Công văn 5737/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
58
lượt xem
3
download

Công văn 5737/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5737/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế đối với thiết bị nhập khẩu của dự án "thử nghiệm hệ thống Asian Frontier Sat"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5737/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh sè 5737 TC/TCT ngµy 20 th¸ng 6 n¨m 2001 vÒ viÖc thuÕ ®èi víi thiÕt bÞ NK cña Dù ¸n "thö nghiÖm hÖ thèng Asian Frontier sat" KÝnh göi : - Tæng Côc Bu ®iÖn - Tæng Côc H¶i quan Tr¶ lêi C«ng v¨n sè 571/TCB§-KTKH ngµy 30/5/2001 cña Tæng Côc Bu ®iÖn vÒ viÖc miÔn thuÕ nhËp khÈu, thuÕ GTGT ®èi víi l« hµng quµ tÆng lµ thiÕt bÞ dù ¸n "thö nghiÖm hÖ thèng asia Frontier Sat"; Bé Tµi chÝnh cã ý kiÕn nh sau: Theo qui ®Þnh t¹i ®iÓm 4, môc II, phÇn D Th«ng t sè 172/1998/TT-BTC ngµy 22/12/1998; môc II, phÇn A Th«ng t sè 122/2000/TT-BTC ngµy 29/12/2000 cña Bé Tµi chÝnh th× l« hµng thiÕt bÞ cña Tæ chøc dÞch vô t vÊn vµ c«ng nghÖ viÔn th«ng NhËt B¶n nhËp khÈu vµo ViÖt Nam phôc vô dù ¸n “thö nghiÖm hÖ thèng asia Frontier Sat” vµ sau khi kÕt thóc thö nghiÖm tÆng cho Tæng C«ng ty bu chÝnh viÔn th«ng ph¶i nép ®ñ thuÕ nhËp khÈu, thuÕ GTGT theo qui ®Þnh. Bé Tµi chÝnh tr¶ lêi ®Ó Tæng Côc H¶i quan, Tæng côc Bu ®iÖn biÕt vµ híng dÉn Tæng C«ng ty bu chÝnh viÔn th«ng thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản