Công văn 5444/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Uyên Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
35
lượt xem
2
download

Công văn 5444/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5444/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo của Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5444/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 5444/VPCP-KTTH V/v báo cáo của Ban Quản lý Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2007 KKT Dung Quất Kính - Các Bộ: Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Tài gửi: chính; - Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; - Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất. Về báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất tại văn bản số 28/BC-BQL ngày 30 tháng 8 năm 2007 về tình hình đầu tư phát triển của Khu kinh tế Dung Quất, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau: 1. Trong tháng 11 năm 2007, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình đầu tư xây dựng, tình hình hỗ trợ vốn từ ngân sách trung ương và các giải pháp huy động vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các Khu kinh tế. 2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư: a) Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tham gia của các Ban Quản lý Khu kinh tế, các địa phương liên quan về cơ chế, chính sách đối với các Khu kinh tế để hoàn chỉnh dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Khu công nghiệp, Khu chế xuất và Khu kinh tế; b) Phối hợp với các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính cơ chế hỗ trợ vốn từ ngân sách trung ương cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các Khu kinh tế; c) Phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ bố trí vốn thực hiện trong năm 2007 dự án đề bù, giải phóng mặt bằng cho 2 Dự án Luyện thép của Công ty TNHH Tycoons, Dự án Nhà máy Công nghiệp nặng của Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam và các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khác của Khu kinh tế Dung Quất thuộc diện các dự án chuyển tiếp sử dụng vốn ngân sách nhà nước và hoàn thành theo kế hoạch trong năm 2008. 3. Bộ Công an triển khai, thực hiện các giải pháp phù hợp nhằm tăng cường bảo vệ an ninh, trật tự và an toàn giao thông tại Khu kinh tế Dung Quất. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; -TTgCP, các PTTg; (Đã ký) - VPCP: BTCN, các PCN, Nguyễn Quốc Huy Website CP, các Vụ: ĐP, CN, NC, QHQT; - Lưu: VT, KTTH (3).27
Đồng bộ tài khoản