Công văn 564/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Uyên Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
62
lượt xem
1
download

Công văn 564/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 564/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kết quả đàm phán các hiệp định vay vốn Quỹ EDCF của Chính phủ Hàn Quốc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 564/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 564/TTg-QHQT -------------------- V/v phê duyệt kết quả đàm phán các hiệp Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2009 định vay vốn Quỹ EDCF của Chính phủ Hàn Quốc Kính gửi: - Các Bộ: Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư; - Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thanh Hóa, Gia Lai. Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 4676/BTC-QLN ngày 31 tháng 3 năm 2009 về kết quả đàm phán các hiệp định vay vốn ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc cho 02 Dự án gồm: (i) Cung cấp thiết bị cho bệnh viện đa khoa huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa và (ii) Cung cấp thiết bị cho bệnh viện đa khoa thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Phê duyệt kết quả đàm phán và nội dung các Hiệp định vay vốn Quỹ EDCF Hàn Quốc giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc cho 02 Dự án nêu trên theo đề nghị của Bộ Tài chính; ủy quyền Lãnh đạo Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ ký Hiệp định với đại diện Chính phủ Hàn Quốc. 2. Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục pháp lý đối ngoại về việc ủy quyền nêu trên./. Nơi nhận: KT.THỦ TƯỚNG - Như trên; PHÓ THỦ TƯỚNG - TTg, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, (Đã ký) Phạm Gia Khiêm, Hoàng Trung Hải; - VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, các Vụ: KGVX, TH; Cổng TTĐT; Nguyễn Sinh Hùng - Lưu: VT, QHQT (2)
Đồng bộ tài khoản