Công văn 582/CV-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
75
lượt xem
3
download

Công văn 582/CV-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 582/CV-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước về việc trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro của TCTD

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 582/CV-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a  g © n   µ n g  N h µ  n íc Vi Ö t N a m   è  582/CV­N H N N 5 N h s n g µ y  23 th¸ng 6 n¨ m  1999 v Ò   Ö c tr Ý ch l Ë p  µ   vi v s ö  d ô n g  d ù  p h ß n g   Ó  x ö  lý r ñi ro c ñ a T C T D ®   KÝnh  öi: C¸c  g    «ng  ñ  Þch  éi ®ång  Ch t H  qu¶n  Þ, tr Tæng  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) c¸cTæ   ®è     chøc  Ýn  ông td Ngµy  8/2/1999,Thèng  c  ©n   µng  µ   íc ®∙  ý    ®è Ng h Nh n   k Quy Õt  nh  è  ®Þ s 48/1999/Q§­ NHNN5   ban  µnh  h Quy  nh   Ò   Öc  ©n   ¹  µis¶n  ã", ®Þ v vi ph lo it   "C   trÝch lËp  µ  ö  dông  ù    vs  d phßng    ö  ýrñiro  ®Ó x l     trong ho¹t®éng  ©n  µng      ng h cña    Tæ chøc  Ýn  ông. td Trong  êigian  õa  th   v qua, Ng ©n   µng  µ   íc ®∙  Ën  îc m ét  è      h Nh n   nh ®  sý kiÕn  ña    chøc  Ýn  ông  Ò   Öc  ùc hiÖn  c c¸c tæ  td v vi th   Quy Õt  nh  ãitrªn. Ò   ®Þ n   V vÊn    µy,sau    èng  Êt víiBé   µi chÝnh, Ng ©n   µng  µ   íccã    ®Ò n   khith nh     T     h Nh n   ý kiÕn    nh sau: 1.  Ò   Öc  Ých  ù  V vi tr d phßng    ö  ý rñiro  i  íic¸c Quü   Ýn  ông  ®Ó x l     ®è v     td nh©n  ©n: d Theo  quy  nh  ¹  Òu  LuËt    chøc  Ýn  ông  µ  Òu  cña  ®Þ ti§i 82  c¸c tæ  td v §i 1  Quy  nh  Ò   Öc  ©n  ¹ tµis¶n  ã",trÝch lËp vµ  ö  ông  ù  ®Þ v vi ph lo i     "C       sd d phßng    ®Ó xö  ýrñiro trong ho¹t®éng  ©n  µng  ña    l         ng h c Tæ chøc  Ýn  ông  td ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 48/1999/Q§­NHNN5   ãitrªncña  èng  c  ©n  µng  n    Th ®è Ng h Nhµ   íc th×    ü   tÝn  ông  ©n  ©n  n  c¸c Qu   d nh d ph¶ithùc hiÖn  Öc  ©n  ¹  µi     vi ph lo i   t s¶n  ã",trÝch  Ëp  µ  ö  ông  ù  "C   l vsd d phßng    ö  ýrñiro  Ó   trong giai ®Ó x l     (K c¶     ®o¹n  Ý  iÓ m). th ® §èivíi è    ü  ù      d qu d phßng  µ     ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ∙  Ých theo  s m c¸cQu t d nh d ® tr   c¸c Th«ng   è  TC/TC­NH   µ  è    ts 53  v s 54TC/TC­NH   µy  ng 14/9/1996  ña  é   µi c BT  chÝnh  íng  Én  Õ     h d ch ®é qu¶n  ýtµichÝnh  i  íiQuü   Ýn  ông  ©n  ©n   l    ®è v   td nh d Trung  ng, Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  td nh d khu  ùc  µ  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  v v Qu t d nh d c së tronggiai o¹n  Ý  iÓ m   îcgi÷a nguyªn,Bé  µichÝnh  Ïcã  íng dÉn  ö     ® th ® ®      T  s  h   x lýsau    Õt  óc giai o¹n  Ý  iÓ m.   khik th     ® th ® 2.V Ò   ü   ù  ÷® Æc   ÖttrÝch tõlînhuËn    Qu d tr   bi       i sau  Õ. thu Trong    Ýnh  ñ  a  ý   khi Ch ph ch k ban  µnh  h NghÞ   nh   Ò   ®Þ v qu¶n  ý tµi l    chÝnh  i  íic¸c Tæ   ®è v     chøc  Ýn  ông, sè    ña  ü   ù  ÷® Æc   Öt ®Ó   ù  td   d c Qu d tr   bi   d phßng  ï ®¾ p   ñiro  n   b  r   ®Õ 1998  ña    c Tæ chøc  Ýn  ông  îc gi÷ nguyªn.Sau  td ®    
  2. 2 khi Ch Ýnh  ñ    ph ban  µnh  h NghÞ   nh   Ò   ®Þ v qu¶n  ý tµichÝnh  i  íic¸c tæ  l    ®è v     chøc  Ýn  ông,sÏcã    td     v¨n b¶n  íng dÉn  ô  Ó. h  c th 3. §èivíinh÷ng       kho¶n  cho  vay  b»ng  èn  µitrî uû    ña    chøc  v t     th¸cc c¸c tæ  , nícngoµi(nh      vay  èn  v ADB, WB...)  theo  quy  nh  ña  õng  Öp  nh  ∙  ­ ®Þ ct Hi ®Þ ®® îctrÝch dù      phßng: §èi víinh÷ng     kho¶n cho vay b»ng  èn  µitrî uû    u    theo  õng v t   , th¸c ®Ç t   t  HiÖp  nh  ∙  ý  Õt  íic¸c tæ  ®Þ ® k k v     chøc  íc ngoµi,®∙  îc trÝch dù  n   ®    phßng theo  yªu  Çu  ña  Öp  nh  µ  ñiro  c c Hi ®Þ v r   x¶y  sÏ ® îc tæ  ra      chøc  íc ngoµi cã  n    tr¸ch   nhiÖ m   ö  ý,th×  chøc  Ýn  ông  x l  tæ  td kh«ng  ph¶ithùc hiÖn  Öc  ©n  ¹  µi     vi ph lo i   t s¶n  ã"  µ  Ých  Ëp  ù  "C v tr l d phßng  theo quy  nh  ¹  ®Þ ti Quy Õt  nh  è  ®Þ s 48/Q§­ NHNN5   ãitrªn. n  4. V Ò   Öc  öi b¸o  ph©n  ¹  µis¶n  ã",trÝch lËp  µ  ö  ông  ù    vi g   c¸o  lo i   t "C     vsd d phßng    ö  ý rñiro  ®Ó x l     trong  ¹t®éng  ©n  µng  ho   ng h cho  ¬  c quan  µichÝnh  t  tØnh,thµnh  è  ¬itæ    ph n   chøc  Ýn  ông  ng  ôsë: td ®ã tr   C¬   quan  µichÝnh  t  tØnh,thµnh  è  µ   chøc  Ýn  ông  ã    ph m tæ  td c tr¸chnhiÖ m  öi   g  b¸o c¸o theo quy  nh  ¹ §iÒu  cña       ®Þ t i 15  Quy  nh  Ò   Öc  ©n  ¹ tµis¶n  ®Þ v vi ph lo     i "Cã",trÝch lËp vµ  ö  ông  ù        sd d phßng    ö  ýrñiro trong ho¹t®éng  ©n  ®Ó x l          ng hµng  ña    c Tæ chøc  Ýn  ông  td ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 48/1999/Q§­ NHNN5   µy  ng 8/2/1999 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íclµCôc  Õ    Th ®è Ng h Nh n     thu tØnh,thµnh  è.   ph
Đồng bộ tài khoản