Công văn 5326/TC/CST của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
27
lượt xem
1
download

Công văn 5326/TC/CST của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5326/TC/CST của Bộ Tài chính về việc đối tượng áp dụng Thông tư 118/2003/TT-BTC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5326/TC/CST của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   5 3 2 6   T C / C S T   n g µ y   1 9   t h ¸ n g   0 5   t h ¸ n g  2004 VÒ viÖc ®èi tîng ¸p dông Th«ng t sè 118/2003/TT­BTC KÝnh   göi:   ­   C¸c   Bé,   c¬   quan   ngang   Bé,   C¬   quan  thuéc ChÝnh phñ ­ UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung   ¬ng C¨n  cø NghÞ  ®Þnh  sè 60/2002/N§­CP ngµy 6/6/2002  cña  ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ viÖc x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ ®èi  víi hµng ho¸ nhËp khÈu theo nguyªn t¾c cña HiÖp ®Þnh thùc  hiÖn   §iÒu   7   HiÖp   ®Þnh   chung   vÒ   thuÕ   quan   vµ   th¬ng   m¹i  (GATT);   ý   kiÕn   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   t¹i   C«ng   v¨n   sè  1772/VPCP­KTTH ngµy 13/4/2004 cña V¨n phßng ChÝnh phñ; C¨n cø HiÖp ®Þnh th¬ng m¹i hîp t¸c kinh tÕ gi÷a óc vµ  Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam; Theo   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   2,   môc   I   Th«ng   t  sè  118/2003/TT­BTC ngµy 8/12/2003 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn  thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 60/2002/N§­CP cña ChÝnh phñ; Trªn c¬ së ®Ò nghÞ cña Bé Th¬ng m¹i t¹i C«ng v¨n sè  1888/BTM­CM ngµy 26/4/2004; Bé Tµi chÝnh xin th«ng b¸o hµng ho¸ nhËp khÈu cã xuÊt  xø   tõ  óc   thuéc   ®èi   tîng   ®îc   ¸p   dông   Th«ng   t  sè  118/2003/TT­BTC ngµy 8/12/2003 cña Bé Tµi chÝnh  Th«ng b¸o nµy cã hiÖu lùc thi hµnh vµ ¸p dông cho tÊt  c¶   c¸c   tê   khai   hµng   ho¸   nhËp   khÈu   nép   cho   c¬   quan   H¶i  quan b¾t ®Çu tõ ngµy 1/5/2004. 
Đồng bộ tài khoản