intTypePromotion=1

Công văn 5442/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
13
lượt xem
1
download

Công văn 5442/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5442/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hàng tương tự với hàng nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5442/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  æ n g  c ôc H ¶i q u a n  S è  5442/TC H Q­K T T T   T n g µy  4 th¸ng 9 n¨ m  1999 v Ò  viÖc  X¸c ® Þ n h   hµng   ng   t¬ tù víi µ n g   h Ë p  kh È u    h n KÝnh    göi:Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè. Thùc  hiÖn quy ®Þnh       vÒ x¸c ®Þnh   Æt   m hµng  ¬ng  víihµng  t tù    nhËp  khÈu  theo    ®iÓm   môc     tiÕtb  2  I PhÇn     A Quy  chÕ     x¸c ®Þnh     gi¸tÝnh thuÕ  hµng  ho¸ xuÊt khÈu, nhËp  khÈu  ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt  ®Þnh   283/1999/Q§­ TCHQ  ngµy 12/8/1999,Tæng    côc    H¶i quan híng dÉn      bæ sung  mét  ®iÓm   sè  sau: 1. Hµng ¬ng      t tù ph¶i lµ nh÷ng  Æt       m hµng        héi ®ñ c¸c ph¬ng diÖn theo  quy ®Þnh  it¹ QuyÕt  ®Þnh  283/1998/TCHQ­Q§,   vÒ nh÷ng  Æc   ® ®iÓm   ¬ng  t ® ¬ng, vËt liÖu cÊu        thµnh ¬ng  ¬ng  cã  t ® vµ  thÓ  thay thÕ    lÉn nhau    Æt   vÒ m th¬ng phÈm,  îcgi¶i ®     thÝch    díi ®©y: 1.1.Nh÷ng  Æc     ® ®iÓm  ¬ng  ¬ng  t ® bao  gåm: ­C«ng  dông, chøc    n¨ng chÝnh cña hµng ho¸ gièng nhau: cã    thÓ cïng  thùc hiÖn  îcmét    ®   c«ng viÖc: ­Ph¬ng  ph¸p sö    dông  hµng   ¬ng    ho¸ t tùnhau; ­Ph¬ng  ph¸p chÕ    t¹o,s¶n  xuÊt t  ¬ng  ¬ng  ® nhau  dô:ph¬ng  (vÝ    ph¸p    thñ c«ng  hay  m¸y mãc); ­Nh÷ng kh¸c biÖtvÒ      h×nh  d¸ng,kÝch  íc,mµu     th   s¾c, bao  ®ãng      b×  gãi kh«ng  ph¶ilµ® Æc       ®iÓm   cÇn xem          xÐt ®Ó x¸c®Þnh hµng ¬ng  t tù. 1.2.VËt      liÖu cÊu  thµnh ¬ng  ¬ng  t ® nhau: ­Nh÷ng  nguyªn vËtliÖu chÝnh          ®Ó s¶n  xuÊtra s¶n      phÈm  ¬ng    t tùnhau. 1.3."Cã    thÓ  thay thÕ      lÉn nhau  m Æt   ¬ng  vÒ  th phÈm": ­Khi ® a      c¸c hµng  ho¸    ®ã vµo  dông  sö  hay u  l th«ng th× chóng  thÓ  cã  thay thÕ lÉn nhau hay  thÓ  îc ngêi tiªudïng  cã  ®       chÊp nhËn  thay thÕ cho  nhau. 2. Nh÷ng  Æt     m hµng  îcquy  ®   ®Þnh nh∙n hiÖu    hay xuÊt xø  thÓ    cô  trong  b¶ng      gi¸tèithiÓu  kh«ng  dông  th×  sö  lµm  cø    c¨n  x¸c ®Þnh      trÞ gi¸tÝnh thuÕ  m Æt   hµng ¬ng  t tù. 3. Trêng      hîp hµng nhËp khÈu    i lµlo¹ hµng    qua  dông  cha  ­   ho¸ ®∙  sö  vµ  ® îc quy    ®Þnh  thÓ  cô  trong b¶ng        gi¸tèithiÓu th×    x¸c ®Þnh      trÞ gi¸tÝnh thuÕ  b»ng 70%       gi¸tèithiÓu cña  i   lo¹ hµng ¬ng    t tù. Tæng  côc    H¶i quan th«ng b¸o    ®Ó Côc H¶i quan    c¸c ®Þa  ph¬ng biÕt.   Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn  g×      cã  víng m ¾c       yªu cÇu  c¸o vÒ  b¸o    Tæng  côc    ®Ó xem       xÐt th¸ogì.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2