Công văn 561/TC-CST của Bộ Tài chính về việc Danh mục phí, lệ phí đã có văn bản hướng dẫn, tiếp tục thực hiện

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:40

0
115
lượt xem
2
download

Công văn 561/TC-CST của Bộ Tài chính về việc Danh mục phí, lệ phí đã có văn bản hướng dẫn, tiếp tục thực hiện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 561/TC-CST của Bộ Tài chính về việc Danh mục phí, lệ phí đã có văn bản hướng dẫn, tiếp tục thực hiện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 561/TC-CST của Bộ Tài chính về việc Danh mục phí, lệ phí đã có văn bản hướng dẫn, tiếp tục thực hiện

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh Sè 561/TC­CST Ngµy 15 th¸ng 01 n¨m 2004  vÒ Danh môc phÝ, lÖ phÝ ®∙ cã v¨n b¶n  híng dÉn, tiÕp tôc thùc hiÖn KÝnh göi:   ­ C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc  ChÝnh phñ,                    ­ Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh   phè trùc thuéc Trung ¬ng. TriÓn   khai   thùc   hiÖn   Ph¸p   lÖnh   phÝ,   lÖ   phÝ   vµ   NghÞ  ®Þnh   sè   57/2002/N§­CP   ngµy   03/6/2002   cña   ChÝnh   phñ   quy  ®Þnh   chi   tiÕt   thi   hµnh   Ph¸p   lÖnh   phÝ,   lÖ   phÝ,   Bé   Tµi  chÝnh ®∙ cã C«ng v¨n sè 1306/TC­CSTC ngµy 14/02/2003 c«ng  bè c¸c lo¹i phÝ, lÖ phÝ cã tªn trong Danh môc chi tiÕt  phÝ, lÖ phÝ (thuéc thÈm quyÒn quy ®Þnh cña ChÝnh phñ vµ  Bé Tµi chÝnh) ®∙ cã v¨n b¶n híng dÉn ®îc tiÕp tôc thùc  hiÖn. TiÕp   tôc   triÓn   khai   thùc   hiÖn   Ph¸p   lÖnh   cña   Uû   ban  Thêng vô Quèc héi vµ NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ  phÝ thêi gian qua, ChÝnh phñ vµ Bé Tµi chÝnh ®∙ ban hµnh  nh÷ng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ mét sè kho¶n phÝ, lÖ  phÝ míi theo Danh môc chi tiÕt phÝ, lÖ phÝ hoÆc söa ®æi,  bæ sung nh÷ng néi dung cña c¸c kho¶n phÝ, lÖ phÝ cô thÓ  cho phï hîp víi thùc tÕ vµ b¶o ®¶m ®óng quy ®Þnh cña Ph¸p  lÖnh vµ NghÞ ®Þnh vÒ phÝ, lÖ phÝ. Bé Tµi chÝnh xin th«ng b¸o Danh môc c¸c lo¹i phÝ, lÖ  phÝ cã tªn trong Danh môc chi tiÕt phÝ, lÖ phÝ ban hµnh  kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§­CP (thuéc thÈm quyÒn quy  ®Þnh cña ChÝnh phñ vµ Bé Tµi chÝnh) ®∙ cã v¨n b¶n híng  dÉn ®Õn nay, thay thÕ cho Danh môc ®∙ nªu t¹i C«ng v¨n sè  1306/TC­CSTC ngµy 14/02/2003 ®Ó c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé,  c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh  phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng   chØ   ®¹o,   híng   dÉn   c¸c   ®¬n   vÞ  thuéc   ngµnh,   lÜnh   vùc,   ®Þa   ph¬ng   m×nh   phô   tr¸ch   thùc  hiÖn.
 2. 2 A. Danh môc c¸c lo¹i phÝ ®∙ cã v¨n b¶n  híng dÉn thi hµnh (KÌm theo C«ng v¨n sè: 561/TC­CST ngµy 15/01/2004 cña Bé  Tµi chÝnh) STT  Danh môc phÝ theo  V¨n b¶n quy ®Þnh, sè, ngµy ban  (1) NghÞ ®Þnh sè  hµnh 57/2002/N§­CP I. PhÝ thuéc lÜnh vùc n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, thñy  s¶n 1. Thuû lîi phÝ: 1.1 Thuû lîi phÝ. NghÞ   ®Þnh   143/2003/N§­CP   ngµy  . 28/11/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh  chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña  Ph¸p lÖnh Khai th¸c vµ b¶o vÖ c«ng  tr×nh thuû lîi. 1.2 PhÝ   sö   dông   níc  NghÞ   ®Þnh   143/2003/N§­CP   ngµy  . (tiÒn níc) 28/11/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh  chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña  Ph¸p lÖnh Khai th¸c vµ b¶o vÖ c«ng  tr×nh thuû lîi. 2. PhÝ kiÓm dÞch ®éng vËt, thùc vËt 2.1 PhÝ   kiÓm   dÞch   ®éng  Th«ng   t  53/2001/TT­BTC   ngµy  . vËt,   s¶n   phÈm   ®éng  03/7/2001   cña   Bé   Tµi   chÝnh   híng  vËt; dÉn chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n ý sö  dông   phÝ,   lÖ   phÝ   trong   c«ng   t¸c  thó y. 2.2 PhÝ   kiÓm   dÞch   thùc  Th«ng   t  110/2003/TT­BTC   ngµy  . vËt; 17/11/2003   cña   Bé   Tµi   chÝnh   quy  ®Þnh chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý sö  dông phÝ, lÖ phÝ b¶o vÖ, kiÓm dÞch  thùc   vËt   vµ   qu¶n   lý   thuèc  b¶o  vÖ  thùc vËt. 2.3 PhÝ   gi¸m   s¸t   khö  Th«ng   t  110/2003/TT­BTC   ngµy  . trïng vËt thÓ thuéc  17/11/2003   cña   Bé   Tµi   chÝnh   quy  diÖn kiÓm dÞch thùc  ®Þnh chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý sö  vËt. dông phÝ, lÖ phÝ b¶o vÖ, kiÓm dÞch  thùc   vËt   vµ   qu¶n   lý   thuèc  b¶o  vÖ  thùc vËt. 3. PhÝ kiÓm nghiÖm chÊt lîng ®éng vËt, thùc vËt: 3.1 PhÝ   kiÓm   so¸t   giÕt  Th«ng   t  53/2001/TT­BTC   ngµy  . mæ ®éng vËt; 03/7/2001   cña   Bé   Tµi   chÝnh   híng  dÉn chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n ý sö  dông   phÝ,   lÖ   phÝ   trong   c«ng   t¸c  thó y. 3.2 PhÝ   kiÓm   nghiÖm   d Th«ng   t  110/2003/TT­BTC   ngµy 
