intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Công văn 571/TCT-KK của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Houston Whitney | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
97
lượt xem
5
download

Công văn 571/TCT-KK của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 571/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc kê khai, nộp thuế đối với các chi nhánh thuộc Tổng Công ty Viễn thông Quân đội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 571/TCT-KK của Tổng cục Thuế

 1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC THUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- ---------------- Số: 571/TCT-KK Hà Nội, ngày 20 tháng 2 năm 2009 V/v kê khai, nộp thuế đối với các chi nhánh thuộc Tổng Công ty Viễn thông Quân đội Kính gửi: - Tổng công ty Viễn thông Quân đội (Viettel) - Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Trả lời công văn số 3409/TCT-PTC ngày 23/12/2008 và công văn số 2961/TCT-TC ngày 29/10/20008 của Tổng Công ty Viễn thông Quân đội về khai thuế, nộp thuế và quyết toán thuế GTGT, TNDN và thuế TNCN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: 1. Về khai thuế, nộp thuế GTGT Theo công văn số 2740/TCTVTQĐ ngày 30/11/2007 thì Tổng Công ty có đặc thù là hoạt động kinh doanh phân tán, nhiều ngành nghề, nhiều dịch vụ, các Chi nhánh trực thuộc hạch toán báo sổ chưa có đủ điều kiện tổ chức hạch toán để thực hiện kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ nên Tổng cục Thuế đã có công văn 660/TCT-CS ngày 29/01/2008 hướng dẫn Tổng Công ty thực hiện khai thuế GTGT theo tỷ lệ tạm tính trên doanh số theo quy định tại Điểm 6 Mục II Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính. Theo công văn số 3409/TCT-PTC ngày 23/12/2008 và công văn số 2961/TCT-TC ngày 29/10/20008 của Tổng Công ty Viễn thông Quân đội nêu các Chi nhánh trực thuộc hạch toán báo sổ đã có đủ điêu kiện tổ chức hạch toán để thực hiện kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và Tổng Công ty đề nghị cho các Chi nhánh thực hiện nộp thuế GTGT tại Cục Thuế địa phương theo khấu trừ. Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 1.3, Mục II Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Căn cứ hướng dẫn tại Phần D Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế 'giá trị gia tăng thì: Các Chi nhánh trực thuộc Tổng Công ty Viễn thông Quân đội ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nếu đáp ứng các điều kiện thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế được áp dụng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ; dể thực hiện, Chi nhánh phải đăng ký với cơ quan thuế nơi Chi nhánh trực thuộc đặt trụ sở về việc thực hiện khai thuế, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. 2. Về khai thuế, nộp thuế TNDN Căn cứ hướng dẫn tại Điểm l .3 Mục III, Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính nêu trên và tại Điểm 5 Phần D Thông tư 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp thì; - Tổng Công ty thực hiện kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế TNDN đối với hoạt động kinh doanh chính tập trung tại cơ quan thuế nơi đóng trụ sở chính.
 2. - Các đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tổng Công ty nếu có thu nhập khác ngoài hoạt động kinh doanh chính thì kê khai, nộp thuế TNDN đối với thu nhập khác tại cơ quan thuế nơi cơ sở'kinh doanh phụ thuộc đóng trụ sở. 3 . Về khai thuế, nộp thuế TNCN. Từ ngày 01/01/2009 việc khấu trừ, kê khai và nộp thuế của các cá nhân có thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/09/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân; Thông tư số 27/2009/TT-BTC ngày 06/02/2009 hướng dẫn thực hiện việc giãn thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân. Tổng cục Thuế trả lời để Tổng Công ty Viễn thông Quân đội biết để chỉ đạo các Chi nhánh liên hệ với cơ quan thuế để được hướng dẫn thực hiện đăng ký, kê khai nộp thuế GTGT theo quy định. Các Cục Thuế căn cứ vào điều kiện Chi nhánh đăng ký xem xét hướng dẫn và thông báo cụ thể thời gian và phương pháp kê khai, nộp thuế áp dụng đối với các Chi nhánh theo chế độ, tạo điều kiện cho Chi nhánh thực hiện đúng chính sách chế độ thuế. Nơi nhận: KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG - Như trên; PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG - Ban PC, CS; Đã ký - Lưu: VT, KK(3b) Phạm Văn Huyến

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản