Công văn 5358/VHTT-TCCB của Bộ Văn hoá-Thông tin

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
52
lượt xem
1
download

Công văn 5358/VHTT-TCCB của Bộ Văn hoá-Thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5358/VHTT-TCCB của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc thi nâng ngạch lên biên tập viên chính, phóng viên chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5358/VHTT-TCCB của Bộ Văn hoá-Thông tin

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng v¨n  c ñ a  é   B V¨n  o¸ ­ T h « n g  tin S è   h 5358/V H T T­T C C B   n g µ y  11 th¸ng 12 n¨ m  2001  Ò  vi Ö c T hi n © n g  n g ¹ ch  v lªn   Biªn t Ë p viªn c h Ý n h,  h ã n g  viªn ch Ý n h   p KÝnh  öi:   g   C¸c  é, c¬  ­ B   quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc Ch Ýnh  ñ  thu   ph ­ Uû     ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ¬ng  Thùc  Ön  hi Quy Õt  nh   è  ®Þ s 14/2000/Q§­ BVHTT   µy  th¸ng  n¨m   ng 07  8  2000  ña  é   ëng  é   c B tr B V¨n  ho¸    ­ Th«ng    Ò   Öc  tinv vi ban  µnh  h quy  nh    ®Þ thi n©ng  ¹ch  ng Biªn tËp    viªn,Phãng      ¹ch    viªn lªnng Biªn tËp    Ýnh, Phãng     viªn ch   viªn chÝnh. Sau    chøc    ©ng  ¹ch      khi tæ  thin ng Biªn  Ëp  t viªn,Phãng    viªn lªn    ng¹ch BiªntËp    Ýnh,Phãng    Ýnh  tIcho  ét  è  ¬      viªnch   viªnch ®î    m s c quan  Trung  ¬ng  tkÕt  ®¹   qu¶  èt. t §îc sù  Êt  Ý cña    nh tr   Ban    Tæ chøc  c¸n  é  Ýnh  ñ  ¹  b Ch ph t iC«ng v¨n  è:  s 539/BTCCBCP­CCVC   µy  th¸ng 12  ng 04    n¨m  2001  Ò   Öc    ©ng  ¹ch  v vi thin ng Biªn  Ëp  t viªn chÝnh,  ãng    Ph viªn chÝnh  t 2    ®î   n¨m 2001  cho  é   B V¨n  ho¸    ­ Th«ng  tin. Bé  V¨n  ho¸  Th«ng      ­  tin ®Ò nghÞ   ý  ¬  qu c quan  c¨n  vµo  cø  C«ng    v¨n 1845/VHTT­ TCCB   µy  th¸ng  n¨m   ng 23  5  2001  íng  Én  Ò   Öc    ©ng   h d v vi thin ng¹ch  Biªn tËp    viªn,Phãng    viªn lªn ng¹ch     Biªn tËp    viªn chÝnh, Phãng      viªn  chÝnh  n¨m  2001  öikÌm  (g   theo C«ng    µy)xÐt duyÖt  ö  v¨n n     c c«ng  chøc  ù  . d thi  § Ó   t thi®¹t kÕt  ®î       qu¶  èt,®Ò   t  nghÞ     ng  Ý  u    ét  è  iÓ m     c¸c ®å ch l ý m s® sau ®©y: 1.V Ò   Çn    ¹inh÷  ã      ph thi ngo   c bæ sung  ô  Ó    c th nh sau: 1.1.Ngoµi quy  nh  Öc    µ  Ôn        ®Þ vi thiv mi thitheo  ngo¹ing÷  5    (Anh,Ph¸p,     Nga, §øc, Trung  èc)    Qu c¨n  vµo  Þ   Ý  cø  v tr c«ng    ña  t¸c c c¸c  c«ng chøc  ã  c chuyªn m«n  ö  ông    ¹ing÷    sd c¸c ngo   kh¸c (cã x¸c nhËn  ña  ¬      c c quan  qu¶n  ývµ  l  sö  ông  d c«ng chøc) th×  îcxem   Ðt ®Ó   ùc hiÖn      ®  x  th   thihoÆc   Ôn  ¹ing÷  mi ngo   ®ã. 1.2.§èivíi   é, ngµnh         B   c¸c ë Trung  ng  µ    µnh  è  ùcthuéc Trung  ¬ v c¸cth ph tr     ¬ng  µ  éi,thµnh  è  å   Ý   (H N   ph H Ch Minh, H¶i    Phßng, §µ  ½ ng)  Õu    N n nam   ã  c tuæi ®êi  õ ®ñ   tuæi trëlªn,n÷  ã      t   55        c ®ñ tuæi ®êi  õ ®ñ   tuæi trë lªn® îc   t   50        miÔn    ¹ing÷. thingo     1.3.§èivíic¸c tØnh         cßn  ¹   l inam   õ ®ñ   tuæi trëlªn,n÷  õ ®ñ   tuæi , t   50        t   45    trëlªn® îcmiÔn    ¹ing÷.      thingo   2. Thêi h¹n  ép  å  ¬  íc ngµy  th¸ng 2      n h s tr   10    n¨m 2002  Ìm  (k theo  b¸o    c¸o c¬  Êu  ¹ch)göi vÒ   ô     c ng     V Tæ chøc  C¸n  é, Bé   b   V¨n  ho¸    ­ Th«ng    ¬  tin(c quan  nµo kh«ng  ép      n coinh kh«ng  ã  c nhu  Çu  ù  . c d thi) 3. Sau      khitæng  îp sè îng vµ  Èm  nh  ô  Ó  å  ¬  ña  Ý  h   l   th ®Þ c th h s c th sinh cö    ®i  ù  , é   d thi  V¨n  B ho¸    ­ Th«ng    Ï göi chØ     îc ph©n    tins     tiªu®   bæ cho  õng  ¬  t c quan  µ  v th«ng  cho    Ý  b¸o  c¸cth sinh ®ñ   iÒu  Ön  ù    ÕtvÒ   êigian tËp   ® ki d thibi   th     trung«n  , êigian thi ®Þa  iÓ m,  Ö  Ý  . .   thi th      ,   ® l ph thi . .
  2. 2 Trªn ®©y   µ m ét  è  iÓ m   íng  Én, trong qu¸  ×nh thùc hiÖn  ã  íng   l  s® h d     tr     cv   m ¾ c     Þ  ý  ¬  ®Ò ngh qu c quan  ph¶n  vÒ   é  ¸nh  B V¨n      ho¸ ­Th«ng      tin®Ó xem   Ðt. x  §Þa  chØ   ªnl¹c:Vô     li     Tæ chøc  C¸n  é, Bé   b   V¨n  ho¸  Th«ng    è  Ng«   ­  tin s 51  Quy Òn,  µ   éi.§iÖn  ¹i049439718,Fax:(84.4)9439009. HN  tho  :      

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản