intTypePromotion=1

Công văn 5565/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
27
lượt xem
1
download

Công văn 5565/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5565/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế nhập khẩu đối với dự án đầu tư trong nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5565/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  æ n g  c ôc H ¶i q u a n  S è  5565/TC H Q­K T T T   T n g µy  11 th¸ng 12 n¨ m  2001  Ò  viÖc X ö  lý thu Õ   h Ë p  kh È u   v n ® èi víi ù  ¸n ® Ç u  t trong n íc  d KÝnh    göi:Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè  §Ó  viÖc    ¸p dông chÝnh  s¸ch  ®∙imiÔn  u    thuÕ nhËp khÈu          ®èi víi Dù c¸c ¸n ®Çu    ttrong níc thèng      nhÊt,tr¸nht×nh      tr¹ngdoanh    nghiÖp    lî dông  i chÝnh  s¸ch khuyÕn    khÝch  ®Çu    ttrong níc®Ó       tho¸i    th¸cnghÜa  nép  vô  thuÕ; Tæng     côc    H¶i quan híng dÉn      c¸c®¬n  thùc hiÖn  sau: vÞ    nh    C¨n  quy  cø  ®Þnh  i t¹ môc       II­PhÇn  ­Th«ng   22/2001/TT­ A   tsè  BTC  ngµy  9/4/2001 cña  Tµi chÝnh  Bé    híng  dÉn  thùc hiÖn    viÖc miÔn  thuÕ, gi¶m    thuÕ  cho    c¸c ®èi îng  îc hëng  ®∙i®Çu     t ®   u    t theo NghÞ   ®Þnh  51/1999/N§­   sè  CP ngµy 8/7/1999  cña ChÝnh   phñ quy  ®Þnh  chi  tiÕt    thi hµnh  LuËt khuyÕn  khÝch ®Çu    ttrong níc(söa  æi) sè      ®   03/1998/QH10  ngµy  20/5/1998,th×:C¸c      ®èi t    îng nªu  i   t¹  ®iÓm                   9  c¸c 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vµ  môc     I­ phÇn  ­ Th«ng    A    t sè 22/2001/TT­BTC   trªnchØ  îchëng  ®∙ivÒ  nªu    ®   u    thuÕ    ® îccÊp  khi®∙    giÊy   chøng nhËn  ®∙i®Çu  . u    t Theo ®ã, c¸c  Æt   m hµng  (n»m  trong danh môc   îc miÔn  ®   thuÕ  nhËp  khÈu  C¬  do  quan  thÈm  cã  quyÒn  quyÕt ®Þnh    cho hëng  ®∙ivÒ  u    thuÕ) nhËp    khÈu  íckhi® îccÊp  tr       "GiÊy chøng nhËn  ®∙i®Çu  " kh«ng  îchëng  u    t  ®   chÝnh  s¸ch u      ®∙imiÔn thuÕ  nhËp khÈu theo LuËt khuyÕn      khÝch ®Çu    ttrongníc.   Yªu cÇu    c¸c®¬n  tæ  vÞ  chøc  thùc hiÖn    theo ®óng    híng dÉn    trªn,  nÕu cã  víng m ¾c     trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn          ph¶ib¸o    ®Ò     c¸o vµ  xuÊt biÖn    ph¸p  lý xö    vÒ Tæng  côc (Côc KiÓm       trathu thuÕ XNK)    ®Ó xem     xÐt,chØ  ®¹o    gi¶iquyÕt. 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2