Công văn 5681/TM-QLTT của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
55
lượt xem
3
download

Công văn 5681/TM-QLTT của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5681/TM-QLTT của Bộ Thương mại về việc xử lý hàng giả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5681/TM-QLTT của Bộ Thương mại

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Th¬ng m¹i Sè 5681/TM­QLTT  Ngµy 05 th¸ng 12 n¨m 2003 vÒ viÖc xö lý hµng gi¶ KÝnh göi: Chi côc Qu¶n lý thÞ trêng c¸c tØnh,   thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng Trong   ®iÒu   kiÖn   nÒn  kinh   tÕ  ViÖt   Nam  ®ang   tõng   bíc   héi nhËp nÒn kinh tÕ khu vùc vµ quèc tÕ, ®ang cã kh«ng Ýt   vÊn  ®Ò   ®Æt ra  ®èi víi c¸c Bé, ngµnh cÇn quan t©m, xö  lý.   Mét vÊn  ®Ò   ®îc coi lµ  bøc xóc nhÊt trong t×nh h×nh hiÖn   nay ®ã lµ t×nh tr¹ng s¶n xuÊt, lu th«ng hµng gi¶. Mét mÆt   viÖc s¶n xuÊt, bu«n b¸n hµng gi¶ ¶nh hëng xÊu  ®Õn ph¸t   triÓn   s¶n   xuÊt   trong   níc,   ®Õn   m«i   trêng   ®Çu   t  còng   nh  quyÒn   lîi   hîp   ph¸p   cña   c¸c   nhµ   s¶n   xuÊt,   kinh   doanh,   thiÖt h¹i  ®Õn lîi  Ých cña ngêi tiªu dïng, mÆt kh¸c viÖc   kiÓm tra, xö  lý  kh«ng  ®óng sÏ  g©y nªn t×nh tr¹ng ¸ch t¾c   s¶n xuÊt vµ  cã  t¸c dông ngîc l¹i. §Ó  c«ng t¸c  ®Êu tranh   chèng hµng gi¶ trong thêi gian tíi  ®îc thùc hiÖn cã  hiÖu   qu¶ h¬n, Bé Th¬ng m¹i lu ý lùc lîng Qu¶n lý thÞ trêng mét   sè ®iÓm nh sau: I. VÒ c¬ së ph¸p lý a. Trong kiÓm tra vµ  xö  ph¹t hµnh chÝnh cÇn b¸m s¸t  c¸c quy  ®Þnh t¹i c¸c NghÞ   ®Þnh cña ChÝnh phñ  vÒ  xö  lý  vi   ph¹m hµnh chÝnh trong tõng lÜnh vùc,  ®Æc biÖt l u  ý: NghÞ  ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc th ¬ng m¹i,  Së  h÷u c«ng nghiÖp, Y tÕ, V¨n ho¸, ThuÕ, H¶i quan vµ  c¸c  QuyÕt ®Þnh, Th«ng t híng dÉn cña c¸c Bé, ngµnh trong tõng   lÜnh vùc xö lý vi ph¹m. b. C¸c quy  ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh: B¸m s¸t c¸c  §iÒu 759, 796, 801, 803, 804 vµ  805 cña Bé  luËt d©n sù  n¨m   1996   vµ   c¸c   ®iÒu   kho¶n   cã   liªn   quan   trong   Bé   luËt  h×nh sù  n¨m 1999 (c¸c §iÒu: 156, 157, 158 vµ  171)  ®Ó  kÞp  thêi phèi  hîp  hoÆc  chuyÓn  giao  cho c¸c c¬  quan  cã  chøc  n¨ng xö lý nghiªm c¸c trêng hîp vi ph¹m nghiªm träng. II. KiÓm tra vµ xö lý vi ph¹m
