Công văn 5770-TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
65
lượt xem
7
download

Công văn 5770-TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5770-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế nhập khẩu đối với hàng nhập khẩu tái xuất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5770-TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh sè 5770 TC/TCT ngµy 20 th¸ng 6 n¨m 2001 vÒ viÖc xö lý thuÕ nhËp khÈu ®èi víi hµng nhËp khÈu t¸i xuÊt KÝnh göi: Tæng côc H¶i quan Tr¶ lêi C«ng v¨n sè 2116/TCHQ-KTTT ngµy 24/5/2001 cña Tæng côc H¶i quan vÒ viÖc híng dÉn xö lý kh«ng thu thuÕ nhËp khÈu ®èi víi hµng nhËp khÈu v× lý do nµo ®ã t¸i xuÊt trong thêi h¹n nép thuÕ, Bé Tµi chÝnh cã ý kiÕn nh sau: Theo quy ®Þnh t¹i tiÕt 1, môc I, phÇn E Th«ng t sè 172/1998/TT-BTC ngµy 22/12/1998 cña Bé Tµi chÝnh th× hµng nhËp khÈu nhng v× lý do nµo ®ã buéc ph¶i t¸i xuÊt ra níc ngoµi (xuÊt tr¶ l¹i chñ hµng níc ngoµi hoÆc t¸i xuÊt sang níc thø ba) sÏ ®îc xö lý hoµn (hoÆc kh«ng thu) thuÕ nhËp khÈu t- ¬ng øng víi sè lîng t¸i xuÊt vµ kh«ng ph¶i nép thuÕ xuÊt khÈu. ThÈm quyÒn xö lý hoµn thuÕ (hoÆc kh«ng thu thuÕ) ®èi víi trêng hîp nµy thuéc Bé Tµi chÝnh. Do vËy, trêng hîp doanh nghiÖp nhËp khÈu hµng ho¸ (vÝ dô: n«ng, l©m s¶n...) theo lo¹i h×nh kinh doanh nhng trong thêi h¹n nép thuÕ c¸c doanh nghiÖp nµy t×m ®îc thÞ trêng xuÊt khÈu vµ ®· thùc xuÊt khÈu hµng ho¸ ®ã th× sÏ ®îc xö lý kh«ng thu thuÕ theo quy ®Þnh nªu trªn. Bé Tµi chÝnh ®Ò nghÞ Tæng côc H¶i quan phèi hîp híng dÉn Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè vµ c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh nªu trªn.
Đồng bộ tài khoản