Công văn 570-TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
55
lượt xem
7
download

Công văn 570-TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 570-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 570-TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña B é  T µi  h Ý n h  S è  570  C/T C T  n g µy  18 th¸ng 01 n¨ m  2001 c T v Ò  viÖc T h u Õ   T G T   µ n g  n h Ë p  k h È u G h KÝnh    göi:Tæng  côc    H¶i quan Bé    Tµi chÝnh  nhËn  îc C«ng    1303/THVN   ®   v¨n sè  ngµy 21/12/2000 cña  §µi truyÒn    h×nh ViÖt Nam   c«ng  cña    vµ  v¨n  mét  C«ng      sè  ty ®Ò nghÞ  lý xö    thuÕ  GTGT  ®èi      víic¸c m¸y mãc, thiÕtbÞ    nhËp  khÈu cung cÊp cho ngµnh  Ph¸t thanh  TruyÒn    ­  h×nh  ViÖt Nam.      VÒ vÊn    ®Ò nµy, Bé      Tµi chÝnh  ý  cã  kiÕn  sau: nh  C¨n  Th«ng   49/2000/TT/BTC  cø  tsè  ngµy 31/05/2000  cña  TµichÝnh; Bé      c«ng  v¨n  4568  sè  TC/TCT  ngµy 16/10/2000 cña  Tµi chÝnh, th×:§èi víi Bé            thiÕtbÞ, m¸y      mãc, ph¬ng    tiÖn vËn      t¶ichuyªn dïng  i   lo¹ trong níccha        s¶n xuÊt  ® îc,cÇn    nhËp khÈu        ®Ó t¹o tµis¶n  ®Þnh  cè  cña  së  c¬  kinh doanh, kh«ng      thuéc ®èi t      îng chÞu  thuÕ  GTGT. Theo  híng dÉn trªn:C¸c    C«ng   ty nhËp  khÈu hoÆc   th¸cnhËp  uû    khÈu  hoÆc  tróng thÇu    nhËp  khÈu  thiÕtbÞ,    m¸y mãc, ph¬ng tiÖn vËn    t¶ichuyªn  dïng    ®Ó cung  cÊp cho      c¸c §µi ph¸tthanh  truyÒn    vµ  h×nh  th×    c¸c hµng    ho¸ nµy thuéc ®èi t      îng chÞu  thuÕ GTGT. §Ó     t¹o®iÒu  kiÖn cho        c¸c ®µi ph¸tthanh  TruyÒn  vµ  h×nh  thùc hiÖn  îc   ®   tiÕn    ®é ®Çu   t theo  ¸n  îc duyÖt,®¶m   dù  ®     b¶o  hoµn thµnh  nhiÖm   chÝnh  vô  trÞ ® îc giao,trong khic¸c ®µi              ph¸tthanh        ­ §µi truyÒn  h×nh  ®ang  s¾p  xÕp  bæ  sung  nguån  vèn    ®Ó nép  thuÕ  GTGT,   ®Ò nghÞ  Tæng  côc    H¶i quan  chØ  ®¹o      c¸c H¶i quan  ®Þa  ph¬ng: §èi víithiÕtbÞ,          m¸y mãc,  ph¬ng  tiÖn vËn    t¶i chuyªn  dïng  itrong    lo¹  níc cha  s¶n  xuÊt  îc,nhËp  ®   khÈu        ®Ó t¹o tµis¶n  cè  ®Þnh  cña      ®µi ph¸tthanh      ­ §µitruyÒn  h×nh,nÕu      hîp ®ång  nhËp  khÈu  tr   ký  íc ngµy  01/12/2000,th× thêih¹n        nép  thuÕ  GTGT   kh©u  ë  nhËp  khÈu  îcgiah¹n  ®     ®Õn   ngµy  30/4/2001.§Õn    hÕt  ngµy  30/4/2001 c¸cC«ng        tynhËp  khÈu  hoÆc   ® îc uû      th¸cnhËp  khÈu  hoÆc   tróng thÇu    nhËp  khÈu  ph¶ithùc hiÖn      nép  ®ñ  sè thuÕ  GTGT   îc gia h¹n  ®     chËm   nép, nÕu      saiph¹m    xö    sÏ bÞ  lýph¹tchËm     nép  theo ®óng    chÕ  hiÖn  ®é  hµnh. Bé    Tµi chÝnh  ý  cã  kiÕn    ®Ó Tæng  côc H¶i quan  îc biÕt vµ  ®     chØ  ®¹o  thùc hiÖn.    
Đồng bộ tài khoản