  2. 2 1. §èi víi hµng gi¶ vÒ chÊt lîng, hµng kÐm chÊt lîng,  hµng   qu¸   h¹n   sö   dông   (kÓ   c¶   s¶n   xuÊt   trong   níc   hay   cã  nguån gèc tõ níc ngoµi): ­ §©y lµ  c¸c lo¹i hµng ho¸ cã  t¸c h¹i lín  ®Õn sinh  ho¹t vµ cuéc sèng cña mäi ngêi, nh÷ng hµnh vi vi ph¹m nµy  cã t¸c ®éng vµ ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn søc khoΠngêi, ®éng  thùc vËt. §èi víi c¸c lo¹i hµng thuéc danh môc quy  ®Þnh  t¹i  ®iÓm 2 §iÒu 3 QuyÕt  ®Þnh sè  252/2003/Q§­TTg cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  qu¶n lý  hµng ho¸ qua biªn giíi víi c¸c  níc cã chung biªn giíi, ®Æc biÖt lµ c¸c lo¹i thùc phÈm cã  ng©m tÈm ho¸ chÊt  kh«ng   ®îc phÐp  sö  dông   ®îc nhËp lËu,  khi ph¸t hiÖn: +   C¸c   Chi   côc,   c¸c   §éi   qu¶n   lý   thÞ   trêng   ph¶i   chñ  ®éng kiÓm tra, xö  lý  hoÆc cïng c¸c lùc lîng chøc n¨ng cã  liªn quan ¸p dông ngay c¸c biÖn ph¸p ng¨n chÆn  ®Ó  kh«ng  g©y hËu qu¶ ®¸ng tiÕc x¶y ra. +  ¸p dông  c¸c chÕ   tµi nghiªm  kh¾c  nhÊt   ®Ó  xö  ph¹t.  NÕu cã  dÊu hiÖu h×nh sù, chuyÓn hå  s¬, tang vËt sang c¸c  c¬   quan   cã   chøc   n¨ng   ®Ó   kÞp   thêi   xö   lý   theo   ph¸p   luËt  h×nh sù. ­ §èi víi c¸c lo¹i hµng ho¸ nãi trªn kÓ  c¶ hµng nhËp  khÈu cã  khai b¸o H¶i quan hoÆc hµng  ®∙ lät qua sù  kiÓm  so¸t cña c¸c lùc lîng t¹i c¸c cöa khÈu biªn giíi ®êng bé,  c¶ng biÓn, hµng kh«ng... ®ang lu th«ng trªn thÞ trêng néi  ®Þa, c¸c Chi côc QLTT khi tiÕp nhËn ®îc th«ng tin cÇn tËp  trung lùc lîng hoÆc phèi hîp víi c¸c lùc lîng chøc n¨ng  kh¸c truy t×m vµ ph¶i xö lý nghiªm. 2. §èi víi mÆt hµng gi¶ vi ph¹m vÒ së h÷u c«ng nghiÖp  vµ  b¶n quyÒn (ngoµi nh÷ng lo¹i hµng nãi  ë   ®iÓm 1 Môc II  trªn ®©y): 2.1. §èi víi c¬  së   ®ang s¶n xuÊt hµng gi¶  ë  trong n­ íc: trong qu¸ tr×nh  ®iÒu tra, x¸c minh  ®∙  ®ñ  c¨n cø x¸c  ®Þnh lµ  tæ chøc, c¸ nh©n  ®ã  s¶n xuÊt hµng gi¶, hµng vi  ph¹m së  h÷u c«ng nghiÖp, vi ph¹m b¶n quyÒn (in, sao chÐp  bÊt hîp ph¸p) th×  ph¶i tæ chøc ng¨n chÆn ngay. Qu¸ tr×nh  ®iÒu tra x¸c minh ph¶i b¶o  ®¶m thu thËp chøng cø  ®Çy  ®ñ,  chÆt chÏ, bÝ  mËt vµ  tu©n thñ  nghiªm c¸c quy  ®Þnh mµ  ph¸p  lÖnh xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh ®∙ quy ®Þnh. 2.2.  §èi  víi lo¹i  hµng  ho¸ cã  dÊu  hiÖu  lµ  hµng  gi¶  s¶n xuÊt tõ  níc ngoµi  nhËp lËu vµo ViÖt Nam:  trong  qu¸  tr×nh ®iÒu tra, x¸c minh cÇn yªu cÇu c¸c tæ chøc, c¸ nh©n  ph¶i   chøng   minh   ®îc   nguån   gèc   nhËp   khÈu   hîp   ph¸p,   ph¶i  tu©n   thñ   nghiªm   ngÆt   c¸c   quy   ®Þnh   vÒ   Quy   chÕ   ghi   nh∙n  hµng ho¸. Khi x¸c ®Þnh ®îc hµnh vi vi ph¹m vÒ së h÷u c«ng   nghiÖp, cÇn xö  lý  nghiªm theo c¸c quy  ®Þnh vÒ  xö  ph¹t vi  ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc së h÷u c«ng nghiÖp ®èi víi   tæ chøc, c¸ nh©n nhËp khÈu. Trong qu¸ tr×nh kiÓm tra, xö 
  3. 3 lý  nÕu cÇn cã  sù  hîp t¸c cña c¸c Th¬ng vô  ViÖt Nam  ë  níc  ngoµi th×  b¸o c¸o gÊp víi Bé  Th¬ng m¹i  ®Ó  cã  sù  chØ  ®¹o  cña Bé. 2.3. §èi víi c¸c lo¹i hµng gi¶ tõ  n íc ngoµi nhËp vµo  ViÖt Nam nhng ®∙ qua kh©u kiÓm so¸t H¶i quan: §èi víi c¸c  lo¹i hµng ho¸ nµy, c¸c Chi côc Qu¶n lý  thÞ  trêng  ®Þa ph­ ¬ng trùc tiÕp thèng nhÊt víi c¬  quan H¶i quan  ®Þa ph¬ng  ®Ó  xö  lý  cho phï  hîp, nÕu hµng ho¸  ®ã  l u th«ng kh«ng chØ  trong  ph¹m  vi mét   ®Þa  ph¬ng  mµ   ®∙ xuÊt hiÖn  trªn  nhiÒu  tØnh, thµnh phè th× c¸c Chi côc QLTT cã tr¸ch nhiÖm th«ng   b¸o vÒ  Bé  Th¬ng m¹i (Côc Qu¶n lý  thÞ  trêng)  ®Ó  phèi hîp  víi lùc lîng H¶i quan trung  ¬ng chØ  ®¹o vµ  cã  biÖn ph¸p  xö lý ®óng ph¸p luËt thèng nhÊt trong ph¹m vi c¶ níc. 2.4. §èi víi hµng gi¶ cã liªn quan ®Õn së h÷u trÝ tuÖ  lµ hµng qu¸ c¶nh qua l∙nh thæ ViÖt Nam th× c¨n cø vµo c¸c   ®iÒu íc, c«ng íc quèc tÕ  vµ  luËt ph¸p ViÖt Nam  ®Ó  xö  lý.   Trong   ®iÒu  kiÖn mµ  luËt ph¸p ViÖt  nam  cã  quy  ®Þnh  kh¸c  th×  c¨n cø vµo  ®iÒu  íc, c«ng  íc quèc tÕ  mµ  ViÖt Nam ký  kÕt tham gia ®Ó gi¶i quyÕt. 3. C¸c tµi liÖu cÇn thiÕt trong qu¸ tr×nh xö  lý  c¸c  lo¹i hµng gi¶ nãi chung trong  ®ã  cã  hµng vi ph¹m së  h÷u  c«ng nghiÖp vµ b¶n quyÒn (in, sao chÐp bÊt hîp ph¸p): §èi víi c¸c lo¹i hµng gi¶ cã liªn quan ®Õn së h÷u trÝ  tuÖ  nãi trªn (vi ph¹m nh∙n hiÖu hµng ho¸, kiÓu d¸ng c«ng  nghiªp, nguån gèc xuÊt xø, chØ dÉn ®Þa lý...) ®∙ l u th«ng  trªn thÞ trêng nÕu cã khiÕu kiÖn cña chñ së h÷u, lùc lîng  Qu¶n lý thÞ trêng cÇn yªu cÇu chñ së h÷u cung cÊp: ­   Chi   tiÕt   vÒ   ®èi   tîng   së   h÷u   trÝ   tuÖ   bÞ   x©m   ph¹m  (tªn, sè v¨n b»ng ®îc b¶o hé, ngµy cÊp V¨n b»ng b¶o hé) ­ Lo¹i hµng ho¸, ký m∙ hiÖu l« hµng, hµng ho¸ bÞ nghi  ngê lµ x©m ph¹m quyÒn së h÷u trÝ tuÖ. ­ Tªn,  ®Þa chØ c¬  së  vi ph¹m (®Þa  ®iÓm s¶n xuÊt, kho  chøa hµng, ®Þa bµn tiªu thô). ­ C«ng v¨n khuyÕn c¸o hoÆc thÈm  ®Þnh cña c¬  quan së  h÷u c«ng nghiÖp kÌm theo. ­ B¶n sao v¨n b»ng b¶o hé. ­   B¶n   sao   giÊy   chøng   nhËn   ®¨ng   ký   hîp   ®ång   Li­x¨ng  (nÕu ngêi tè c¸o lµ ngêi ®îc chuyÓn giao). ­ GiÊy uû quyÒn hîp ph¸p cho ngêi ®¹i diÖn (trêng hîp  viÖc tè c¸o thùc hiÖn qua tæ chøc cã chøc n¨ng chèng hµng  gi¶   hoÆc   c¸c   c¸   nh©n   ®îc   chñ   së   h÷u   v¨n   b»ng   uû   quyÒn  hoÆc §¹i diÖn së h÷u c«ng nghiÖ). ­ B¶n m« t¶ chi tiÕt hµng ho¸ bÞ  x©m ph¹m: ¶nh chôp  hµng ho¸ bÞ x©m ph¹m theo c¸c gãc ®é ®Ó dÔ ph©n biÖt.
  4. 4 ­  Trêng hîp hµng ho¸ bÞ  nghi ngê  x©m ph¹m cßn thiÕu  c¨n cø x¸c  ®Þnh nguån gèc th×  ngêi tè  c¸o ph¶i cung cÊp  thªm c¸c chøng cø cã liªn quan kh¸c. III. Tæ chøc thùc hiÖn 1. §èi víi c¸c lo¹i hµng gi¶ vÒ  chÊt lîng, kÐm chÊt  lîng, hµng qu¸ h¹n sö  dông nãi  ë  Môc II  ®iÓm 1, khi kiÓm   tra xö  lý  nÕu cÇn thiÕt ph¶i tiªu huû  ngay, c¸c Chi côc  lµm v¨n b¶n ®Ò nghÞ UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung   ¬ng  ®Ó  xin cÊp kinh phÝ  tiªu huû.  Trong  qu¸ tr×nh  tiªu  huû cÇn ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vÒ b¶o vÖ m«i trêng. 2. VÊn ®Ò hµng gi¶ nãi chung vµ hµng gi¶ cã liªn quan  ®Õn së  h÷u trÝ  tuÖ  nãi riªng lµ  vÊn  ®Ò  rÊt míi vµ  phøc  t¹p, Bé   ®ång  ý   ®Ó  Côc Qu¶n lý  thÞ  trêng vµ  Chi côc QLTT  c¸c   tØnh,   thµnh   phè   mêi   c¸c   chuyªn   gia,   c¸c   c¸n   bé   cã  kinh nghiÖm vÒ  lÜnh vùc nµy lËp “Héi  ®ång t  vÊn”  ®Ó  xem  xÐt, kÕt luËn tríc khi ra c¸c quyÕt  ®Þnh xö  lý  nh»m b¶o  ®¶m ®é chÝnh x¸c vÒ mÆt ph¸p lý. 3. Côc Qu¶n lý  thÞ  trêng cã  tr¸ch nhiÖm hÖ  thèng l¹i  c¸c lo¹i v¨n b¶n cã  liªn quan  ®Õn lÜnh vùc c«ng t¸c nµy  ®Ó  híng dÉn c¸c Chi côc trong qu¸ tr×nh kiÓm tra xö  lý,  lµm   tham   mu   tèt   cho   c¸c   cÊp   cã   thÈm   quyÒn   khi   ra   c¸c  quyÕt  ®Þnh kiÓm tra, xö  lý. Côc vµ  c¸c Chi côc Qu¶n lý  thÞ  trêng  víi  vai  trß  thêng  trùc  gióp viÖc Ban chØ  ®¹o  127­TW cÇn tæ chøc sù phèi hîp víi c¸c lùc lîng chøc n¨ng  kh¸c  ®Ó  tæ chøc kiÓm tra, xö  lý; phèi hîp chÆt chÏ  víi  c¸c tæ chøc chÝnh trÞ, x∙ héi, c¸c c¬ quan th«ng tÊn, b¸o  chÝ   ®Ó  tuyªn truyÒn s©u réng  ®Õn mäi ngêi d©n vÒ  c¸c chñ  tr¬ng   cña   Nhµ   níc   trong   c«ng   t¸c   ®Êu   tranh   chèng   hµng  gi¶.  4. Sím söa ®æi, bæ sung hÖ thèng th«ng tin b¸o c¸o vÒ  t×nh h×nh, kÕt qu¶ kiÓm tra xö  lý  hµng gi¶  ®Ó  t¹o  ®iÒu  kiÖn thuËn lîi trong qu¸ tr×nh chØ ®¹o cña Bé.
Đồng bộ tài khoản