Công văn 5736/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
50
lượt xem
1
download

Công văn 5736/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5736/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu linh kiện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5736/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  æ n g  c ôc H ¶i q u a n  S è  5736/TC H Q­K T T T   T n g µ y 19 th¸ng 12 n¨ m   2001 v Ò  viÖc  h u Õ  n h Ë p  kh È u  linh kiÖ n   T KÝnh    göi:Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè Ngµy 30/11/2001  TµichÝnh  C«ng    11487/TC­ Bé    cã  v¨n sè  TCT   viÖc  vÒ  m∙    sè, thuÕ suÊt thuÕ    nhËp khÈu  linhkiÖn  bé    CKD2   t¶icã  xe    khung  ®∙  xe  s¬n    lãttÝnh ®iÖn,  Tæng  côc H¶i quan  híng dÉn    c¸c ®¬n   thùc  vÞ  hiÖn nh  sau: ­ C¨n  QuyÕt    cø  ®Þnh  1803/1998/Q§­ sè  BTC  ngµy 11/12/1998  Danh  vµ  môc  söa  æi    ® bæ sung    tªn,thuÕ suÊt  cña mét  m Æt   sè  hµng thuéc nhãm   8704  trong biÓu    thuÕ nhËp khÈu  ®∙iban  u    hµnh  kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè  210/2000/Q§­ BTC   ngµy 25/12/2000 cña  TµichÝnh.   Bé    M Æt   hµng  linhkiÖn  bé    d¹ng CKD2   cña  i «t« cã  lo¹  xe    tæng  träng l    îng cã  t¶itèi®a     tÊn      trªn5  nhng kh«ng    tÊn,cã  qu¸ 20    khung  ®∙  xe  s¬n  tÜnh  ®iÖn,  thuéc nhãm     8704, môc    riªng"Bé      linhkiÖn  l¾p    r¸pcña  cã  xe  tæng  träng l    îng cã      trªn5  t¶itèi®a    tÊn  nh÷ng  kh«ng    tÊn,d¹ng  qu¸ 20    CKD2   th©n  vá  cã  vµ  xe  ®∙  líps¬n  cã    tÜnh  ®iÖn”,cã    thuÕ  suÊt thuÕ    nhËp khÈu  ®∙i5%   u    (n¨m  phÇn  tr¨m). Tæng  côc    H¶iquan  th«ng        b¸o ®Ó c¸c®¬n  biÕtvµ  vÞ    thùc hiÖn.    
Đồng bộ tài khoản