 3. 3 . lîng   thuèc   b¶o   vÖ  17/11/2003   cña   Bé   Tµi   chÝnh   quy  thùc   vËt   vµ   s¶n  ®Þnh chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý sö  phÈm thùc vËt. dông phÝ, lÖ phÝ b¶o vÖ, kiÓm dÞch  thùc   vËt   vµ   qu¶n   lý   thuèc  b¶o  vÖ  thùc vËt. 4. PhÝ   kiÓm   tra   vÖ  Th«ng   t  53/2001/TT­BTC   ngµy  sinh thó y. 03/7/2001   cña   Bé   Tµi   chÝnh   híng  dÉn chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n ý sö  dông   phÝ,   lÖ   phÝ   trong   c«ng   t¸c  thó y. 5. PhÝ   b¶o   vÖ   nguån    QuyÕt   ®Þnh   20/2000/Q§­BTC   ngµy  1. lîi thuû s¶n. 21/2/2000   cña   Bé   trëng   Bé   Tµi  chÝnh   ban   hµnh   biÓu   møc   thu   phÝ,  lÖ   phÝ   vÒ   c«ng   t¸c   b¶o   vÖ   nguån  lîi thuû s¶n; 2.   Th«ng   t  77/2000/TT­BTC   ngµy  25/7/2000   cña   Bé   Tµi   chÝnh   híng  dÉn chÕ ®é qu¶n lý sö dông phÝ, lÖ  phÝ   vÒ   c«ng   t¸c   b¶o   vÖ   nguån   lîi  thuû s¶n. 6. PhÝ kiÓm nghiÖm thuèc dïng cho ®éng vËt, thùc vËt: 6.1 PhÝ   kiÓm   nghiÖm  Th«ng   t  53/2001/TT­BTC   ngµy  thuèc thó y; 03/7/2001   cña   Bé   Tµi   chÝnh   híng  dÉn chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n ý sö  dông   phÝ,   lÖ   phÝ   trong   c«ng   t¸c  thó y. 6.2 PhÝ kiÓm ®Þnh, kh¶o  Th«ng   t  110/2003/TT­BTC   ngµy  nghiÖm thuèc b¶o vÖ  17/11/2003   cña   Bé   Tµi   chÝnh   quy  thùc vËt. ®Þnh chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý sö  dông phÝ, lÖ phÝ b¶o vÖ, kiÓm dÞch  thùc   vËt   vµ   qu¶n   lý   thuèc  b¶o  vÖ  thùc vËt. II. PhÝ thuéc lÜnh vùc c«ng nghiÖp, x©y dùng 1. PhÝ   kiÓm   nghiÖm   chÊt   lîng   s¶n   phÈm,   hµng   ho¸,   thiÕt  bÞ, vËt t, nguyªn vËt liÖu: 1.1 PhÝ kiÓm tra Nhµ n­ Th«ng   t  83/2002/TT­BTC   ngµy  . íc   vÒ   chÊt   lîng  25/9/2002   cña   Bé   Tµi   chÝnh   quy  hµng ho¸; ®Þnh chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý sö  dông phÝ, lÖ phÝ vÒ tiªu chuÈn ®o  lêng chÊt lîng. 1.2 PhÝ thö nghiÖm chÊt  Th«ng   t  83/2002/TT­BTC   ngµy  . lîng   s¶n   phÈm,   vËt 25/9/2002   cña   Bé   Tµi   chÝnh   quy  t, nguyªn vËt liÖu. ®Þnh chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý sö  dông phÝ, lÖ phÝ vÒ tiªu chuÈn ®o  lêng chÊt lîng. III. PhÝ thuéc lÜnh vùc th¬ng m¹i, ®Çu t 1. PhÝ chøng nhËn xuÊt  QuyÕt   ®Þnh   183/2000/Q§­BTC   ngµy 
 4. 4 xø hµng ho¸ (C/O) 14/11/2000   cña   Bé   trëng   Bé   Tµi  chÝnh ban hµnh møc thu lÖ phÝ cÊp  giÊy chøng nhËn xuÊt khÈu vµ chøng  nhËn   xuÊt   xø   mÉu   A   s¶n   phÈm   dµy  dÐp. 3. PhÝ   thÈm   ®Þnh   ®èi   víi   kinh   doanh   th¬ng   m¹i   cã   ®iÒu  kiÖn: 3.5 PhÝ   thÈm   ®Þnh   kinh  Th«ng   t  72/TT/LB   ngµy   8/11/1996  . doanh   th¬ng   m¹i   cã  cña   liªn   bé   Tµi   chÝnh,   th¬ng   m¹i  ®iÒu   kiÖn   thuéc  híng  dÉn  chÕ  ®é   thu,  nép  vµ   qu¶n  lÜnh vùc th¬ng m¹i; lý   phÝ   thÈm   ®Þnh   vµ   lÖ   phÝ   cÊp  giÊy chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn kinh  doanh th¬ng m¹i quy ®Þnh t¹i NghÞ  ®Þnh sè 02/CP ngµy 05 th¸ng 01 n¨m  1995 cña ChÝnh phñ. 3.6 PhÝ   thÈm   ®Þnh   kinh  Th«ng   t  124/2003/TT­BTC   ngµy  . doanh   th¬ng   m¹i   cã  18/12/2003   cña   Bé   Tµi   chÝnh   quy  ®iÒu   kiÖn   thuéc  ®Þnh chÕ ®é thu, nép phÝ thÈm ®Þnh  lÜnh vùc an ninh. kinh doanh th¬ng m¹i cã ®iÒu kiÖn  thuéc lÜnh vùc an ninh. 5. PhÝ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t: 5.1 PhÝ thÈm ®Þnh dù ¸n  Th«ng   t  109/2000/TT­BTC   ngµy  . ®Çu t; 13/11/2000   cña   Bé   Tµi   chÝnh   híng  dÉn chÕ ®é thu, nép vµ sö dông lÖ  phÝ thÈm ®Þnh ®Çu t. 5.2 PhÝ thÈm ®Þnh thiÕt    Th«ng   t  109/2000/TT­BTC   ngµy  1. . kÕ kü thuËt; 13/11/2000   cña   Bé   Tµi   chÝnh   híng  dÉn chÕ ®é thu, nép vµ sö dông lÖ  phÝ thÈm ®Þnh ®Çu t. 2.   Th«ng   t  77   TC/TCT   ngµy  29/11/1996   cña   Bé   Tµi   chÝnh   híng  dÉn chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý lÖ  phÝ qu¶n lý Nhµ níc vÒ trËt tù an  toµn giao th«ng ®êng bé vµ trËt tù  an   toµn   giao   th«ng   ®«   thÞ   (phÝ  thÈm   ®Þnh   thiÕt   kÕ   c¶i   t¹o,   ®ãng  míi, l¾p r¸p xe). 5.3 PhÝ   thÈm   ®Þnh   tæng  Th«ng   t  109/2000/TT­BTC   ngµy  . dù to¸n; 13/11/2000   cña   Bé   Tµi   chÝnh   híng  dÉn chÕ ®é thu, nép vµ sö dông lÖ  phÝ thÈm ®Þnh ®Çu t. 5.4 PhÝ   thÈm   ®Þnh   ®¸nh  Th«ng t 343­TTLB ngµy 5/3/1987 cña  . gi¸ tr÷ lîng kho¸ng  liªn bé Bé Tµi chÝnh ­ Uû ban Khoa  s¶n; häc   vµ   kü  thuËt   nhµ   níc   vÒ   trÝch  nép lÖ phÝ tr×nh duyÖt luËn chøng  kinh tÕ kü thuËt chi tiªu tÝnh tr÷  lîng kho¸ng s¶n vµ b¸o c¸o kÕt qu¶  th¨m dß ®Þa chÊt t¹i Héi ®ång xÐt 
 5. 5 duyÖt tr÷ lîng kho¸ng s¶n. 5.5 PhÝ thÈm ®Þnh, ph©n  Th«ng   t  87/2002/TT­BTC   ngµy  . h¹ng   c¬   së   lu   tró  02/10/2002   cña   Bé   Tµi   chÝnh   quy  du lÞch. ®Þnh chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý sö  dông phÝ thÈm ®Þnh ph©n h¹ng c¬ së  lu tró du lÞch. 6. PhÝ   ®Êu   thÇu,   ®Êu    NghÞ     ®Þnh   86/CP   ngµy  1. gi¸. 19/12/1996 cña ChÝnh phñ ban hµnh  quy chÕ b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n; 2.   NghÞ   ®Þnh   88/1999/N§­CP   ngµy  01/9/1999   cña   ChÝnh   phñ   ban   hµnh  quy chÕ ®Êu thÇu; 3.   NghÞ   ®Þnh   66/2003/N§­CP   ngµy  12/6/2003   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   viÖc  söa   ®æi,   bæ   sung   mét   sè   ®iÒu   cña  Quy chÕ §Êu thÇu ban hµnh kÌm theo  NghÞ   ®Þnh   sè   88/1999/N§­CP   ngµy  01/9/1999 vµ NghÞ ®Þnh sè 14/2000/ N§­CP   ngµy   05/5/2000   cña   ChÝnh  phñ. 7. PhÝ   thÈm   ®Þnh   kÕt  Th«ng   t  17/2001/TT­BTC   ngµy  qu¶ ®Êu thÇu. 21/3/2001   cña   Bé   Tµi   chÝnh   híng  dÉn chÕ ®é qu¶n lý vµ sö dông lÖ  phÝ thÈm ®Þnh kÕt qu¶ ®Êu thÇu. IV. PhÝ thuéc lÜnh vùc giao th«ng vËn t¶i 1. PhÝ sö dông ®êng bé 1.   Th«ng   t  109/2002/TT­BTC   ngµy  06/12/2002   cña   Bé   Tµi   chÝnh   quy  ®Þnh chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý sö  dông phÝ sö dông ®êng bé; 2.   Th«ng   t  01/2003/TT­BTC   ngµy  07/01/2003   cña   Bé   Tµi   chÝnh   söa  ®æi   møc   thu   phÝ   sö   dông   ®êng   bé  ®èi   víi   xe   qu©n   sù   cña   Bé   Quèc  phßng. 3. Th«ng t  sè 12/2003/TT­BTC ngµy  18/02/2003   cña   Bé   Tµi   chÝnh   híng  dÉn   bæ   sung   Th«ng   t  109/2002/TT­ BTC   ngµy   6/12/2002   cña   Bé   Tµi  chÝnh vÒ viÖc quy ®Þnh chÕ ®é thu,  nép vµ qu¶n lý sö dông phÝ sö dông  ®êng bé. 4.   C«ng   v¨n   4269   TC/TCT   ngµy  28/4/2003 cña Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc  ph¸t   hµnh  vÐ   thu   phÝ   ®êng  bé   (bæ  sung thªm vРphÝ quèc lé lît toµn  quèc ®èi víi xe «t« con). 5. QuyÕt ®Þnh 134/2002/Q§­BTC ngµy  30/10/2002   cña   Bé   trëng   Bé   Tµi 
 6. 6 chÝnh vÒ viÖc t¹m dõng thu phÝ sö  dông   cÇu   Ch¬ng   D¬ng   ®èi   víi   xe  m«t«, xe m« t« ba b¸nh, xe g¾n m¸y  vµ c¸c lo¹i xe t¬ng tù. 6.   QuyÕt   ®Þnh   1345/Q§­BTC   ngµy  27/5/2003   cña   Bé   trëng   Bé   Tµi  chÝnh   vÒ   viÖc   t¹m   thêi   kh«ng   thu  phÝ sö dông ®êng bé ®èi víi xe m«  t« hai b¸nh, xe m« t« ba b¸nh, xe  g¾n m¸y vµ c¸c lo¹i xe t¬ng tù. 7.   Th«ng   t  52/2003/TT­BTC   ngµy  30/5/2003   cña   Bé   Tµi   chÝnh   söa  ®æi, bæ sung Th«ng t  109/2002/TT­ BTC vÒ phÝ sö dông ®êng bé. 8. Th«ng t liªn tÞch 78/2003/TTLT­ BTC­BGTVT   ngµy   12/8/2003   cña   liªn  bé Tµi chÝnh ­ Giao th«ng vËn t¶i  híng dÉn thùc hiÖn kho¶n chi ho¹t  ®éng thu phÝ ®èi víi c¸c tr¹m thu  phÝ ®êng bé. 2. PhÝ   sö   dông   ®êng 1. QuyÕt ®Þnh 142/1999/Q§­BTC ngµy  thuû   néi   ®Þa   (phÝ  19/11/1999   cña   Bé   trëng   Bé   Tµi  b¶o   ®¶m   hµng  chÝnh   vÒ   viÖc   ban   hµnh   møc   thu  giang). phÝ, lÖ phÝ c¶ng vô ®êng thuû néi  ®Þa; 2.   Th«ng   t  50/2000/TT­BTC   ngµy  02/6/2000   cña   Bé   Tµi   chÝnh   híng  dÉn   chÕ   ®é   qu¶n   lý,   sö   dông   phÝ,  lÖ phÝ c¶ng vô ®êng thuû néi ®Þa. 4. PhÝ qua cÇu 1.   Th«ng   t  109/2002/TT­BTC   ngµy  06/12/2002   cña   Bé   Tµi   chÝnh   quy  ®Þnh chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý sö  dông phÝ sö dông ®êng bé; 2.   Th«ng   t  01/2003/TT­BTC   ngµy  07/01/2003   cña   Bé   Tµi   chÝnh   söa  ®æi   møc   thu   phÝ   sö   dông   ®êng   bé  ®èi   víi   xe   qu©n   sù   cña   Bé   Quèc  Phßng. 3. Th«ng t  sè 12/2003/TT­BTC ngµy  18/02/2003   cña   Bé   Tµi   chÝnh   híng  dÉn   bæ   sung   Th«ng   t  109/2002/TT­ BTC   ngµy   6/12/2002   cña   Bé   Tµi  chÝnh vÒ viÖc quy ®Þnh chÕ ®é thu,  nép vµ qu¶n lý sö dông phÝ sö dông  ®êng bé. 4.   C«ng   v¨n   4269   TC/TCT   ngµy  28/4/2003 cña Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc  ph¸t   hµnh  vÐ   thu   phÝ   ®êng  bé   (bæ 
 7. 7 sung thªm vРphÝ quèc lé lît toµn  quèc ®èi víi xe «t« con). 5. QuyÕt ®Þnh 134/2002/Q§­BTC ngµy  30/10/2002   cña   Bé   trëng   Bé   Tµi  chÝnh vÒ viÖc t¹m dõng thu phÝ sö  dông cÇu Ch¬ng D¬ng ®èi víi xe m«  t«, xe m« t« ba b¸nh, xe hai b¸nh  g¾n m¸y, xe ba b¸nh g¾n m¸y.  6.   QuyÕt   ®Þnh   1345/Q§­BTC   ngµy  27/5/2003   cña   Bé   trëng   Bé   Tµi  chÝnh   vÒ   viÖc   t¹m   thêi   kh«ng   thu  phÝ sö dông ®êng bé ®èi víi xe m«  t« hai b¸nh, xe m« t« ba b¸nh, xe  g¾n m¸y vµ c¸c lo¹i xe t¬ng tù. 7.   Th«ng   t  52/2003/TT­BTC   ngµy  30/5/2003   cña   Bé   Tµi   chÝnh   söa  ®æi, bæ sung Th«ng t  109/2002/TT­ BTC vÒ phÝ sö dông ®êng bé. 8. Th«ng t liªn tÞch 78/2003/TTLT­ BTC­BGTVT   ngµy   12/8/2003   cña   liªn  bé Tµi chÝnh ­ Giao th«ng vËn t¶i  híng dÉn thùc hiÖn kho¶n chi ho¹t  ®éng thu phÝ ®èi víi c¸c tr¹m thu  phÝ ®êng bé. 5. PhÝ qua ®ß, qua phµ: 5.2 PhÝ qua phµ. Th«ng   t  62­TT/LB   ngµy   23/7/1993  . cña liªn bé Tµi chÝnh ­ Giao th«ng  vËn t¶i híng dÉn viÖc tæ chøc thu  vµ   qu¶n   lý,   sö   dông   tiÒn   cíc   qua  phµ, cÇu phao. 6. PhÝ sö dông c¶ng, nhµ ga: 6.1 PhÝ   sö   dông   cÇu,    QuyÕt   ®Þnh   sè   61/2003/Q§­BTC  1. . bÕn, phao neo thuéc  ngµy 25/4/2003 cña Bé trëng Bé Tµi  khu vùc c¶ng biÓn; chÝnh   ban   hµnh   BiÓu   møc   thu   phÝ,  lÖ   phÝ   hµng   h¶i   vµ   gi¸   dÞch   vô  c¶ng biÓn; 2.   QuyÕt   ®Þnh   sè   62/2003/Q§­BTC  ngµy 25/4/2003 cña Bé trëng Bé Tµi  chÝnh   ban   hµnh   BiÓu   møc   thu   phÝ,  lÖ   phÝ   hµng   h¶i   ®èi   víi   tµu   thuû  vËn   t¶i   néi   ®Þa   vµ   phÝ,   lÖ   phÝ  hµng h¶i ®Æc biÖt; 3.   C«ng   v¨n   7757   TC/TCDN   ngµy  28/7/2003   cña   Bé   Tµi   chÝnh   híng  dÉn   thùc   hiÖn   QuyÕt   ®Þnh   sè  61/2003/Q§­BTC   vµ   QuyÕt   ®Þnh   sè  62/2003/Q§­BTC; 4.   QuyÕt   ®Þnh   01/2003/Q§­BTC   ngµy 
 8. 8 06/01/2003   cña   Bé   trëng   Bé   Tµi  chÝnh vÒ viÖc quy ®Þnh møc thu vµ  qu¶n lý, sö dông phÝ sö dông C¶ng  c¸ Ngäc H¶i, thÞ x∙ §å S¬n, thµnh  phè H¶i Phßng. 5. QuyÕt ®Þnh 212/2003/Q§­BTC ngµy  16/12/2003   cña   Bé   trëng   Bé   Tµi  chÝnh vÒ viÖc quy ®Þnh møc thu vµ  qu¶n   lý   sö   dông   phÝ   sö   dông   C¶ng  c¸   C¸t   Bµ,   huyÖn   C¸t   H¶i,   thµnh  phè H¶i Phßng.  6.2 PhÝ   sö   dông   cÇu,  QuyÕt   ®Þnh   709/PC­VT   ngµy  . bÕn, phao neo thuéc  28/7/1995   cña   Côc   trëng   Côc   §êng  c¶ng,   bÕn   thuû   néi  s«ng ViÖt Nam ban hµnh vÒ Cíc phÝ  ®Þa; c¶ng s«ng. 6.3 PhÝ   sö   dông   c¶ng  QuyÕt   ®Þnh   18/2000/Q§­CHK   ngµy  . hµng kh«ng. 13/7/2000   cña   Côc   trëng   Côc   Hµng  kh«ng   d©n   dông   ViÖt   Nam   ban   hµnh  quy ®Þnh vÒ gi¸ t¹i c¸c C¶ng Hµng  kh«ng vµ Gi¸ ®iÒu hµnh bay ®i ®Õn. 7. PhÝ   sö   dông   vÞ   trÝ    QuyÕt   ®Þnh   sè   61/2003/Q§­BTC  1. neo, ®Ëu ngoµi ph¹m  ngµy 25/4/2003 cña Bé trëng Bé Tµi  vi c¶ng. chÝnh   ban   hµnh   BiÓu   møc   thu   phÝ,  lÖ   phÝ   hµng   h¶i   vµ   gi¸   dÞch   vô  c¶ng biÓn; 2.   QuyÕt   ®Þnh   sè   62/2003/Q§­BTC  ngµy 25/4/2003 cña Bé trëng Bé Tµi  chÝnh   ban   hµnh   BiÓu   møc   thu   phÝ,  lÖ   phÝ   hµng   h¶i   ®èi   víi   tµu   thuû  vËn   t¶i   néi   ®Þa   vµ   phÝ,   lÖ   phÝ  hµng h¶i ®Æc biÖt; 3.   C«ng   v¨n   7757   TC/TCDN   ngµy  28/7/2003   cña   Bé   Tµi   chÝnh   híng  dÉn   thùc   hiÖn   QuyÕt   ®Þnh   sè  61/2003/Q§­BTC   vµ   QuyÕt   ®Þnh   sè  62/2003/Q§­BTC; 8. PhÝ   b¶o   ®¶m   hµng    QuyÕt   ®Þnh   sè   61/2003/Q§­BTC  1. h¶i ngµy 25/4/2003 cña Bé trëng Bé Tµi  chÝnh   ban   hµnh   BiÓu   møc   thu   phÝ,  lÖ   phÝ   hµng   h¶i   vµ   gi¸   dÞch   vô  c¶ng biÓn; 2.   QuyÕt   ®Þnh   sè   62/2003/Q§­BTC  ngµy 25/4/2003 cña Bé trëng Bé Tµi  chÝnh   ban   hµnh   BiÓu   møc   thu   phÝ,  lÖ   phÝ   hµng   h¶i   ®èi   víi   tµu   thuû  vËn   t¶i   néi   ®Þa   vµ   phÝ,   lÖ   phÝ  hµng h¶i ®Æc biÖt; 3.   C«ng   v¨n   7757   TC/TCDN   ngµy 
 9. 9 28/7/2003   cña   Bé   Tµi   chÝnh   híng  dÉn   thùc   hiÖn   QuyÕt   ®Þnh   sè  61/2003/Q§­BTC   vµ   QuyÕt   ®Þnh   sè  62/2003/Q§­BTC; 9. PhÝ hoa tiªu, dÉn ®êng trong lÜnh vùc: 9.1 PhÝ   hoa   tiªu,   dÉn    QuyÕt   ®Þnh   sè   61/2003/Q§­BTC  1. . ®êng trong lÜnh vùc  ngµy 25/4/2003 cña Bé trëng Bé Tµi  ®êng biÓn; chÝnh   ban   hµnh   BiÓu   møc   thu   phÝ,  lÖ   phÝ   hµng   h¶i   vµ   gi¸   dÞch   vô  c¶ng biÓn; 2.   QuyÕt   ®Þnh   sè   62/2003/Q§­BTC  ngµy 25/4/2003 cña Bé trëng Bé Tµi  chÝnh   ban   hµnh   BiÓu   møc   thu   phÝ,  lÖ   phÝ   hµng   h¶i   ®èi   víi   tµu   thuû  vËn   t¶i   néi   ®Þa   vµ   phÝ,   lÖ   phÝ  hµng h¶i ®Æc biÖt; 3.   C«ng   v¨n   7757   TC/TCDN   ngµy  28/7/2003   cña   Bé   Tµi   chÝnh   híng  dÉn   thùc   hiÖn   QuyÕt   ®Þnh   sè  61/2003/Q§­BTC   vµ   QuyÕt   ®Þnh   sè  62/2003/Q§­BTC; 4.   QuyÕt   ®Þnh   92/2000/Q§­BVGCP  ngµy 30/11/2000 cña Trëng Ban VËt  gi¸ ChÝnh phñ vÒ gi¸ dÞch vô c¶ng  biÓn   t¹i   ph©n   c¶ng   xuÊt   dÇu   th«  (Tr¹m   rãt   dÇu   kh«ng   bÕn)   vµ   gi¸  dÞch   vô   c¶ng   biÓn   t¹i   c¸c   c¶ng  chuyªn dïng phôc vô dÇu khÝ; 5.   QuyÕt   ®Þnh   93/2000/Q§­BVGCP  ngµy 30/11/2000 cña Trëng Ban VËt  gi¸ ChÝnh phñ vÒ gi¸ dÞch vô c¶ng  biÓn   t¹i   ph©n   c¶ng   xuÊt   dÇu   th«  (Tr¹m   rãt   dÇu   kh«ng   bÕn)   vµ   gi¸  dÞch   vô   c¶ng   biÓn   t¹i   c¸c   c¶ng  chuyªn dïng phôc vô dÇu khÝ trong  mét sè trêng hîp ®Æc biÖt. 9.2 PhÝ   hoa   tiªu,   dÉn QuyÕt   ®Þnh   709/PC­VT   ngµy  . ®êng trong lÜnh vùc  28/7/1995   cña   Côc   trëng   Côc   §êng  ®êng thuû néi ®Þa; s«ng ViÖt Nam ban hµnh vÒ Cíc phÝ  c¶ng s«ng. 9.3 PhÝ   hoa   tiªu,   dÉn QuyÕt   ®Þnh   151/TC/TCDN   ngµy  . ®êng trong lÜnh vùc  25/2/1995   cña   Bé   trëng   Bé   Tµi  hµng kh«ng. chÝnh söa ®æi gi¸ thu vÒ ®iÒu hµnh  bay qu¸ c¶nh. 10. PhÝ   träng   t¶i   tµu,    QuyÕt   ®Þnh   sè   61/2003/Q§­BTC  1. thuyÒn. ngµy 25/4/2003 cña Bé trëng Bé Tµi  chÝnh   ban   hµnh   BiÓu   møc   thu   phÝ,  lÖ   phÝ   hµng   h¶i   vµ   gi¸   dÞch   vô 
 10. 10 c¶ng biÓn; 2.   QuyÕt   ®Þnh   sè   62/2003/Q§­BTC  ngµy 25/4/2003 cña Bé trëng Bé Tµi  chÝnh   ban   hµnh   BiÓu   møc   thu   phÝ,  lÖ   phÝ   hµng   h¶i   ®èi   víi   tµu   thuû  vËn   t¶i   néi   ®Þa   vµ   phÝ,   lÖ   phÝ  hµng h¶i ®Æc biÖt; 3.   C«ng   v¨n   7757   TC/TCDN   ngµy  28/7/2003   cña   Bé   Tµi   chÝnh   híng  dÉn   thùc   hiÖn   QuyÕt   ®Þnh   sè  61/2003/Q§­BTC   vµ   QuyÕt   ®Þnh   sè  62/2003/Q§­BTC; 13. PhÝ   kiÓm   ®Þnh   an    QuyÕt   ®Þnh   90/2000/Q§­BTC   ngµy  1. toµn   kü   thuËt   vµ 1/6/2000 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh  chÊt lîng thiÕt bÞ,  ban   hµnh   biÓu   møc   thu   lÖ   phÝ   vÒ  vËt   t,   ph¬ng   tiÖn  qu¶n   lý   chÊt   lîng,   an   toµn   vµ   vÖ  giao th«ng vËn t¶i,  sinh   thñy   s¶n   (kiÓm   ®Þnh   ®èi   víi  ph¬ng tiÖn ®¸nh b¾t  tµu c¸); thuû s¶n. 2.   QuyÕt   ®Þnh   03/2001/Q§­BVGCP  ngµy   9/1/2001   cña   Trëng   ban   VËt  gi¸ ChÝnh phñ vÒ gi¸ dÞch vô kiÓm  ®Þnh chÊt lîng mò b¶o hiÓm cho ng­ êi ®i xe m¸y; 3.   QuyÕt   ®Þnh   10/2003/Q§­BTC   ngµy  24/01/2003   cña   Bé   trëng   Bé   Tµi  chÝnh vÒ viÖc ban hµnh møc thu phÝ  kiÓm ®Þnh an toµn kü thuËt vµ chÊt  lîng xe c¬ giíi vµ c¸c lo¹i thiÕt  bÞ, xe m¸y chuyªn dïng; 4.   QuyÕt   ®Þnh   11/2003/Q§­BTC   ngµy  24/01/2003   cña   Bé   trëng   Bé   Tµi  chÝnh vÒ viÖc ban hµnh møc thu phÝ  kiÓm ®Þnh an toµn kü thuËt vµ chÊt  lîng ph¬ng tiÖn thñy néi ®Þa; 5.   QuyÕt   ®Þnh   12/2003/Q§­BTC   ngµy  24/01/2003   cña   Bé   trëng   Bé   Tµi  chÝnh vÒ viÖc ban hµnh møc thu phÝ  kiÓm ®Þnh an toµn kü thuËt vµ chÊt  lîng thiÕt bÞ, vËt t thuéc ph¹m vi  gi¸m s¸t cña §¨ng kiÓm ViÖt Nam. 6. QuyÕt ®Þnh 184/2003/Q§­BTC ngµy  04/11/2003   cña   Bé   trëng   Bé   Tµi  chÝnh vÒ viÖc ban hµnh møc thu phÝ  kiÓm ®Þnh an toµn kü thuËt vµ chÊt  lîng   tµu   biÓn   vµ   c«ng   tr×nh   biÓn  thuéc   ph¹m   vi   gi¸m   s¸t   cña   §¨ng  kiÓm ViÖt Nam; 7.   QuyÕt   ®Þnh   13/2004/Q§­BTC   ngµy 
 11. 11 15/1/2004   cña   Bé   trëng   Bé   Tµi  chÝnh vÒ viÖc söa ®æi bæ sung mét  sè   quy   ®Þnh   cña   QuyÕt   ®Þnh  10/2003/Q§­BTC   ngµy   24/1/2003   vÒ  viÖc   ban   hµnh   møc   thu   phÝ   kiÓm  ®Þnh an toµn kü thuËt vµ chÊt lîng  xe   c¬  giíi   vµ  c¸c  lo¹i   thiÕt   bÞ,  xe m¸y chuyªn dïng. V. PhÝ thuéc lÜnh vùc th«ng tin, liªn l¹c 1. PhÝ sö dông vµ b¶o vÖ tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn 1.1 PhÝ   sö   dông   tÇn   sè    QuyÕt   ®Þnh   69/2001/Q§­BTC   ngµy  1. . v« tuyÕn ®iÖn 6/7/2001 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh  ban   hµnh   møc   thu   lÖ   phÝ   cÊp   giÊy  phÐp   sö   dông   m¸y   ph¸t   tÇn   sè   v«  tuyÕn  ®iÖn   vµ  phÝ  sö   dông  tÇn  sè  v« tuyÕn ®iÖn. 2.   Th«ng   t  95/2003/TT­BTC   ngµy  10/10/2003   cña   Bé   Tµi   chÝnh   híng  dÉn   chÕ   ®é   tµi   chÝnh   ®èi   víi   Côc  TÇn sè v« tuyÕn ®iÖn. 2. PhÝ cÊp tªn miÒn ®Þa chØ sö dông Internet 2.1 PhÝ   cÊp   tªn   miÒn,  QuyÕt   ®Þnh   84/2001/Q§­BTC   ngµy  . ®Þa   chØ,   sè   hiÖu  5/9/2001 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh  m¹ng Internet: ban hµnh BiÓu møc thu phÝ, lÖ phÝ  cÊp   vµ   qu¶n   lý   tªn   miÒn,   ®Þa   chØ  Internet ë ViÖt Nam 2.2 PhÝ   sö   dông   kho   sè  QuyÕt   ®Þnh   215/2000/Q§­BTC   ngµy  . viÔn th«ng 29/12/2000   cña   Bé   trëng   Bé   Tµi  chÝnh ban hµnh møc thu lÖ phÝ cÊp  giÊy phÐp ho¹t ®éng bu chÝnh viÔn  th«ng 4. PhÝ thÈm ®Þnh ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng bu chÝnh viÔn th«ng 4.1 PhÝ   thÈm   ®Þnh   ®iÒu  QuyÕt   ®Þnh   215/2000/Q§­BTC   ngµy  . kiÖn   ho¹t   ®éng   bu  29/12/2000   cña   Bé   trëng   Bé   Tµi  chÝnh: chÝnh ban hµnh møc thu lÖ phÝ cÊp  giÊy phÐp ho¹t ®éng bu chÝnh viÔn  th«ng 4.2 PhÝ   thÈm   ®Þnh   ®iÒu  QuyÕt   ®Þnh   215/2000/Q§­BTC   ngµy  . kiÖn ho¹t ®éng viÖn  29/12/2000   cña   Bé   trëng   Bé   Tµi  th«ng chÝnh ban hµnh møc thu lÖ phÝ cÊp  giÊy phÐp ho¹t ®éng bu chÝnh viÔn  th«ng VI. PhÝ thuéc lÜnh vùc an ninh, trËt tù, an toµn x∙ héi 1. PhÝ   kiÓm   ®Þnh   kü  1. Th«ng t  sè 03/2003/TT­BTC ngµy  thuËt   m¸y   mãc,  10/01/2003   cña   Bé   Tµi   chÝnh   Quy  thiÕt   bÞ,   vËt   t  vµ  ®Þnh chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý sö  c¸c chÊt cã yªu cÇu  dông   phÝ   kiÓm  ®Þnh   vµ  lÖ   phÝ   cÊp  nghiªm   ngÆt   vÒ   an  giÊy chøng nhËn b¶o ®¶m chÊt lîng, 
 12. 12 toµn an toµn kü thuËt ®èi víi m¸y mãc,  thiÕt bÞ, vËt t vµ c¸c chÊt cã yªu  c©u nghiªm ngÆt vÒ an toµn; 2.   Th«ng   t  97/2003/TT­BTC   ngµy  13/10/2003   cña   Bé   Tµi   chÝnh   söa  ®æi,   bæ   sung   Th«ng   t  sè  03/2003/TT­BTC   ngµy   10/1/2003   cña  Bé Tµi chÝnh Quy ®Þnh chÕ ®é thu,  nép   vµ   qu¶n   lý   sö   dông   phÝ   kiÓm  ®Þnh vµ lÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn  b¶o   ®¶m   chÊt   lîng,   an   toµn   kü  thuËt   ®èi   víi   m¸y   mãc,   thiÕt   bÞ,  vËt   t  vµ   c¸c   chÊt   cã   yªu   cÇu  nghiªm ngÆt vÒ an toµn; VII. PhÝ thuéc lÜnh vùc v¨n ho¸, x∙ héi 2. PhÝ tham quan: 2.1 PhÝ   tham   quan   danh  QuyÕt   ®Þnh   149/1999/Q§­BTC   ngµy  . lam th¾ng c¶nh 30/11/1999   cña   Bé   Tµi   chÝnh   vÒ  viÖc ban hµnh møc thu phÝ tham qua  vên Quèc gia B¹ch M∙ 2.3 PhÝ   tham   quan   c«ng  QuyÕt   ®Þnh   09/2000/Q§­BTC   ngµy  . tr×nh v¨n ho¸ 31/01/2000   cña   Bé   Tµi   chÝnh   vÒ  viÖc   ban   hµnh   møc   thu   phÝ   tham  quan Héi trêng Thèng nhÊt. 3. PhÝ thÈm ®Þnh v¨n ho¸ phÈm: 3.1 PhÝ   thÈm   ®Þnh   néi QuyÕt   ®Þnh   203/2000/Q§­BTC   ngµy  . dung   v¨n   ho¸   phÈm 21/12/2000   cña   Bé   trëng   Bé   Tµi  xuÊt   khÈu,   nhËp  chÝnh ban hµnh møc thu lÖ phÝ gi¸m  khÈu ®Þnh   néi   dung   vµ   cÊp   giÊy   phÐp  xuÊt, nhËp khÈu v¨n ho¸ phÈm 3.2 PhÝ   thÈm   ®Þnh   kÞch  QuyÕt   ®Þnh   171/2000/Q§­BTC   ngµy  . b¶n phim vµ phim 27/10/2000   cña   Bé   trëng   Bé   Tµi  chÝnh   ban   hµnh   møc   thu   lÖ   phÝ  duyÖt   kÞch   b¶n   phim,   phim   vµ   cÊp  phÐp hµnh nghÒ ®iÖn ¶nh. 3.3 PhÝ thÈm ®Þnh ch¬ng  C«ng   v¨n   602/NTBD   ngµy   9/11/1999  . tr×nh   nghÖ   thuËt  cña Côc NghÖ thuËt biÓu diÔn vÒ lÖ  biÓu diÔn phÝ cÊp giÊy phÐp vµ thÈm ®Þnh ch­ ¬ng tr×nh nghÖ thuËt biÓu diÔn 4. PhÝ giíi thiÖu viÖc    Th«ng   t  40­TC/HCSN   ngµy  1. lµm 27/6/1997   cña   Bé   Tµi   chÝnh   híng  dÉn qu¶n lý tµi chÝnh ®èi víi c¸c  Trung   t©m   dÞch   vô   viÖc   lµm   theo  NghÞ   ®Þnh   72/CP   ngµy   31/10/1995  cña ChÝnh phñ vÒ viÖc quy ®Þnh chi  tiÕt   vµ   híng  dÉn  thi  hµnh   mét   sè  ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng vÒ viÖc  lµm;
 13. 13 2.   Th«ng   t  16/2000/TTLT/BTC­ BL§TBXH ngµy 28/2/2000 cña liªn bé  Tµi chÝnh ­ Lao ®éng th¬ng binh vµ  x∙   héi   híng  dÉn  thùc   hiÖn   chÕ   ®é  tµi chÝnh ®èi víi ngêi lao ®éng vµ  chuyªn gia ViÖt Nam ®i lµm viÖc cã  thêi   h¹n   ë   níc   ngoµi   theo   NghÞ  ®Þnh   sè   152/1999/N§­CP   ngµy  20/9/1999 cña ChÝnh phñ VIII. PHÝ thuéc lÜnh vùc gi¸o dôc vµ ®µo t¹o 1. Häc phÝ: 1.1 Häc   phÝ   gi¸o   dôc    QuyÕt   ®Þnh   70/1998/Q§­TTg   ngµy  1. . mÇm non 31/3/1998   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ  vÒ viÖc thu vµ sö dông häc phÝ ë  c¸c c¬ së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o c«ng  lËp   thuéc   hÖ   thèng   gi¸o   dôc   Quèc  d©n; 2.   Th«ng   t  54/1998/TTLT­BGD&§T  ngµy   31/8/1998   cña   liªn   bé   Gi¸o  dôc   vµ   ®µo   t¹o   ­   Tµi   chÝnh   híng  dÉn thùc hiÖn thu, chi vµ qu¶n lý  häc   phÝ   ë   c¸c   c¬   së   gi¸o   dôc   vµ  ®µo   t¹o   c«ng   lËp   thuéc   hÖ   thèng  gi¸o dôc quèc d©n. 1.2 Häc   phÝ   gi¸o   dôc    QuyÕt   ®Þnh   70/1998/Q§­TTg   ngµy  1. . phæ th«ng 31/3/1998   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ  vÒ viÖc thu vµ sö dông häc phÝ ë  c¸c c¬ së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o c«ng  lËp   thuéc   hÖ   thèng   gi¸o   dôc   Quèc  d©n; 2.   Th«ng   t  54/1998/TTLT­BGD&TC  ngµy   31/8/1998   cña   liªn   bé   Gi¸o  dôc   vµ   ®µo   t¹o   ­   Tµi   chÝnh   híng  dÉn thùc hiÖn thu, chi vµ qu¶n lý  häc   phÝ   ë   c¸c   c¬   së   gi¸o   dôc   vµ  ®µo   t¹o   c«ng   lËp   thuéc   hÖ   thèng  gi¸o dôc quèc d©n. 1.3 Häc   phÝ   gi¸o   dôc    QuyÕt   ®Þnh   70/1998/Q§­TTg   ngµy  1. . nghÒ nghiÖp 31/8/1998   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ  vÒ viÖc thu vµ sö dông häc phÝ ë  c¸c cë së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o c«ng  lËp   thuéc   hÖ   thèng   gi¸o   dôc   Quèc  d©n; 2.   Th«ng   t  54/1998/TTLT­BGD&TC  ngµy   31/8/1998   cña   liªn   bé   Gi¸o  dôc   vµ   ®µo   t¹o   ­   Tµi   chÝnh   híng  dÉn thùc hiÖn thu, chi vµ qu¶n lý  häc   phÝ   ë   c¸c   c¬   së   gi¸o   dôc   vµ 
 14. 14 ®µo   t¹o   c«ng   lËp   thuéc   hÖ   thèng  gi¸o dôc quèc d©n; 3.   QuyÕt   ®Þnh   178/Q§­BTC   ngµy  9/11/2000   cña   Bé   trëng   Bé   Tµi  chÝnh vÒ viÖc ban hµnh møc thu häc  phÝ bæ tóc thuyÒn trëng, m¸y trëng  ph¬ng tiÖn thuû néi ®Þa; 4.   Th«ng   t  44/2001/TT­BTC   ngµy  15/6/2001   cña   Bé   trëng   Bé   Tµi  chÝnh  quy  ®Þnh   vÒ  viÖc   thu   vµ  sö  dông häc phÝ ®µo t¹o, phÝ s¸t h¹ch  l¸i xe c¬ giíi ®êng bé. 1.4 Häc   phÝ   gi¸o   dôc    QuyÕt   ®Þnh   70/1998/Q§­TTg   ngµy  1. . ®¹i   häc   vµ   sau   ®¹i  31/3/1998   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ  häc vÒ viÖc thu vµ sö dông häc phÝ ë  c¸c cë së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o c«ng  lËp   thuéc   hÖ   thèng   gi¸o   dôc   Quèc  d©n; 2.   Th«ng   t  54/1998/TTLT­BGD&TC  ngµy   31/8/1998   cña   liªn   bé   Gi¸o  dôc   vµ   ®µo   t¹o   ­   Tµi   chÝnh   híng  dÉn thùc hiÖn thu, chi vµ qu¶n lý  häc   phÝ   ë   c¸c   c¬   së   gi¸o   dôc   vµ  ®µo   t¹o   c«ng   lËp   thuéc   hÖ   thèng  gi¸o dôc quèc d©n. 1.5 Häc   phÝ   gi¸o   dôc    QuyÕt   ®Þnh   70/1998/Q§­TTg   ngµy  1. . kh«ng chÝnh quy; 31/3/1998   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ  vÒ viÖc thu vµ sö dông häc phÝ ë  c¸c cë së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o c«ng  lËp   thuéc   hÖ   thèng   gi¸o   dôc   Quèc  d©n; 2. Th«ng t 46/2001/TTLT/BTC­BGD&§T  ngµy   20/6/2001   cña   liªn   bé   Tµi  chÝnh  ­   Gi¸o   dôc   vµ   ®µo   t¹o   híng  dÉn   qu¶n   lý   thu,   chi   häc   phÝ   ®èi  víi   ho¹t   ®éng   ®µo   t¹o   theo   ph¬ng  thøc kh«ng chÝnh quy trong c¸c tr­ êng vµ c¬ së ®µo t¹o c«ng lËp; 3.   Th«ng   t  54/1998/TTLT­BGD&§T  ngµy   31/8/1998   cña   liªn   bé   Gi¸o  dôc   vµ   ®µo   t¹o   ­   Tµi   chÝnh   híng  dÉn thùc hiÖn thu, chi vµ qu¶n lý  häc   phÝ   ë   c¸c   c¬   së   gi¸o   dôc   vµ  ®µo   t¹o   c«ng   lËp   thuéc   hÖ   thèng  gi¸o dôc quèc d©n. 1.6 PhÝ   s¸t   h¹ch   ®ñ    Th«ng   t  44/2001/TT­BTC   ngµy  1. . ®iÒu   kiÖn   cÊp   v¨n  15/6/2001   cña   Bé   Tµi   chÝnh   quy  b»ng,   chøng   chØ,  ®Þnh   vÒ   viÖc   thu   vµ   sö   dông   häc 
 15. 15 giÊy phÐp hµnh nghÒ phÝ   ®µo   t¹o,   phÝ   s¸t   h¹ch  l¸i  xe  c¬ giíi ®êng bé. 2.   Th«ng   t  77   TC/TCT   ngµy  29/11/1996   cña   Bé   Tµi   chÝnh   híng  dÉn chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý lÖ  phÝ qu¶n lý Nhµ níc vÒ trËt tù an  toµn giao th«ng ®êng bé vµ trËt tù  an toµn giao th«ng ®« thÞ. 3.   QuyÕt   ®Þnh   98/1999/Q§­BTC   ngµy  25/8/1999   cña   Bé   trëng   Bé   Tµi  chÝnh ban hµnh biÓu møc thu lÖ phÝ  ®¨ng ký ph¬ng tiÖn, hµnh nghÒ kinh  doanh vËn t¶i thuû néi ®Þa, lÖ phÝ  thi,   cÊp   ®æi   b»ng   thuyÒn   trëng,  m¸y trëng vµ lÖ phÝ ho¹t ®éng khai  th¸c vïng níc ®êng thuû néi ®Þa. 2. PhÝ   dù   thi,   dù  1. Th«ng t 28/2003/TTLT/BTC­BGD&§T  tuyÓn ngµy   04/4/2003   cña   liªn   bé   Tµi  chÝnh   ­   Gi¸o   dôc   vµ   §µo   t¹o   quy  ®Þnh chÕ ®é thu vµ sö dông phÝ dù  thi, dù tuyÓn (lÖ phÝ tuyÓn sinh)  vµo c¸c c¬ së gi¸o dôc ­ ®µo t¹o  thuéc hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n; 2.   Th«ng   t  63/2003/TT­BTC   ngµy  26/6/2003   cña   Bé   Tµi   chÝnh   quy  ®Þnh chÕ ®é thu vµ sö dông phÝ dù  thi,   dù   tuyÓn   vµo   c¸c   c¬   së   d¹y  nghÒ c«ng lËp vµ b¸n c«ng; 3.   Th«ng   t  101/2003/TTLT/BTC­BNV  ngµy   29/10/2003   cña   liªn   bé   Tµi  chÝnh ­ Néi vô quy ®Þnh chÕ ®é thu  vµ   qu¶n   lý   sö   dông   phÝ   dù   thi  tuyÓn c«ng chøc vµ thi n©ng ng¹ch  c¸n bé, c«ng chøc; IX. PhÝ thuéc lÜnh vùc Y tÕ 1. ViÖn   phÝ   vµ   c¸c  1. NghÞ ®Þnh 95/CP ngµy 27/8/1994  lo¹i   phÝ   kh¸m   ch÷a  cña ChÝnh phñ vÒ viÖc thu mét phÇn  bÖnh viÖn phÝ. 2. NghÞ ®Þnh 33/CP ngµy 23/5/1995  cña   ChÝnh   phñ   vÒ   viÖc   söa   ®æi  kho¶n 1 §iÒu 6 cña NghÞ ®Þnh 95/CP  ngµy   27/8/1994   cña   ChÝnh   phñ   vÒ  thu mét phÇn viÖn phÝ; 3. Th«ng t  14/TTLB ngµy 30/9/1995  cña liªn bé Y tÕ ­ Tµi chÝnh ­ Lao  ®éng,  th¬ng   binh   vµ   x∙   héi   ­  Ban  VËt   gi¸   ChÝnh   phñ   híng   dÉn   thùc  hiÖn viÖc thu mét phÇn viÖn phÝ.
