Công văn 5828/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
33
lượt xem
1
download

Công văn 5828/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5828/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về thuế suất thuế giá trị gia tăng máy in máy vi tính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5828/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA c«ng v¨n cña bé tµi chÝnh - tæng côc h¶i quan sè 5828/tchq-kttt ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2003 vÒ viÖc thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng m¸y in m¸y vi tÝnh KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Qua ph¶n ¸nh cña nhiÒu H¶i quan ®Þa ph¬ng hiÖn nay viÖc x¸c ®Þnh thuÕ suÊt thuÕ GTGT mÆt hµng m¸y in m¸y vi tÝnh nhËp khÈu riªng lÎ (kh«ng ®i kÌm m¸y vi tÝnh) cha ®îc thèng nhÊt trong toµn ngµnh, Tæng côc H¶i quan híng dÉn c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn nh sau: - C¨n cø BiÓu thuÕ suÊt thuÕ GTGT theo Danh môc hµng ho¸ nhËp khÈu ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 122/2000/TT-BTC ngµy 29/12/2000 híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 79/2000/N§-CP ngµy 29/12/2000 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ GTGT cña Bé Tµi chÝnh. - C¨n cø BiÓu thuÕ suÊt thuÕ GTGT theo Danh môc hµng ho¸ nhËp khÈu ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 84/2003/TT-BTC ngµy 28/8/2003 híng dÉn thùc hiÖn thuÕ suÊt thuÕ GTGT theo Danh môc hµng ho¸ nhËp khÈu. MÆt hµng m¸y in m¸y vi tÝnh nhËp khÈu riªng lÎ (kh«ng ®i kÌm m¸y vi tÝnh) kh«ng ®îc coi lµ linh kiÖn, phô tïng hay bé phËn cña m¸y vi tÝnh thuéc nhãm 8471 cã thuÕ suÊt thuÕ GTGT 10% (mêi phÇn tr¨m). Tæng côc th«ng b¸o ®Ó Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè biÕt vµ thùc hiÖn. C¸c híng dÉn vÒ thuÕ suÊt thuÕ GTGT ®èi víi mÆt hµng m¸y in m¸y vi tÝnh tríc ®©y tr¸i víi quy ®Þnh nµy ®Òu bÞ b·i bá.
Đồng bộ tài khoản