Công văn 5822/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
15
lượt xem
1
download

Công văn 5822/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5822/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc trị giá tính thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5822/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. C«ng v¨n  c ña T æ n g  côc  ¶i q u a n   è  5822/TC H Q­K T T T   H S n g µ y 21  th¸ng 12 n¨ m   2001 v Ò  viÖc  TrÞ gi¸  tÝnh thu Õ KÝnh     göi: Côc    ­ H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè Nh»m   chuÈn    iÓn  bÞ tr khai ¸p    dông   hÖ thèng x¸c ®Þnh  trÞ    gi¸ tÝnh  thuÕ theo HiÖp  ®Þnh      trÞ gi¸GATT   vµo ®Çu   n¨m 2002    khiLuËt h¶iquan      cã  hiÖu    c¸cv¨n b¶n  lùcvµ      híng dÉn      thihµnh  îcban  ®   hµnh. C¨n  ý  cø  kiÕn chØ ®¹o cña Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc    H¶i quan  t¹    i tê  tr×nh ngµy    19/12/2001. Yªu cÇu Côc    H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè khÈn  ¬ng  tr thùc hiÖn mét  sè  nhiÖm  sau: vô  1. Tæ     chøc tËp huÊn cho c¸n  vµ  bé  céng ®ång doanh nghiÖp      vÒ hÖ thèng    x¸c®Þnh        thÓ  sau: trÞgi¸míicô  nh  * §èivíi   h¶iquan:       bé    c¸n ­Thêigian tiÕn hµnh          b¾t  ®Çu     tõngµy  th¸ng12  25    n¨m  2001. ­ Tµi liÖu  dông: Dù       sö    th¶o  NghÞ  ®Þnh,    Dù th¶o Th«ng  , Dù   t   th¶o    tê khaitrÞgi¸,       HiÖp  ®Þnh        trÞgi¸, gi¶ng vÒ  bµi   HiÖp  ®Þnh    trÞgi¸. ­ Môc      tiªuph¶i®¹t ® îc:C¸n  h¶iquan  ªnquan        bé    li   ®Õn     x¸c ®Þnh      trÞ gi¸ ph¶in¾m     v÷ng  thùc hµnh  îcc¸c bícc«ng  vµ    ®       viÖc kiÓm    x¸c ®Þnh    travµ    trÞ gi¸theo hÖ      thèng  míi. * §èivíi       céng  ®ång  doanh  nghiÖp: ­Thêigian tiÕn hµnh:Tõ            ngµy  15/12 ®Õn     ngµy  31/12/2001. ­TµiliÖu sö        dông:Nh    môc  trªn. ­ Môc      tiªuph¶i®¹t ® îc:Doanh        nghiÖp hiÓu  thùc hµnh  vµ    khaib¸o    theo  quy  ®Þnh  cña    hÖ thèng    x¸c®Þnh      trÞgi¸míi. 2. TËp      hîp,kh¶o      s¸tgi¸CIF  thùc tÕ    nhËp  khÈu, gi¸chµo      hµng cña    c¸c h∙ng,gi¸b¸n      thÞ  êng  tr trong nícvµ        c¸c th«ng    gi¸cã  ªnquan  tinvÒ    li   kh¸c cña    mét  nhãm   sè  hµng (theo danh    môc  b¶ng    kª kÌm theo)vµ    Tæng    göivÒ  côc  ­ tr ícngµy  th¸ng 12    31    n¨m  2001    ®Ó x©y  dùng  b¶ng    gi¸kiÓm     traphôc  c«ng  vô  t¸ckiÓm          tratrÞgi¸tÝnh thuÕ      khi¸p dông    hÖ thèng    x¸c®Þnh      trÞgi¸míi. Trong    qu¸ tr×nh tr     iÓn khaic¸c nhiÖm   nªu      vô  trªn,  nÕu  víng m ¾c   cã    hay  cÇn  trî sù   gióp th× ph¶n        ¸nh kÞp      thêi®Ó Tæng  côc  nghiªncøu  lý.   xö  Côc    h¶iquan  tØnh,thµnh    phè... . .       . ..         B ¶ n g  kª b¸o c¸o gi¸ Nhãm   hµng §¬n vÞ  Gi¸CIF    nhËp  Gi¸thÞ  êng   tr Gi¸ch   tÝnh khÈu  hµng 1.Nhãm     s÷a
  2. 2.Nhãm     dÇu  thùc vËtvµ      dÇu  ®éng  vËt 3. Nhãm   êng, bét ngät vµ  ®       b¸nh  kÑo    c¸c lo¹i 4.Nhãm     qu¶  tr¸c©y    i   rau cñ  vµ    i c¸clo¹ 5. Nhãm  ®å  uèng c¸c lo¹ (r  bia,   i îu,  níc ngät) 6. Nhãm  mü  phÈm  (Mü phÈm, dÇu  géi   ®Çu,  phßng). xµ  7.Nhãm     giÇy    i c¸clo¹ 8.Nhãm       i   v¶ic¸clo¹ 9. Nhãm     cao  vµ    su  c¸c s¶n  phÈm   cao su  (s¨m,lèp,yÕm     i     c¸clo¹ ) 10. VËt      liÖu x©y  dùng  (s¾t,thÐp,xim¨ng,         thiÕtbÞ  sinh,g¹ch c¸clo¹     vÖ        icöa,tÊm    ,   lîp, tÊm  èp). 11. Néi thÊt  gia ®Þnh, v¨n phßng (Bµn,   ghÕ,  gêng, tñ,®å       dïng    gia ®×nh, ®å     dïng  v¨n phßng)   12.Nhãm   ®iÖn    ®å  (M¸y b¬m       níc,®éng  c¬  næ,   qu¹t®iÖn, m¸y    ®iÒu  hoµ  nhiÖt®é,      tñ l¹nh, m¸y giÆt,m¸y      ph¸t®iÖn,b×nh    ®un n­ ícnãng,nåic¬m         ®iÖn, bµn      lµ,m¸y      hótbôi, loa,Radio    Casstte,dµn    Casstte,tivi,®Çu        video,pin,¾c       quy,®iÖn    tho¹i     ®éng... di ) 13.Nhãm   t«,xe    «    m¸y Chó    ý:CÇn   hîp d÷    tËp    liÖu theo tõng tªnhµng  thÓ        cô  trong mçi nhãm.     Côc  ëng  tr Côc  h¶iquan      c¸ctØnh,thµnh    phè  (kýtªnvµ      ®ãng  dÊu)                                                                          
Đồng bộ tài khoản