Công văn 569/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
56
lượt xem
5
download

Công văn 569/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 569/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc xác định tài sản, thuế khi mua bán nhà đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 569/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA c«ng v¨n cña  æ n g   ôc thu Õ   t c ­ bé  tµi h Ý n h    c sè 569 tct/nv7  n g µ y 13 th¸ng 2 n¨ m  2003 v Ò  viÖc x¸c ® Þ n h  tµi  s¶n, thu Õ   khi m u a  b¸n  h µ  ® Êt n KÝnh   göi:Côc    thuÕ  tØnh  CÇn   Th¬ Tr¶    lêiC«ng v¨n  142/CT­   sè  NV ngµy  31/10/2002  cña Côc thuÕ tØnh  CÇn  Th¬    vÒ viÖc    x¸c ®Þnh    tµis¶n, thuÕ      khi mua  b¸n nhµ ®Êt, Tæng     côc  thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh  1. Trêng      hîp doanh  nghiÖp  mua   A  nhµ cïng víinhËn      chuyÓn  quyÒn  sö  dông  ®Êt cña  gia ®×nh    hé    ®Ó lµm   tµis¶n  ®Þnh  cè  phôc  cho  vô  s¶n xuÊt  kinh doanh, nguyªn        gi¸nhµ    (tµis¶n  ®Þnh  cè  h÷u  h×nh) vµ        gi¸trÞ quyÒn  sö  dông  ®Êt    (tµis¶n  ®Þnh  h×nh) lµ chiphÝ  cè  v«        thùc tÕ    doanh  nghiÖp  chi ®∙    ®Ó   c¸c tµis¶n  ®Þnh  cã      cã  nµy. Gi¸ trÞ nhµ, c«ng          tr×nh x©y    dùng  îc trÝch ®     khÊu  hao theo quy  ®Þnh  hiÖn  hµnh. §èi víitµis¶n            lµ ®Êt,hiÖn    nay cha cã  chÝnh  s¸ch cho    trÝch khÊu    hao, tuy nhiªnnh÷ng          chiphÝ  thùc tÕ      mµ doanh  nghiÖp  chi®Ó     quyÒn  dông  ®∙    x¸c lËp  sö  ®Êt    (cã chøng      tõ hîp ph¸p)th× ® îc       trÝch khÊu    hao  hoÆc   ph©n    bæ vµo    chiphÝ  s¶n xuÊtkinhdoanh.     2. Trêng      hîp c«ng    tytr¸chnhiÖm     h÷u h¹n kinh doanh    bÊt ®éng s¶n,gi¸     trÞnhµ  ®Êt    vµ  kh«ng h×nh thµnh    tµis¶n  ®Þnh: cè  ­ Khi c«ng    ph¶inép      tyb¸n    thuÕ  chuyÓn quyÒn  dông  sö  ®Êt        trªngi¸trÞ ®Êt  chuyÓn  quyÒn, nép    thuÕ            gi¸trÞgia t¨ngvíithuÕ  suÊt 10%       trªnphÇn    gi¸ trÞ cßn  i   l¹ (®îc trõphÇn            gi¸trÞ ®Êt  theo chøng    tõ mua   kh©u  íc)vµ  ë  tr   nép  thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp  (nÕu    cã).Trong  êng  bªn  tr hîp  mua   bªn    vµ  b¸n cã tho¶  thuËn    víinhau th× ngêi nhËn    quyÒn  dông  sö  ®Êt  thÓ  cã  nép thuÕ  chuyÓn  quyÒn  dông  sö  ®Êt  thay cho    ngêichuyÓn    quyÒn. ­ Khi c«ng        ty mua  ph¶inép  phÝ  íc b¹        lÖ  tr   gi¸trÞ nhµ, ®Êt. Khi c«ng          ty b¸n nhµ  chuyÓn  vµ  quyÒn  dông  sö  ®Êt cho ngêimua   ngêimua     th×    tiÕp tôc     nép  phÝ  ícb¹ lÇn  lÖ  tr     sau. 3. Trêng      hîp doanh nghiÖp  mua    tµis¶n nhµ  ®Êt  vµ  cña   tnh©n    th× viÖc  b¸n nhµ    cïng víi    viÖc chuyÓn quyÒn  dông  sö  ®Êt  ph¶i® îcc¬  ®ã      quan  nhµ n­ íccã    thÈm  quyÒn  cho phÐp. Thñ      tôc chuyÓn quyÒn  còng  gi¸trÞ nhµ, gi¸ nh          trÞquyÒn  dông    sö  ®Êt  îcthùc hiÖn  ®     theo quy    ®Þnh. §Ò  nghÞ Côc thuÕ tØnh  CÇn  Th¬ phèihîp víic¸c ngµnh  li           cã  ªnquan  ë  ®Þa  ph¬ng    ®Ó thùc hiÖn      thu thuÕ  c¸c kho¶n    ªnquan  vµ    thu li   ®Õn  ®Êt    ®ai theo ®óng    quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt.  
Đồng bộ tài khoản