Công văn 552/TCT/AC của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
50
lượt xem
2
download

Công văn 552/TCT/AC của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 552/TCT/AC của Tổng cục Thuế về việc thông báo phát vé thu phí đường bộ toàn quốc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 552/TCT/AC của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña T æ n g  côc thu Õ  ­ B é  T µi ch Ý n h  sè 552 T C T/A C   n g µ y 12  th¸ng 02 n¨ m   2003 v Ò  viÖc  th«ng b¸o  p h¸t v Ð  thu p h Ý  ® ên g  bé  toµn q u èc KÝnh   göi:­Côc       Tµi chÝnh   Quèc  ­Bé  phßng ­ Côc   êng  ViÖt  ® bé  Nam   Bé   ­  Giao th«ng  vËn  t¶i C¨n  Th«ng   sè  cø  t 109/2002/TT­ BTC  ngµy  06/12/2002  Th«ng   sè  vµ  t 01/2003/TT­ BTC  ngµy 07/01/2003  cña  Tµi chÝnh  Bé    quy ®Þnh  chÕ      ®é thu, nép  qu¶n    dông  vµ  lýsö  phÝ  êng  söa  ® vµ  ®æi  møc    thu phÝ  dông  êng  sö  ® bé  ®èi víi qu©n        xe  sù;Tæng  côc ThuÕ  th«ng      b¸o ph¸thµnh  thu phÝ  êng  vР   ® bé  toµn quèc dïng cho  «t« qu©n  nh    xe    sù  sau: I. Æ c  ®i Ó m  q u y  c¸ch:  § ­ GiÊy        in:VÐ thu phÝ  êng  toµn  ® bé  quèc dïng cho  qu©n  ® îc in xe  sù      trªngiÊy ® Æc       chñng,cã    phñ        c¸c sîiph¸tquang mµu  xanh,®á,    vµng;hoa    v¨n  ch×m  bãng    ních×nh hoa  8  thÞ  c¸nh ®èi xøng  ch÷      vµ  GTGT.    VÐ nÒn  hoa v¨n  mµu   vµ  îcin4  ®á  ®     mµu:    §á, hång,vµng,®en      b»ng mùc cao  cÊp, chÞu  îc   ®   ¸nh s¸ng,chèng  phaimµu.     sù    ­ VÐ       thu phÝ  êng  toµn  ® bé  quèc  îcd¸n  ®   tem nh∙n næi      intheo  thuËt kü    laserkh«ng    gian ba    chiÒu    ®Ó chèng  gi¶. ­ KÝch  ícvР   th   (kÓ  cuèng  c¶  vÐ):21    8    cm x  cm,  ® îc®¸nh  thø    vР   sè  tù li     hiÖu    ªntôc,ký  tõ AA/2003      trë®i,mçi  ry cã  xª­   1.000 quyÓn,  mçi quyÓn cã  50    sè, mçi  cã  li . sè  2  ªn  Chøc  n¨ng cña tõng  ªnnh  li   sau: Liªn1: Lu  i       t¹  cuèng;   Liªn2:Giao      cho  ngêinép    tiÒn. ­ VÐ   phÝ  êng  toµn    thu  ® bé  quèc gåm   04  i îc in s½n  Önh     cã  lo¹      ® m gia nh  sau: +    «    Lo¹ixe  t«con  qu©n    sù,møc    1:2.000.000 ®ång/vÐ/n¨m.   +    «    Lo¹ixe  t«con  qu©n    sù,møc    2:1.000.000 ®ång/vÐ/n¨m.   +    «    Lo¹ixe  t«vËn    t¶iqu©n    sù,møc    1:3.000.000 ®ång/vÐ/n¨m.   +    «    Lo¹ixe  t«vËn    t¶iqu©n    sù,møc    2:1.500.000 ®ång/vÐ/n¨m.   TríckhicÊp    dông  thu phÝ  êng  toµn      ph¸tsö  vР   ® bé  quèc,®¬n  qu¶n    vÞ  lývµ    cÊp    ph¶i®iÒn  sè  ph¸tvР   râ  n¨m    ph¸thµnh  dông    sö  trªnvÐ, kÝch  íc th   con  ph¶i®iÒn ¬ng  sè    t øng    víicon  ins½n    sè    trªnvÐ. II.  Gi¸ b¸n, Þ a  ®i Ó m  giao n h Ë n:  ®
  2. 2 1.Gi¸b¸n     Gi¸ b¸n  thu    vР phÝ  êng  toµn  ® bé  quèc dïng cho  qu©n  ® îc quy  xe  sù    ®Þnh trongtoµn    quèc    lµ:7.800  ®ång/quyÓn. 2.§Þa    ®iÓm   giao nhËn:   VÐ     thu phÝ  êng  toµn  ® bé  quèc dïng cho  qu©n  nhËn  i xe  sù  t¹ Tæng    côc  ThuÕ,  123  §óc,quËn    Trng,thµnh  sè  Lß    Hai Bµ    phè  Néi. Hµ  III.Q u ¶ n  lý, ö  d ô n g:    s ViÖc ph¸thµnh, sö      dông, qu¶n    thu    lývР phÝ  êng  toµn  ® bé  quèc  dïng  cho xe qu©n  sù ® îc thùc hiÖn theo Th«ng t  sè 109/2002/TT­ BTC  ngµy  06/12/2002  Th«ng   sè  vµ  t 01/2003/TT­ BTC  ngµy  07/01/2003 cña Bé  Tµi   chÝnh quy ®Þnh  chÕ  thu,nép  qu¶n    dông  ®é    vµ  lýsö  phÝ  dông  êng    sö  ® bé; QuyÕt ®Þnh  sè: 30/2001/Q§­ BTC  ngµy 13/4/2001 cña Bé  tr ëng Bé  Tµi   chÝnh    vÒ viÖc  ban hµnh  chÕ       ®é in,ph¸thµnh, qu¶n    dông  chØ      lý,sö  Ên  thuÕ  QuyÕt  vµ  ®Þnh    sè: 246 TCT/Q§­  AC ngµy  21/2/2002 cña Tæng   côc  ­ tr ëng Tæng  côc ThuÕ   viÖc  vÒ  ban hµnh  quy tr×nh nghiÖp  in,qu¶n      vô    lý,sö  dông      biªnlaithuÕ,thu phÝ, lÖ        phÝ, tiÒn ph¹t.    
Đồng bộ tài khoản