intTypePromotion=1
ADSENSE

Công văn 58/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

93
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 58/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc trả lời Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ Hoàng Huy về xin chủ trương đầu tư xây dựng nhà ở để bán cho người có thu nhập thấp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 58/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------- Số: 58/BXD-QLN --------------------- V/v: Trả lơi Công ty cổ phân đâu tư dich vụ ̀ ̀ ̣ Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2009 Hoang Huy về xin chủ trương đâu tư xây dưng ̀ ̀ nhà ơ để ban cho ngươi có thu nhâp thâp ́ ̣ ́ Kính gửi: Công ty cổ phân đâu tư dich vụ Hoang Huy ̀ ̀ ̣ ̀ Phuc công văn số 28/TT-ĐT ngay 18 thang 5 năm 2009 cua Công ty cổ phân đâu tư dich vụ ́ ̀ ́ ̉ ̀ ̀ ̣ Hoang Huy về xin chủ trương đâu tư dư an xây dưng nhà ơ để ban cho ngươi có thu nhâp thâp tai xã ̀ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̣ An Đông, huyên An Dương, thanh phố Hai Phong; sau khi nghiên cưu, Bộ Xây dưng có ý kiên như ̣ ̀ ̉ ̀ ́ sau: 1. Viêc xin đâu tư dư an xây dưng nhà ơ để ban cho ngươi có thu nhâp thâp tai xã An Đông, ̣ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̣ huyên An Dương, thanh phố Hai Phong cua Công ty cổ phân đâu tư dich vụ Hoang Huy là hoan toan ̣ ̀ ̉ ̀ ̉ ̀ ̀ ̣ ̀ ̀ ̀ phù hơp vơi chủ trương cua Chinh phủ đươc thể hiên trong Nghị quyêt số 18/NQ-CP ngay 20 thang 4 ̉ ́ ̣ ́ ̀ ́ năm 2009 và Quyêt định số 67/2009/QĐ-TTg cua Thủ tương Chinh phủ ngay 24 thang 4 năm 2009 ́ ̉ ́ ̀ ́ về một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ơ cho ngươi có thu nhập thấp tại khu vưc đô thị. 2. Theo quy đinh hiên hanh cua phap luât về nhà ơ thì Uy ban nhân dân câp tinh là cơ quan ̣ ̣ ̀ ̉ ́ ̣ ̉ ́̉ quan lý nhà nươc về nhà ơ có thâm quyên phê duyêt quy hoach và châp thuân chủ trương đâu tư cac ̉ ̉ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ́ dư an nhà ơ trên điạ ban. Do đo, Công ty cổ phân đâu tư dich vụ Hoang Huy cân có đơn xin đăng ký ́ ̀ ́ ̀ ̀ ̣ ̀ ̀ đâu tư xây dưng nhà ơ thu nhâp thâp để đươc hương cac cơ chê, chinh sach ưu đai theo Quyêt định ̀ ̣ ́ ́ ́ ́ ́ ̃ ́ số 67/2009/QĐ-TTg ngay 24 thang 4 năm 2009 cua Thủ tương Chinh phu, gưi Uy ban nhân dân ̀ ́ ̉ ́ ̉ ̉ thanh phố Hai Phong. Sau khi đươc Uy ban nhân dân thanh phố Hai Phong phê duyêt quy hoach và ̀ ̉ ̀ ̉ ̀ ̉ ̀ ̣ ̣ châp thuân đâu tư, Công ty cổ phân đâu tư dich vụ Hoang Huy khân trương xây dưng và chủ đông ́ ̣ ̀ ̀ ̀ ̣ ̀ ̉ ̣ phê duyêt dư an đâu tư, đây nhanh viêc triên khai đâu tư xây dưng nhà ơ thu nhâp thâp trên đia ban ̣ ́ ̀ ̉ ̣ ̉ ̀ ̣ ́ ̣ ̀ mà Công ty lam chủ đâu tư. Vì vây, Công ty cổ phân đâu tư dich vụ Hoang Huy cân liên hệ vơi Uy ̀ ̀ ̣ ̀ ̀ ̣ ̀ ̀ ̉ ban nhân dân thanh phố Hai Phong để đươc hương dân chi tiêt. ̀ ̉ ̀ ̃ ́ Trên đây là môt số ý kiên cua Bộ Xây dưng, đề nghị Công ty cổ phân đâu tư dich vụ Hoang ̣ ́ ̉ ̀ ̀ ̣ ̀ Huy bam sat nôi dung nêu trên để tổ chưc thưc hiên./. ́ ́ ̣ ̣ Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG - Như trên; CUC TRƯỞNG CUC QUAN LÝ NHÀ ̣ ̣ ̉ - BT. Nguyễn Hồng Quân (để B/C); VÀ THỊ TRƯƠNG BÂT ĐÔNG SAN ́ ̣ ̉ - TT. Nguyên Trân Nam (để B/C); ̃ ̀ (Đã ký) - UBND thanh phố Hai Phong; ̀ ̉ ̀ - Sơ Xây dưng TP Hai Phong; ̉ ̀ - Lưu: VP, QLN(2b). Nguyễn Mạnh Hà
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2