Công văn 5312/TC/CST của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
27
lượt xem
1
download

Công văn 5312/TC/CST của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5312/TC/CST của Bộ Tài chính về việc đối tượng áp dụng Thông tư số 118/2003/TT-BTC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5312/TC/CST của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA c«ng v¨n  cña Bé tµi chÝnh sè 5312 TC/CST ngµy 19 th¸ng 5 n¨m 2004  vÒ viÖc ®èi tîng ¸p dông th«ng t sè 118/2003/TT­BTC KÝnh   göi:   ­   C¸c   Bé,   c¬   quan   ngang   Bé,   c¬   quan  thuéc ChÝnh phñ ­ Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc  thuéc T¦ C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   60/2002/N§­CP   ngµy   6/6/2002   cña  ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ viÖc x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ ®èi   víi hµng ho¸ nhËp khÈu theo nguyªn t¾c cña HiÖp ®Þnh thùc   hiÖn   §iÒu   7   HiÖp   ®Þnh   chung   vÒ   thuÕ   quan   vµ   th¬ng   m¹i  (GATT); Theo   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   2,   môc   I   Th«ng   t  sè  118/2003/TT­BTC ngµy 8/12/2003 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn  thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 60/2002/N§­CP cña ChÝnh phñ; Trªn c¬ së ý kiÕn cña Bé Th¬ng m¹i t¹i C«ng v¨n sè  2281/TM­XNK   ngµy   6/5/2004   vÒ   danh   s¸ch   c¸c   níc   ¸p   dông  trÞ gi¸ tÝnh thuÕ  theo  GATT cho hµng ho¸ nhËp  khÈu  cña  ViÖt Nam; Bé  Tµi chÝnh  xin  th«ng  b¸o bæ xung  ®èi  tîng  ®îc  ¸p  dông Th«ng t sè 118/2003/TT­BTC ngµy 8/12/2003 cña Bé Tµi  chÝnh lµ hµng ho¸ nhËp khÈu cã xuÊt xø tõ c¸c níc theo  danh s¸ch ®Ýnh kÌm t¹i c«ng v¨n nµy. Th«ng b¸o nµy cã hiÖu lùc thi hµnh vµ ¸p dông cho tÊt  c¶   c¸c   tê   khai   hµng   ho¸   nhËp   khÈu   nép   cho   c¬   quan   H¶i  quan tõ ngµy 6/5/2004.
  2. 2 d a n h   s ¸ c h   c ¸ c   n í c ,   v ï n g   l ∙ n h   t h æ ,   k h è i   l i ª n   m i n h  quèc gia thuéc ®èi tîng ¸p dông th«ng t  sè 118/2003/tt­btc ngµy 8/12/2003 (kÌm theo C«ng v¨n sè 5312 TC/CST ngµy 19 th¸ng 5 n¨m  2004) 1. New zealand 17. T©y Ban Nha 2. §µi Loan 18. Bå §µo Nha 3. Hång K«ng 19. Thuþ §iÓn 4. M«ng Cæ 20. Anh 5. Na Uy 21. Italia 6. Ucraina 22. Ba Lan 7. ¸o 23. SÐc 8. BØ 24. Estonia 9. §an M¹ch 25. LÝt va 10. PhÇn Lan 26. L¸t Vi 11. Ph¸p 27. Hungari 12. Hy L¹p 28. Slovakia 13. Hµ Lan 29. Slovenia   14. Ai Len 30. Malta 15. Luých X¨m Bua 31. XÝp 16. §øc
Đồng bộ tài khoản