vµ  X∙ héi  ®Ò  nghÞ  Thñ  trëng c¸c Bé  qu¶n lý  ngµnh,  lÜnh vùc, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc thuéc   Trung  ¬ng, Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n trÞ  Tæng C«ng ty h¹ng  ®Æc   biÖt: 1/ N¨m 2005, chØ ®¹o c¸c c«ng ty nhµ níc thuéc quyÒn qu¶n  lÝ sím thùc hiÖn chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi; x©y dùng vµ  ®¨ng kÝ  ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng cña c«ng ty; x©y dùng quü  tiÒn l¬ng  cña c¸c thµnh viªn Héi  ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m  ®èc, Gi¸m  ®èc   theo  ®óng quy  ®Þnh t¹i Th«ng t sè  07/2005/TT­BL§TBXH vµ  Th«ng  t sè 08/2005/TT­BL§TBXH ngµy 05/0 l/2005 cña Bé Lao ®éng ­ Th ­ ¬ng binh vµ X∙ héi. 2/Trong khi cha cã  quyÕt  ®Þnh chÝnh thøc vÒ   ®¬n gi¸ tiÒn  l¬ng, c¨n cø vµo hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, kinh doanh c¸c c«ng ty t¹m  øng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng tèi ®a kh«ng qu¸ 80% møc ®¬n gi¸ tiÒn l ­ ¬ng n¨m 2004  ®Ó  tr¶ cho ngêi lao  ®éng. §èi víi c¸c thµnh viªn  Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m  ®èc, Gi¸m  ®èc  ®îc t¹m øng tèi  ®a  kh«ng qu¸ 80% møc tiÒn l¬ng thùc tÕ n¨m 2004. 3/ Tæng hîp, b¸o c¸o vÒ  Bé  Lao  ®éng ­ Th ¬ng binh vµ  X∙  héi t×nh h×nh ®¨ng ký ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng, thÈm ®Þnh quü tiÒn l­ ¬ng cña c¸c thµnh viªn Héi  ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m dèc, Gi¸m   ®èc n¨m 2005 vµ t×nh h×nh thùc hiÖn n¨m 2004 vÒ lao ®éng, tiÒn  l¬ng, thu nhËp cña c¸c c«ng ty thuéc quyÒn qu¶n lý  theo  ®óng  qui   ®Þnh   t¹i   Th«ng   t  sè   07/2005/TT­BL§TBXH   vµ   Th«ng   t  sè  08/2005/TT­BL§TBXH nªu trªn.
  2. §Ò   nghÞ   Thñ   trëng   c¸c   Bé   qu¶n   lý   ngµnh,   IÜnh   vùc,   chñ  tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n trÞ  Tæng C«ng ty h¹ng  ®Æc biÖt chØ  ®¹o c¸c  ®¬n vÞ chøc n¨ng thùc hiÖn ®óng qui ®Þnh cña Nhµ níc./.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2