Công văn 5841/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
10
lượt xem
1
download

Công văn 5841/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5841/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xây dựng giá tính thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5841/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n Cña Bé Tµi chÝnh ­ Tæng Côc H¶i quan Sè 5841/TCHQ­KTTT  ngµy 17 th¸ng 11 n¨m 2003 vÒ viÖc x©y dùng gi¸ tÝnh thuÕ KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Võa qua, Tæng côc H¶i quan nhËn ®îc b¸o c¸o cña H¶i   quan ®Þa ph¬ng trong viÖc x©y dùng gi¸ tÝnh thuÕ mét sè  mÆt hµng nhËp khÈu cã tÝnh chÊt ®Æc trng riªng. VÒ vÊn ®Ò   nµy, Tæng côc H¶i quan cã ý kiÕn nh sau: §Ó ®¶m b¶o viÖc x©y dùng gi¸ tÝnh thuÕ hµng nhËp khÈu  míi ph¸t sinh nãi chung ®îc kÞp thêi, gi¶m khèi lîng c«ng  t¸c x©y dùng gi¸ mµ vÉn ®¶m b¶o viÖc chèng gian lËn th¬ng  m¹i qua gi¸ hµng nhËp khÈu. C¸c mÆt hµng cã tÝnh chÊt ®Æc  trng sau ®©y kh«ng ph¶i x©y dùng gi¸ nÕu cha cã quy ®Þnh  gi¸ t¹i b¶ng gi¸ cña Bé Tµi chÝnh, gi¸ tÝnh thuÕ ®îc x¸c  ®Þnh trªn c¬ së gi¸ ghi trªn hîp ®ång: 1. X¨ng, dÇu, ga láng, nhùa ®êng. 2. Hµng chuyªn dïng cña ngµnh dÇu khÝ: Hµng kh«ng; Bu  chÝnh  viÔn   th«ng;  Phô  tïng   m¸y   mãc   thiÕt   bÞ   d©y   chuyÒn  s¶n xuÊt; Hµng nhËp khÈu kh«ng cã thuÕ nhËp khÈu. Trêng   hîp   ph¸t   hiÖn   cã   dÊu   hiÖu   gian   lËn   th¬ng   m¹i  th× thùc hiÖn kiÓm tra sau th«ng quan theo quy ®Þnh. Tæng côc H¶i quan th«ng b¸o ®Ó Côc H¶i quan c¸c tØnh,  thµnh phè biÕt vµ thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản