Công văn 534/TTg-VX của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Thanh Hoang Dung Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
48
lượt xem
1
download

Công văn 534/TTg-VX của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 534/TTg-VX của Thủ tướng Chính phủ về việc cơ chế đặc thù trong việc đầu tư xây dựng Khu các làng dân tộc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 534/TTg-VX của Thủ tướng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHỦ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 534/TTg-VX Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2007 V/v cơ chế đặc thù trong việc đầu tư xây dựng Khu các làng dân tộc Kính gửi: Bộ Văn hóa - Thông tin Xét đề nghị của Bộ Văn hóa-Thông tin (công văn số 22/TTr-BVHTT ngày 15/2/2007), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9579/BKH-LĐVX ngày 27/12/2006), Bộ Xây dựng (công văn số 173/BXD-XL ngày 26/1/2007) và Ủy ban Dân tộc (công văn số 75/UBDT-CSDT ngày 31/1/2007) về cơ chế đặc thù trong việc đầu tư xây dựng Khu các làng dân tộc thuộc Dự án Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu trong việc lựa chọn các đơn vị tư vấn lập dự án, thiết kế và thi công xây dựng các công trình kiến trúc, cảnh quan tiêu biểu văn hóa của từng dân tộc trong Khu các làng dân tộc, như đề nghị của Bộ Văn hóa-Thông tin tại công văn số 22/TTr-BVHTT ngày 15/02/2007 nêu trên. Bộ Văn hóa-Thông tin chỉ đạo thực hiện việc chỉ định thầu theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. 2. Cho phép khởi công xây dựng từng hạng mục công trình của các dự án thành phần trong Khu các làng dân tộc như đề nghị của Bộ Văn hóa-Thông tin tại công văn nêu trên, khi có đủ thiết kế và dự toán được phê duyệt, trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc có tổng dự toán được phê duyệt sau khi thực hiện được 30% giá trị xây dựng trong tổng mức đầu tư của từng dự án thành phần./. Nơi nhận: THỦ TƯỚNG - Như trên; - TTg, PTTg Nguyễn Sinh Hùng; - Các Bộ: KH&ĐT, XD; - Ủy ban Dân tộc; (Đã ký) - Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; - Ban Quản lý LVHDL các dân tộc VN; - VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, Website CP, Các Vụ: KTTH, CN; Nguyễn Tấn Dũng - Lưu: VT, VX (3b), XH 17
Đồng bộ tài khoản