Công văn 5709/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
31
lượt xem
1
download

Công văn 5709/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5709/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý nợ đọng thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5709/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  æ n g  c ôc H ¶i q u a n  sè 5709/TC H Q­K T T T   T n g µ y 18 th¸ng 12 n¨ m   2001 v Ò  viÖc  ö  lý nî ® ä n g  thu Õ x KÝnh    göi:Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè Ngµy 30/11/2001 Tæng  côc    H¶i quan nhËn  îcC«ng    11507/TC­ ®   v¨n sè  TCT  cña  Tµi chÝnh  viÖc  lýthuÕ, miÔn    Bé    vÒ  xö      ph¹tchËm  nép thuÕ nhËp   khÈu,thuÕ    GTGT  cho  C«ng   TNHH   ty  Thuû      H¶i néidung  sau: nh  "1.Gi∙nthêih¹n        nép  thuÕ  kh«ng  vµ  thùc hiÖn      ph¹tchËm   nép thuÕ ®Õn   hÕt  ngµy  31/12/2004 cho  hµng    sè  2700  linhkiÖn  m¸y  æi  bé    xe  ® hµng    víiLµo  cña  C«ng    tyTNHH  Thuû      H¶i H¶i phßng  nhËp  khÈu. 2. T¹m      thêicha thùc hiÖn    cìng chÕ xuÊt nhËp    khÈu ®èi    nî thuÕ  víisè    cña  hµng  sè  2700  linhkiÖn  m¸y  æi  bé    xe  ® hµng    víiLµo cña C«ng    ty TNHH   Thuû      H¶i H¶i Phßng nhËp  khÈu. 3. Uû     ban  nh©n  d©n thµnh phè H¶i Phßng  tr¸chnhiÖm   cã    phª duyÖt,  ®«n  ®èc  c«ng    tythùc hiÖn  ho¹ch thu håinî kinh doanh  kÕ    kÕ            vµ  ho¹ch tr¶nî       theo ®óng  tiÕn    ®é cam  kÕt. Trêng    hîp c«ng    ty kh«ng thùc  hiÖn ®óng  kÕ  ho¹ch thu håinî kinh doanh  kÕ            vµ  ho¹ch tr¶nî thuÕ        theo  tiÕn ®é  cam     ®∙  kÕt  th× ph¶inép      toµn  sè  bé  thuÕ   nî ®äng  sè  vµ  tiÒn ph¹tchËm       nép cña 2700 bé  linhkiÖn  m¸y    xe  theo quy    ®Þnh." VÒ  viÖc  nµy,Tæng    côc    H¶iquan   yªu cÇu Côc   H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè    n¬i doanh  nghiÖp  lµm  thñ tôc H¶i quan  kiÓm     tra viÖc thùc hiÖn  kÕ  ho¹ch      tr¶nî thuÕ  cña  hµng  sè  2700  linhkiÖn  g¾n   bé    xe  m¸y ®æi  hµng    víi Lµo    víicam   kÕt trong n¨m  2002­ 2003  hµng  th¸ng tr¶ 300  iÖu ®ång      tr   (300  tr   iÖu ®ång/th¸ng);  N¨m  2004    tõ th¸ng 1    ®Õn   th¸ng 6    mçi  th¸ng tr¶400  iÖu       tr   ®ång, tõ th¸ng 7        ®Õn   th¸ng 11    mçi  th¸ng tr¶500  iÖu ®ång. Sè      tr     cßn  il¹ nép    hÕt trong th¸ng 12      n¨m  2004  (bao gåm   thuÕ, ph¹t) NÕu     c¶      . viph¹m cìng chÕ    xuÊtnhËp    khÈu ngay. Côc  H¶i quan  L¹ng S¬n, Qu¶ng  Ninh    x¸c ®Þnh    tê khainhËp    khÈu, sè    thuÕ nhËp  khÈu, thuÕ    GTGT   ph¹tchËm   vµ    nép  thuÕ  cña C«ng    ty TNHH   Thuû    göi toµn  hå  photocopy      H¶i vµ    bé  s¬  c¸c l« hµng    linhkiÖn  m¸y  xe  ®æi  hµng    víiLµo  cña  C«ng    Tæng  tyvÒ  côc (Côc KTTT­XNK). Tæng  côc  th«ng        b¸o ®Ó c¸c®¬n  biÕtvµ  vÞ    thùc hiÖn.    
Đồng bộ tài khoản