Công văn 5776/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
20
lượt xem
1
download

Công văn 5776/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5776/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế suất thuế nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5776/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  é  tµi b  ch Ý n h  sè 5776 T C/T C T  n g µy  3 th¸ng 6 n¨ m  2003  vÒ   viÖc thu Õ  s u Êt thu Õ  n h Ë p  kh È u KÝnh  göi:­ C¸c     Bé,  quan  c¬  ngang Bé,  quan  c¬  thuéc ChÝnh   phñ ­UBND       c¸c tØnh, thµnh    phè  trùc thuéc    Trung  ¬ng Võa qua, Bé      Tµi chÝnh  nhËn  îckiÕn  ®   nghÞ  cña mét  doanh  sè  nghiÖp  ®Ò   nghÞ  híng dÉn    x¸c ®Þnh   thuÕ suÊt thuÕ nhËp  khÈu  ®èi    víinh÷ng    l« hµng  nhËp  khÈu  bé    lµ  linh kiÖn  (kh«ng  ®ång bé)  cña s¶n phÈm   c¸c  do  doanh  nghiÖp nhËp  khÈu    ®Ó thùc hiÖn      néi®Þa  hãa s¶n phÈm     (®∙®¨ng  ký  víi quan     c¬  H¶i quan),nhng    trong bé      linhkiÖn nhËp  khÈu  l¹ cã  ®ã    nh÷ng    i chi tiÕtcã  ®iÒu    ®ñ  kiÖn    ®Ó thùc hiÖn    theo HiÖp    ®Þnh  ®∙ithuÕ  u    quan  hiÖu  cã  lùcchung    (CEPT)  cña      c¸c nícASEAN.   VÒ viÖc nµy,Bé      Tµi chÝnh  híng dÉn    nh sau: Theo híng dÉn  i t¹ Th«ng   47/2002/TT­ t sè  BTC  ngµy 28/5/2002  cña Bé  TµichÝnh      th× doanh  nghiÖp  quyÒn    cã  lùa chän mét trong haic¸ch x¸c ®Þnh          thuÕ suÊtthuÕ    nhËp khÈu  sau: nh  ­ Møc    thuÕ  suÊt tÝnh    theo  lÖ    tØ  néi®Þa   hãa: ¸ dông    p  chung cho toµn  bé Danh  môc     linh kiÖn (kh«ng ®ång  bé) nhËp khÈu    ®Ó thùc hiÖn chÝnh  s¸ch néi®Þa      hãa    mµ doanh  nghiÖp  ®¨ng  ®∙  ký. ­ ThuÕ     suÊt thuÕ    nhËp khÈu    ¸p dông cho tõng    linhkiÖn,chitiÕt:      Thùc  hiÖn theo híng dÉn  i   t¹ Th«ng   37/1999/TT­ t sè  BTC  ngµy 07/04/1999  cña Bé  Tµi chÝnh  c¸ch x¸c ®Þnh  sè    vÒ      m∙  hµng  hãa nhËp khÈu      ®èi víitõng      chitiÕt cña  linhkiÖn  bé    kh«ng  ®ång    bé, trong ®ã    nh÷ng      ®iÒu  chitiÕt®ñ  kiÖn  thùc  hiÖn theo HiÖp  ®Þnh  ®∙ithuÕ  u    quan  hiÖu    cã  lùcchung  (CEPT)  cña      c¸c níc ASEAN     îc¸p dông  th× ®     møc thuÕ  theo BiÓu    thuÕ CEPT. Nh vËy, nÕu    doanh nghiÖp  ®¨ng  thùc hiÖn  ®∙  ký    chÝnh  s¸ch    néi ®Þa  hãa th× ph¶i ¸p    dông  chung mét  møc  thuÕ  ®∙itheo  néi ®Þa   u    tØ    hãa cho  toµn  Danh  bé  môc        c¸c chitiÕt(kh«ng  ®ång    bé) nhËp  khÈu, tr   êng  trong hîp    Danh  môc        c¸c chitiÕt(kh«ng ®ång   bé) nhËp  khÈu, cã    nh÷ng      chitiÕtthuéc   danh môc c¾t  gi¶m thuÕ CEPT     th× kh«ng    ¸p dông møc  thuÕ  CEPT   riªngcho    c¸cchitiÕt®ã.       Trêng hîp doanh nghiÖp nhËp khÈu  linhkiÖn  bé    ®ång  ®Ó   bé  l¾p    r¸p s¶n phÈm  hoµn  chØnh  ph¶inép  th×    thuÕ  theo møc  thuÕ quy ®Þnh cho s¶n  phÈm  nguyªn chiÕc theo híng dÉn  t¹ C«ng  v¨n sè 11052/TC­ i TCT  ngµy  19/11/2001 cña  Tµi chÝnh  Bé    (kh«ng    t¸chriªngc¸c chitiÕt®ñ           ®iÒu  kiÖn    ¸p dông thuÕ suÊtCEPT         ®Ó ¸p dông  theo CEPT).   ViÖc    x¸c®Þnh  møc thuÕ  suÊtthuÕ    nhËp  khÈu          ®èi víi l«hµng  c¸c nhËp  khÈu    linhkiÖn  lµ bé    (kh«ng ®ång  bé) cña s¶n  phÈm   c¸c doanh  do    nghiÖp  nhËp khÈu    ®Ó thùc hiÖn      néi®Þa  hãa s¶n phÈm     (®∙®¨ng  víi quan    ký   c¬  H¶i quan),nhng    trong  linh kiÖn  bé    nhËp khÈu    i nh÷ng      ®ñ   ®ã l¹  cã  chi tiÕtcã  ®iÒu kiÖn    ®Ó thùc hiÖn    theo HiÖp ®Þnh  ®∙ithuÕ  u    quan  hiÖu    cã  lùcchung  (CEPT)  cña      c¸c níc ASEAN  theo híng dÉn  i b¶n  t¹ v¨n  nµy  îc ¸p  ®   dông  thèng 
  2. 2 nhÊt kÓ      tõngµy    ký.C¸c    v¨n b¶n  híng dÉn  íc®©y          tr   tr¸víi b¶n  i v¨n nµy  ®Òu     b∙i bá. Bé    TµichÝnh  híng dÉn      quan,®¬n  cã  ªnquan  îcbiÕt.   ®Ó c¸cc¬    vÞ  li   ®  
Đồng bộ tài khoản