 16. 16 2. PhÝ phßng, chèng dÞch bÖnh: 2.1 PhÝ   phßng,   chèng  Th«ng   t  53/2001/TT­BTC   ngµy  . dÞch   bÖnh   cho   ®éng  03/7/2001   cña   Bé   Tµi   chÝnh   híng  vËt dÉn chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý sö  dông   phÝ,   lÖ   phÝ   trong   c«ng   t¸c  thó y. 2.2 PhÝ   chuÈn   ®o¸n   thó  Th«ng   t  53/2001/TT­BTC   ngµy  . y 03/7/2001   cña   Bé   Tµi   chÝnh   híng  dÉn chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý sö  dông   phÝ,   lÖ   phÝ   trong   c«ng   t¸c  thó y. 2.3 PhÝ y tÕ dù phßng 1.   QuyÕt   ®Þnh   21/2000/Q§­BTC   ngµy  21/2/2000   cña   Bé   trëng   Bé   Tµi  chÝnh   vÒ   viÖc   ban   hµnh   biÓu   møc  thu phÝ, lÖ phÝ y tÕ dù phßng; 2. QuyÕt ®Þnh 144/2000/Q§­BTC ngµy  15/9/2000   cña   Bé   trëng   Bé   Tµi  chÝnh vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung mét  sè møc thu t¹i QuyÕt ®Þnh 21/2000/ Q§­BTC ngµy 21/2/2000 cña Bé trëng  Bé Tµi chÝnh vÒ phÝ, lÖ phÝ y tÕ  dù phßng; 3.   Th«ng   t  84/2000/TT­BTC   ngµy  16/8/2000   cña   Bé   Tµi   chÝnh   híng  dÉn   chÕ   ®é   qu¶n   lý,   sö   dông   phÝ,  lÖ phÝ y tÕ dù phßng. 3. PhÝ   gi¸m   ®Þnh   y  Th«ng t 17/TT­LT ngµy 7/3/1995 cña  khoa liªn bé Tµi chÝnh ­ Y tÕ quy ®Þnh  chÕ   ®é   thu,   nép,   qu¶n   lý   vµ   sö  dông   phÝ   kiÓm   nghiÖm   mÉu   thuèc,  nguyªn liÖu lµm thuèc, trang thiÕt  bÞ y tÕ (thùc hiÖn quy ®Þnh vÒ phÝ  kiÓm nghiÖm ho¸ ph¸p). 4. PhÝ   kiÓm   nghiÖm   mÉu   thuèc,   nguyªn   liÖu   lµm   thuèc,  thuèc 4.1 PhÝ kiÓm nghiÖm mÉu  1. Th«ng t  17/TT­LT ngµy 7/3/1995  . thuèc cña liªn bé Tµi chÝnh ­ Y tÕ quy  ®Þnh   chÕ   ®é   thu,   nép,  qu¶n   lý  vµ  sö dông phÝ kiÓm nghiÖm mÉu thuèc,  nguyªn liÖu lµm thuèc, trang thiÕt  bÞ y tÕ; 2.   Th«ng   t  32/1999/TTLT/BTC­BYT  ngµy   25/3/1999   cña   liªn   bé   Tµi  chÝnh ­ Y tÕ híng dÉn söa ®æi, bæ  sung   Th«ng   t  17/TT­LT   ngµy  7/3/1995 vÒ chÕ ®é thu, nép, qu¶n  lý vµ sö dông phÝ kiÓm nghiÖm mÉu  thuèc,   nguyªn   liÖu   lµm   thuèc, 
 17. 17 trang thiÕt bÞ y tÕ; 4.2 PhÝ   kiÓm   nghiÖm  1. Th«ng t  17/TT­LT ngµy 7/3/1995  . nguyªn   liÖu   lµm  cña liªn bé Tµi chÝnh ­ Y tÕ quy  thuèc ®Þnh   chÕ   ®é   thu,   nép,  qu¶n   lý  vµ  sö dông phÝ kiÓm nghiÖm mÉu thuèc,  nguyªn liÖu lµm thuèc, trang thiÕt  bÞ y tÕ; 2.   Th«ng   t  32/1999/TTLT/BTC­BYT  ngµy   25/3/1999   cña   liªn   bé   Tµi  chÝnh ­ Y tÕ híng dÉn söa ®æi, bæ  sung   Th«ng   t  17/TT­LT   ngµy  7/3/1995 vÒ chÕ ®é thu, nép, qu¶n  lý vµ sö dông phÝ kiÓm nghiÖm mÉu  thuèc,   nguyªn   liÖu   lµm   thuèc,  trang thiÕt bÞ y tÕ; 4.3 PhÝ   kiÓm   nghiÖm  1. Th«ng t  17/TT­LT ngµy 7/3/1995  . thuèc cña liªn bé Tµi chÝnh ­ Y tÕ quy  ®Þnh   chÕ   ®é   thu,   nép,  qu¶n   lý  vµ  sö dông phÝ kiÓm nghiÖm mÉu thuèc,  nguyªn liÖu lµm thuèc, trang thiÕt  bÞ y tÕ; 2.   Th«ng   t  32/1999/TTLT/BTC­BYT  ngµy   25/3/1999   cña   liªn   bé   Tµi  chÝnh ­ Y tÕ híng dÉn söa ®æi, bæ  sung   Th«ng   t  17/TT­LT   ngµy  7/3/1995 vÒ chÕ ®é thu, nép, qu¶n  lý vµ sö dông phÝ kiÓm nghiÖm mÉu  thuèc,   nguyªn   liÖu   lµm   thuèc,  trang thiÕt bÞ y tÕ; 3.   Th«ng   t  51/TTLB   ngµy   3/7/1995  cña liªn bé Tµi chÝnh ­ Y tÕ quy  ®Þnh   chÕ   ®é   thu,   nép,  qu¶n   lý  vµ  sö   dông   lÖ   phÝ   thÈm   ®Þnh   vµ   cÊp  giÊy   chøng   nhËn   ®ñ   tiªu   chuÈn,  ®iÒu   kiÖn   thµnh   lËp   c¬   së   hµnh  nghÒ y dîc t nh©n vµ lÖ phÝ cÊp sè  ®¨ng ký mÆt hµng thuèc. 4.4 PhÝ   kiÓm   nghiÖm   mü    Th«ng   t  51/TTLB   ngµy   3/7/1995  1. . phÈm cña liªn bé Tµi chÝnh ­ Y tÕ quy  ®Þnh   chÕ   ®é   thu,   nép,  qu¶n   lý  vµ  sö   dông   lÖ   phÝ   thÈm   ®Þnh   vµ   cÊp  giÊy   chøng   nhËn   ®ñ   tiªu   chuÈn,  ®iÒu   kiÖn   thµnh   lËp   c¬   së   hµnh  nghÒ y dîc t nh©n vµ lÖ phÝ cÊp sè  ®¨ng ký mÆt hµng thuèc. 2.   Th«ng   t  37   TC/TCT   ngµy  25/6/1997 cña Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc  bæ   sung   Th«ng   t  51/TTLB   ngµy  3/7/1995   (bæ   sung   mÆt   hµng   mü 
 18. 18 phÈm). 5. PhÝ kiÓm dÞch y tÕ 1.   QuyÕt   ®Þnh   21/2000/Q§­BTC   ngµy  21/02/2000   cña   Bé   trëng   Bé   Tµi  chÝnh   vÒ   viÖc   ban   hµnh   biÓu   møc  thu phÝ, lÖ phÝ y tÕ dù phßng. 2.   Th«ng   t  84/2000/TT­BTC   ngµy  16/8/2000   cña   Bé   Tµi   chÝnh   híng  dÉn   chÕ   ®é   qu¶n   lý,   sö   dông   phÝ,  lÖ phÝ y tÕ dù phßng 6 PhÝ   kiÓm   nghiÖm  Th«ng t 17/TT­LT ngµy 7/3/1995 cña  trang thiÕt bÞ y tÕ liªn bé Tµi chÝnh ­ Y tÕ quy ®Þnh  chÕ   ®é   thu,   nép,   qu¶n   lý   vµ   sö  dông   phÝ   kiÓm   nghiÖm   mÉu   thuèc,  nguyªn liÖu lµm thuèc, trang thiÕt  bÞ y tÕ. 7 PhÝ kiÓm tra, kiÓm nghiÖm vÖ sinh an toµn thùc phÈm: 7.1 PhÝ   kiÓm   tra,   kiÓm    QuyÕt   ®Þnh   23/2000/Q§­BTC   ngµy  1. . nghiÖm   vÖ   sinh   an 21/02/2000   cña   Bé   trëng   Bé   Tµi  toµn thùc phÈm; chÝnh   ban   hµnh   biÓu   møc   thu   phÝ,  lÖ   phÝ   qu¶n   lý   chÊt   lîng  vÖ   sinh  an toµn thùc phÈm; 2.   Th«ng   t  65/2000/TT­BTC   ngµy  5/7/2000 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn  chÕ   ®é   qu¶n   lý,   sö   dông   phÝ,   lÖ  phÝ   qu¶n   lý   chÊt   lîng  vÖ   sinh  an  toµn thùc phÈm; 3.   QuyÕt   ®Þnh   90/2000/Q§­BTC   ngµy  01/6/2000   cña   Bé   trëng   Bé   Tµi  chÝnh ban hµnh biÓu møc thu lÖ phÝ  vÒ   qu¶n   lý   chÊt   lîng,   an   toµn   vµ  vÖ sinh thuû s¶n. 7.2 PhÝ   kiÓm   tra,   kiÓm  QuyÕt   ®Þnh   90/2000/Q§­BTC   ngµy  . nghiÖm   chÊt   lîng  01/6/2000   cña   Bé   trëng   Bé   Tµi  thøc ¨n ch¨n nu«i chÝnh ban hµnh biÓu møc thu lÖ phÝ  vÒ   qu¶n   lý   chÊt   lîng,   an   toµn   vµ  vÖ sinh thuû s¶n. 8 PhÝ   thÈm   ®Þnh   tiªu    Th«ng   t  51/TTLB   ngµy   3/7/1995  1. chuÈn   vµ   ®iÒu   kiÖn  cña liªn bé Tµi chÝnh – Y tÕ quy  hµnh nghÒ y, dîc ®Þnh   chÕ   ®é   thu,   nép,  qu¶n   lý  vµ  sö   dông   lÖ   phÝ   thÈm   ®Þnh   vµ   cÊp  giÊy   chøng   nhËn   ®ñ   tiªu   chuÈn,  ®iÒu   kiÖn   thµnh   lËp   c¬   së   hµnh  nghÒ y dîc t nh©n vµ lÖ phÝ cÊp sè  ®¨ng ký mÆt hµng thuèc. 2.   Th«ng   t  37   TC/TCT   ngµy  25/6/1997 cña Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc  bæ   sung   Th«ng   t  51/TTLB   ngµy  3/7/1995.
 19. 19 X. PhÝ thuéc lÜnh vùc khoa häc, c«ng nghÖ vµ m«i trêng 1 PhÝ b¶o vÖ m«i trêng: 1. PhÝ b¶o vÖ m«i trêng    NghÞ   ®Þnh   76/2003/N§­CP   ngµy  1. 1 ®èi víi níc th¶i 13/6/2003 cña ChÝnh phñ vÒ phÝ b¶o  vÖ m«i trêng ®èi víi níc th¶i; 2. Th«ng t 125/2003/TTLT­BTC­BTNMT  ngµy 18/12/2003 cña liªn bé Bé Tµi  chÝnh, Bé Tµi nguyªn vµ m«i trêng  híng   dÉn   thùc   hiÖn   NghÞ   ®Þnh  76/2003/N§­CP   ngµy   13/6/2003   cña  ChÝnh phñ vÒ phÝ b¶o vÖ m«i trêng  ®èi víi níc th¶i. 1. PhÝ b¶o vÖ m«i trêng    NghÞ   ®Þnh   78/2000/N§­CP   ngµy  1. 2 ®èi   víi:   x¨ng   dÇu,  13/6/2003   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   phÝ  khÝ   th¶i   tõ   viÖc   sö  x¨ng dÇu; dông   than   ®a   vµ   c¸c    Th«ng   t  06/2001/TT­BTC   ngµy  2. lo¹i   nhiªn   liÖu  17/01/2001   cña   Bé   Tµi   chÝnh   híng  kh¸c. dÉn   thùc   hiÖn   NghÞ   ®Þnh   sè  78/2000/N§­CP   ngµy   13/6/2003   cña  ChÝnh phñ vÒ phÝ x¨ng dÇu; 3.   Th«ng   t  70/2002/TT­BTC   ngµy  19/8/2002   cña   Bé   Tµi   chÝnh   híng  dÉn   söa   ®æi,   bæ   sung   Th«ng   t  sè  06/2001/TT­BTC ngµy 17/01/2001 cña  Bé Tµi chÝnh vÒ phÝ x¨ng dÇu. 2 PhÝ lËp vµ thÈm ®Þnh  Th«ng   t  60/1998/TT­BTC   ngµy  b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c  13/5/1998   cña   Bé   Tµi   chÝnh   híng  ®éng m«i trêng dÉn chÕ ®é thu lÖ phÝ cÊp, gia h¹n  giÊy chøng nhËn ®¹t tiªu chuÈn m«i  trêng. 5 PhÝ së h÷u c«ng nghiÖp 5. PhÝ xÐt nghiÖm, thÈm  Th«ng   t  23­TC/TCT   ngµy   9/5/1997  1 ®Þnh,   gi¸m   ®Þnh   vÒ  cña   Bé   Tµi   chÝnh   híng  dÉn  chÕ  ®é  së h÷u c«ng nghiÖp thu, nép vµ qu¶n lý phÝ, lÖ phÝ së  h÷u c«ng nghiÖp. 5. PhÝ   tra   cøu,   cung  Th«ng   t  23­TC/TCT   ngµy   9/5/1997  2 cÊp   th«ng   tin   vÒ   së  cña   Bé   Tµi   chÝnh   híng  dÉn  chÕ  ®é  h÷u c«ng nghiÖp thu, nép vµ qu¶n lý phÝ, lÖ phÝ së  h÷u c«ng nghiÖp. 5. PhÝ cÊp c¸c lo¹i b¶n  Th«ng   t  23­TC/TCT   ngµy   9/5/1997  3 sao,   phã   b¶n,   b¶n  cña   Bé   Tµi   chÝnh   híng  dÉn  chÕ  ®é  cÊp l¹i c¸c tµi liÖu  thu, nép vµ qu¶n lý phÝ, lÖ phÝ së  së h÷u c«ng nghiÖp h÷u c«ng nghiÖp. 5. PhÝ   lËp   vµ   göi   ®¬n Th«ng   t  23­TC/TCT   ngµy   9/5/1997  4 ®¨ng   ký   quèc   tÕ   vÒ cña   Bé   Tµi   chÝnh   híng  dÉn  chÕ  ®é  së h÷u c«ng nghiÖp thu, nép vµ qu¶n lý phÝ, lÖ phÝ së  h÷u c«ng nghiÖp.
 20. 20 5. PhÝ cung cÊp dÞch vô  Th«ng   t  23­TC/TCT   ngµy   9/5/1997  5 ®Ó   gi¶i   quyÕt   khiÕu  cña   Bé   Tµi   chÝnh   híng  dÉn  chÕ  ®é  n¹i   vÒ   së   h÷u   c«ng thu, nép vµ qu¶n lý phÝ, lÖ phÝ së  nghiÖp h÷u c«ng nghiÖp. 5. PhÝ   thÈm   ®Þnh,   cung  Th«ng   t  92/2002/TT­BTC   ngµy  6 cÊp   th«ng   tin,   dÞch  18/10/2002   quy   ®Þnh   chÕ   ®é   thu,  vô   vÒ   v¨n   b»ng   b¶o nép   vµ   qu¶n   lý   sö   dông   phÝ   thÈm  hé   gièng   c©y   trång  ®Þnh, cung cÊp th«ng tin, dÞch vô  míi. vµ   lÖ  phÝ  ®¨ng   ký,   cÊp,   c«ng   bè,  duy   tr×   hiÖu   lùc   v¨n   b»ng  b¶o  hé  gièng c©y trång míi. 6 PhÝ cÊp m∙ sè, m∙ v¹ch 6. PhÝ   cÊp   vµ   híng   dÉn  Th«ng   t  88/2002/TT­BTC   ngµy  1 sö   dông   m∙   sè,   m∙  02/10/2002   qui   ®Þnh   chÕ   ®é   thu,  v¹ch; nép vµ qu¶n lý sö dông phÝ cÊp m∙  sè, m∙ v¹ch. 6. PhÝ   duy   tr×   sö   dông  Th«ng   t  88/2002/TT­BTC   ngµy  2 m∙ sè, m∙ v¹ch; 02/10/2002   qui   ®Þnh   chÕ   ®é   thu,  nép vµ qu¶n lý sö dông phÝ cÊp m∙  sè, m∙ v¹ch. 9 PhÝ   thÈm   ®Þnh   ®iÒu  Th«ng   t  106/TT­LB   ngµy   28/12/1993  kiÖn   ho¹t   ®éng   khoa  cña liªn bé Tµi chÝnh – Khoa häc,  häc,   c«ng   nghÖ   vµ  c«ng   nghÖ   vµ   m«i   trêng   qui   ®Þnh  m«i trêng chÕ ®é thu phÝ thÈm ®Þnh vµ lÖ phÝ  cÊp   giÊy   phÐp   ho¹t   ®éng   khoa   häc  vµ c«ng nghÖ. 10 PhÝ   thÈm   ®Þnh   hîp  Th«ng   t  139/1998/TTLT/BTC/BKHCNMT  ®ång   chuyÓn   giao  ngµy   23/10/1998   cña   liªn   bé   Tµi  c«ng nghÖ chÝnh – Khoa häc, c«ng nghÖ vµ m«i  trêng   híng   dÉn   chÕ   ®é   thu   vµ   sö  dông phÝ thÈm ®Þnh, lÖ phÝ ®¨ng ký  hîp ®ång chuyÓn giao c«ng nghÖ. 11 PhÝ   kiÓm   ®Þnh   ph¬ng  Th«ng   t  83/2002/TT­BTC   ngµy  tiÖn ®o lêng 25/9/2002   cña   Bé   Tµi   chÝnh   quy  ®Þnh chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý sö  dông phÝ, lª phÝ vÒ tiªu chuÈn ®o  lêng chÊt lîng. XI. PhÝ thuéc lÜnh vùc tµi chÝnh, ng©n hµng, h¶i quan 2 PhÝ b¶o l∙nh, thanh to¸n khi ®îc c¬ quan, tæ chøc cÊp  dÞch vô b¶o l∙nh, thanh to¸n: 2. PhÝ ph¸t hµnh, thanh  NghÞ   ®Þnh   01/2000/N§­CP   ngµy  1 to¸n   tÝn   phiÕu   kho  13/01/2000 cña ChÝnh phñ ban hµnh  b¹c Quy chÕ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh  phñ. 2. PhÝ ph¸t hµnh, thanh  NghÞ   ®Þnh   01/2000/N§­CP   ngµy  2 to¸n   tr¸i   phiÕu   kho  13/01/2000 cña ChÝnh phñ ban hµnh  b¹c Quy chÕ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh  phñ.
Đồng bộ tài khoản