Công văn 570/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Dnt Quang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
106
lượt xem
6
download

Công văn 570/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 570/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung các chi phí phát sinh vào tổng dự toán một số dự án thuỷ điện ở miền Trung

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 570/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 570/VPCP-CN V/v bổ sung các chi phí phát Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2008 sinh vào tổng dự toán một số DATĐ ở miền Trung Kính - Bộ Công Thương; gửi: - Bộ Xây dựng; - Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Xét đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (công văn số 6440/BC-EVN-QLXD ngày 3/12/2007), ý kiến của Bộ Công Thương (công văn số 0341/BCT-NL, ngày 10/1/2008), về việc bổ sung chi phí phát sinh vào tổng dự toán một số dự án thủy điện ở khu vực Miền Trung, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau: Việc bổ sung chi phí phát sinh vào tổng dự toán một số dự án thủy điện ở khu vực Miền Trung do mưa lũ năm 2007 gây ra thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư là Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện. Tập đoàn Điện lực Việt Nam cần chuẩn xác các nội dung thiệt hại theo quy định của Pháp luật hiện hành để quyết định theo thẩm quyền. Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; PHÓ CHỦ NHIỆM - Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải; - VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Trần Quốc Toản; (Đã ký) Website CP, Các Vụ: TH, NN - Lưu: VT, CN (3), 16 Trần Quốc Toản
Đồng bộ tài khoản