Công văn 5576/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Thanh Hoang Dung Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
54
lượt xem
7
download

Công văn 5576/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5576/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ nhà ở đối với hộ gia đình tái định cư Dự án thủy điện Sơn La

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5576/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 5576/VPCP-CN V/v thực hiện bồi thường, hỗ Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2007 trợ nhà ở đối với hộ gia đình tái định cư Dự án thủy điện Sơn La Kính gửi: - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Ủy ban nhân dân các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu. Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La (công văn số 2019/UBND-TĐC ngày 21 tháng 8 năm 2007); ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6878/BKH-KTNN ngày 21 tháng 9 năm 2007), Tài chính (công văn số 12069/BTC-ĐT ngày 10 tháng 9 năm 2007), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 2566/BNN-HTX ngày 18 tháng 9 năm 2007) về việc cho phép tỉnh Sơn La thực hiện bồi thường, hỗ trợ về nhà ở đối với hộ tái định cư Dự án thủy điện Sơn La theo quy định cụ thể của Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau: Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và các cơ quan liên quan, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định chi tiết của ba tỉnh để thực hiện Quyết định này (trong đó có việc nghiên cứu, đánh giá về bồi thường, hỗ trợ nhà ở, vật kiến trúc kèm theo nhà ở đối với hộ tái định cư bị thu hồi đất như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tại văn bản nêu trên); báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả kiểm tra, đánh giá và đề xuất biện pháp xử lý trong tháng 11 năm 2007. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; - Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải; PHÓ CHỦ NHIỆM - VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, (Đã ký) các Vụ: KTTH, CN, TH, Website CP; Văn Trọng Lý - Lưu: VT, NN (4). 20
Đồng bộ tài khoản