Công văn 5835/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
23
lượt xem
1
download

Công văn 5835/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5835/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế giá trị gia tăng máy vi tính và cụm linh kiện máy vi tính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5835/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña B é  tµi  ch Ý n h  sè 5835 T C/T C T  n g µ y 04 th¸ng  n¨ m  2003  6  v Ò  viÖc thu Õ  gi¸  trÞ gia  t¨ng m ¸ y  vi tÝnh vµ  cô m  linh kiÖ n  m ¸y  vi tÝnh KÝnh     göi: C¸c    quan  ­ Bé, c¬  ngang    quan  Bé, c¬  thuéc ChÝnh    phñ ­Uû    ban  nh©n  d©n    c¸ctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc TW   ­Côc      H¶i quan,Côc    thuÕ    c¸ctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc TW   Theo  quy  ®Þnh  cña LuËt thuÕ          gi¸trÞ gia t¨ng,th×    m¸y    vitÝnh  côm   vµ  linhkiÖn    m¸y    vitÝnh    ¸p dông  thuÕ            gi¸trÞ gia t¨nglµ5%.  Tuy nhiªntrong thêi       gian qua  viÖc  ph©n  ivµ    lo¹  x¸c ®Þnh  thuÕ  suÊt  thuÕ      gi¸trÞ gia t¨ng m Æt     hµng  m¸y    vitÝnh  côm     vµ  linhkiÖn  m¸y    vitÝnh  cßn  mét  víng m ¾c.    cã  sè    §Ó gi¶iquyÕt    víng m ¾c       khiph©n  ilo¹  møc  thuÕ  suÊt thuÕ                gi¸trÞ gia t¨ng®èi víi m¸y    vi tÝnh, côm       linh kiÖn  phô  vµ  tïng;Bé      Tµi chÝnh  híng dÉn  viÖc thùc  hiÖn  thuÕ                  Æt   gi¸trÞgia t¨ng5% ®èi víi m c¸c hµng  thuéc môc    m¸y    vitÝnh vµ  côm     linhkiÖn  m¸y    vitÝnh  sau: nh  1.M¸y      vitÝnh  côm     vµ  linhkiÖn. 2.Côm     chøc  n¨ng,bé    phËn,phô    tïng,    linhkiÖn  cña  m¸y    vitÝnh  gåm: ­ Bé  lýkü    xö    thuËt sè, cã      chøa  hoÆc  kh«ng chøa trong cïng    mét  1  vá  hoÆc   bé  2  trongsè    sau:bé u    nhËp;bé    c¸cbé    l tr÷,bé    xuÊt. ­Bé    phËn  lýtrungt©m  xö      CPU. ­ThiÕtbÞ      ®Çu   cuèihoÆc     mµn  h×nh  m¸y    vitÝnh. ­ Con chuét,bót quang, cÇn        ®iÒu khiÓn, bi xoay  mµn       vµ  h×nh c¶m   øng. ­Bµn    phÝm. ­æ     ®Üa   cøng. ­æ     ®Üa   m. mÒ ­æ     b¨ng  tõ. ­æ     ®Üa  quang,kÓ  æ     c¶  CDRom,    æ ®Üa   thuËtsè  kü    nhiÒu øng dông  (DVD)  æ   vµ  ®Üa     thÓ    îc(CD­R). CD cã  ghi®   ­Bé u      l tr÷kh¸c. ­C¹c      ©m (©m   thanh),     h×nh  c¹c (h×nh  ¶nh),c¹cm¹ng.     ­TÊm     m¹ch    l¾p      m¹ch  in®∙  r¸p, bo  nh: (mainboard). ­Bé      nhítrong (Ram)   ­Bé    lýn©ng    vixö    cÊp  (Chip) ­Vá    m¸y    vitÝnh. C«ng    v¨n nµy thay thÕ    C«ng    2822TCT/NV1  v¨n sè  ngµy 29/7/2002 cña  Tæng  côc thuÕ.H íng dÉn  thuÕ                vÒ  gi¸trÞgia t¨ngtrªn®©y  îcthùc hiÖn  ®     kÓ  tõ ngµy    v¨n b¶n  nµy  îc ký  ®   ban  hµnh. §èi víic¸c tr         êng  hîp  tÝnh  nép  ®∙  vµ 
  2. 2 thuÕ          gi¸trÞgia t¨ngkh¸cvíi    híng dÉn  i   t¹ c«ng      v¨n nµy  kh«ng  îc®iÒu  ®   chØnh  l¹ . i
Đồng bộ tài khoản