intTypePromotion=1

Công văn 572/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
54
lượt xem
1
download

Công văn 572/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 572/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 572/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  æ n g  c ôc H ¶i q u a n  S è  572/TC H Q­K T T T T n g µ y 15 th¸ng 2 n¨ m  2000 v Ò  T h u Õ  G T G T KÝnh   göi:Côc    H¶i  quan  tØnh, thµnh  c¸c    phè C¨n  C«ng    7411/TCT/NV3  cø  v¨n sè  ngµy  22/12/1999  cña  Tµi chÝnh  Bé    vÒ  viÖc:ThuÕ     GTGT       ®èi víihµng  nhËp  khÈu. §Ó  thùc hiÖn thèng nhÊt viÖc tÝnh thuÕ GTGT   Æt   m hµng cäc  èng  b»ng  thÐp nhËp  khÈu,Tæng    côc    H¶iquan híng dÉn      c¸c®¬n  nh  vÞ  sau:   M Æt  hµng: Cäc    èng  b»ng  thÐp thuéc ®èi  îng  t chÞu  thuÕ GTGT,  cã  thuÕ suÊt thuÕ    GTGT     lµ 10%  (mêi phÇn    tr¨m)¸p    dông   tõ ngµy 1/1/1999 vµ  cã thuÕ suÊtthuÕ    GTGT       lµ5% (n¨m  phÇn tr¨m)¸p dông        tõngµy 1/9/1999. Tæng  côc    H¶iquan  th«ng        b¸o ®Ó c¸c®¬n  biÕtvµ  vÞ    thùc hiÖn.    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2