intTypePromotion=1

Công văn 5415/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
80
lượt xem
7
download

Công văn 5415/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5415/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hải quan nhập khẩu tài sản cho thuê tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5415/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña B é  T µi  h Ý n h  ­ t æ n g  c ôc h¶i q u a n  sè  c 5415/TC H Q­G S Q L   n g µ y 28  th¸ng 10 n¨ m   2003 v Ò  thñ  tôc  ¶i q u a n   h n h Ë p   h È u    s¶ n ch o  thuª tµi h Ý n h k tµi  c KÝnh   göi:Côc    H¶i  quan  tØnh, thµnh  c¸c    phè Ngµy  2/5/2001, ChÝnh    phñ ban hµnh  NghÞ   ®Þnh   16/2001/N§­   sè  CP vÒ   chøc  ho¹t®éng  tæ  vµ    cña C«ng    ty cho thuª tµichÝnh. C¨n  LuËt        cø  H¶i  quan, c¸c    v¨n  b¶n híng dÉn    thihµnh  LuËt  H¶i quan  NghÞ   vµ  ®Þnh   nµy,  Tæng   côc    H¶i quan híng dÉn  mét  ®iÒu  thñ      sè  vÒ  tôc h¶iquan  ®èi    víiviÖc  nhËp  khÈu m¸y  mãc, thiÕtbÞ, ph¬ng        tiÖn vËn    chuyÓn  ®éng  vµ  s¶n kh¸c®Ó     cho      thuªtµichÝnh  íi (d  ®©y          gäit¾tlµtµi s¶n cho      thuªtµichÝnh) nh    sau: Tµi s¶n  nhËp  khÈu   ®Ó cho  thuª tµichÝnh      theo quy ®Þnh   iNghÞ  t¹  ®Þnh  16/2001/N§­   sè  CP ngµy  02/5/2001 nªu        trªnlµhµng    ho¸ nhËp khÈu    ®Ó sö dông  i t¹ ViÖt Nam.  vËy,thñ tôc h¶iquan          V×          ®èi víi s¶n  tµi nhËp khÈu    ®Ó cho thuª  chÝnh ph¶i  tµi  thùc hiÖn theo LuËt H¶i quan, NghÞ  ®Þnh  sè  101/2001/N§­  CP ngµy 31/12/2001 cña    ChÝnh  phñ quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh  mét  ®iÒu  sè  cña LuËt H¶i quan  thñ          vÒ  tôc h¶iquan, chÕ      ®é kiÓm     tragi¸m  s¸th¶iquan  c¸c v¨n b¶n      vµ      híng dÉn    thùc hiÖn    cña  TµichÝnh.§Ó       Bé      phïhîp víi® Æc     ®iÓm     vÒ ho¹t ®éng    kinh  doanh  cña  C«ng    ty cho thuª tµichÝnh,       Tæng  côc    H¶i quan  híng dÉn    thªm  sau: nh  1.Ngêikhaih¶iquan:         Ngêikhaih¶iquan          lµC«ng    tycho      thuªtµichÝnh trong níc(bªncho        thuª)   hoÆc  doanh nghiÖp      thuªtµichÝnh  (bªnthuª).     Trêng    thuªlµngêikhai hîp bªn          h¶i quan    th× ph¶i ® îc tho¶      thuËn trong hîp ®ång cho thuª tµichÝnh      hoÆc   phô      lôcbæ sung    hîp ®ång  nµy. 2. Hå  h¶iquan:Ngoµic¸c chøng      s¬          tõ theo ®óng  quy ®Þnh  i t¹ b¶n    Quy  ®Þnh    s¬    vÒ hå  h¶i quan, quy    tr×nh thñ      tôc h¶i quan  ®èi    víihµng  ho¸ xuÊt  khÈu, nhËp    khÈu theo hîp ®ång mua   b¸n ban  hµnh  kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  56/2003/Q§­BTC  ngµy 16/4/2003 cña  Tµi chÝnh, ngêikhaih¶iquan  Bé            ph¶i  nép  xuÊttr×nh thªm    vµ      c¸cchøng    tõsau: a.Hîp    ®ång  cho      thuªtµichÝnh:nép  b¶n    01  sao b.V¨n    b¶n cho phÐp    thuªm¸y mãc, thiÕtbÞ            ®Ó t¹otµis¶n  ®Þnh  cè  cña  c¬  quan  cÊp GiÊy phÐp ®Çu    v¨n  t vµ  b¶n  duyÖt    kÕ ho¹ch nhËp  khÈu m¸y  mãc, thiÕtbÞ          t¹otµis¶n  ®Þnh  cè  cña  quan  thÈm  c¬  cã  quyÒn (nÕu  thuª bªn    lµdoanh    nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tnícngoµi): xuÊt tr×nh b¶n      chÝnh;nép  b¶n    01  sao. c. GiÊy    chøng nhËn  ®∙i®Çu  ; danh  u    t  môc m¸y mãc, thiÕtbÞ,    ph¬ng  tiÖn vËn    t¶ichuyªn  dïng  îc miÔn  ®   thuÕ  nhËp khÈu  c¬  do  quan  thÈm  cã  quyÒn  cÊp, kÌm    theo    gi¶itr×nh kinh tÕ, kü      thuËt vÒ     danh  môc  nµy  ®¬n  vµ  ®Ò  nghÞ  miÔn  thuÕ nhËp  khÈu  cña  thuª(nÕu  thuªlµdoanh  bªn    bªn      nghiÖp  trong nícthùc hiÖn  ¸n ®Çu    îcmiÔn        dù    t®   thuÕ nhËp khÈu theo NghÞ  ®Þnh  51/1999/N§­   CP ngµy  8/7/1999,NghÞ     ®Þnh  35/2002/N§­   CP ngµy  29/3/2002 
  2. 2 cña ChÝnh  phñ  quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh LuËt KhuyÕn    khÝch ®Çu    ttrong  níc):  xuÊttr×nh b¶n      chÝnh;nép  b¶n    01  sao. d. GiÊy    phÐp  thµnh lËp  ho¹t®éng  vµ    cña  C«ng    ty cho thuª tµichÝnh,       nÕu  ngêi khai h¶i quan          lµ bªn thuª tµichÝnh: xuÊt tr×nh          b¶n  chÝnh  hoÆc   b¶n sao. C¸c b¶n sao nªu  i     ph¶i cã    t¹ tiÕtb, c    x¸c nhËn  ®ãng  vµ  dÊu  cña Gi¸m  ®èc  thuªhoÆc   bªn    ngêi® îcGi¸m      ®èc  quyÒn. C¸c  uû    b¶n sao  t¹ tiÕta,d  nªu        i ph¶i cã      x¸c nhËn  ®ãng  vµ  dÊu cña Gi¸m ®èc C«ng    ty cho thuª tµichÝnh      hoÆc  ngêi® îcGi¸m      ®èc  quyÒn. uû  Chi côc      H¶i quan  lµm  tôc nhËp  thñ    khÈu  cÊp phiÕu theo    dâi hµng    ho¸ nhËp khÈu  cho    v¨n b¶n   phª duyÖt kÕ    ho¹ch nhËp    khÈu,danh    môc  t¹ tiÕt nªu      i b, c      trªn®©y   trõlï theo  vµ      i ®óng  híng dÉn  i   t¹ C«ng    208/TCHQ­GSQL   v¨n sè  ngµy 22/01/1996  cña  Tæng   côc  H¶i  quan    (tªn ®¬n   nhËp  vÞ  khÈu      ghi trªn PhiÕu  theo        dâi lµ tªn chñ  ®Çu         t ghi trªnv¨n b¶n phª  duyÖt    kÕ ho¹ch  nhËp  khÈu/danh  môc  nªu  trªn)hoÆc         trõlïvµo  i b¶n  chÝnh phiÕu  theo    dâi(nÕu  ®∙  cÊp PhiÕu). 3.Quy    tr×nh thñ tôch¶iquan          thùc hiÖn    theo quy    ®Þnh  quy  vÒ  tr×nh thñ     tôc h¶i quan      ®èi    víihµng  ho¸ nhËp khÈu  theo hîp ®ång mua  b¸n ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt ®Þnh  sè 56/2003/Q§­ BTC  ngµy 16/4/2003 cña Bé  Tµi   chÝnh. 4.ViÖc      ¸p dông  chÝnh  s¸ch xuÊtnhËp      khÈu,chÝnh    s¸ch thuÕ          ®èi víitµi s¶n  cho      thuªtµichÝnh thùc hiÖn  sau:   nh  ­ ChÝnh    s¸ch xuÊt nhËp      khÈu thùc hiÖn    theo  quy ®Þnh  hiÖn  hµnh  cña  ph¸p luËtvÒ      qu¶n    lýxuÊtnhËp    khÈu. ­ ChÝnh s¸ch thuÕ thùc hiÖn theo Th«ng   sè  t 24/2002/TT­ BTC  ngµy  20/3/2002 cña  TµichÝnh.   Bé    Tæng  côc yªu cÇu Côc  H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè  iÓn khai thùc tr       hiÖn    néidung híng dÉn    trªn.  Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nÕu  víng m ¾c     cã    vît thÈm quyÒn    gi¶iquyÕt,H¶i quan        c¸c ®Þa  ph¬ng  kÞp    c¸o Tæng  thêib¸o    côc  ®Ó   híng dÉn    cã    bæ sung. 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2