intTypePromotion=1

Công văn 5908/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
62
lượt xem
1
download

Công văn 5908/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5908/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục tạm nhập - tái xuất phương tiện đường bộ của khách quốc tế vào Việt Nam du lịch

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5908/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña t æ n g  côc  ¶i q u a n  sè 5908/TC H Q­G S Q L   h n g µy  20 th¸ng 12 n¨ m  2000  Ò  viÖc thñ tôc t¹m n h Ë p  ­   x u Êt  h ¬ n g  v t¸i p tiÖn ® ê n g  b é   ña k h¸ch q u èc tÕ  c vµ o  Vi Öt  a m  d u  lÞch N KÝnh    göi:Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè §Ó     t¹o®iÒu kiÖn thuËn    lîcho    i ho¹t®éng  cña    c¸cDoanh  nghiÖp  lÞch  du  ViÖtNam     kinh doanh    dÞch  du  vô  lÞch theo quy      cña  ph¸p luËt.   Theo chØ ®¹o  i   t¹  b¶n  957/CP­ v¨n sè  KTTH  ngµy  07/9/1999 cña ChÝnh  phñ  viÖc  quyÒn  vÒ  uû  cho  tr Bé  ëng  C«ng  gi¶i Bé  an    quyÕt viÖc    cho ngêiníc     ngoµi mang    theo ph¬ng  tiÖn  êng  vµo      ® bé  níc ta trong thêigian      tham quan  du  lÞch. Trong    khicha  quy  cã  chÕ  chÝnh  thøc    vÒ vÊn    ®Ò nµy, Tæng     côc H¶i  quan híng dÉn  thêithñ tôc h¶iquan        t¹m          ®èi víingêinícngoµimang        theo ph­ ¬ng  tiÖn ® êng  vµo        bé  níctatrong thêigian tham        quan  lÞch nh  du    sau: 1. KÓ       tõ ngµy  01/1/2001    c¸c ph¬ng tiÖn ® êng  cña    bé  kh¸ch du    lÞch   níc ngoµikhi®∙  îcBé      ®   C«ng  cho  an  phÐp  b»ng    v¨n b¶n  nhËp c¶nh qua    c¸c cöa  khÈu ViÖt Nam,  H¶i quan    th×    cöa  khÈu    néidung    c¨n cø    v¨n b¶n  ®Ó     ®ã  gi¶i quyÕt      nhËp, t¸  thñ tôc t¹m    ixuÊt mµ     kh«ng  cÇn  ph¶icã      v¨n b¶n chØ ®¹o  cña  Tæng  côc    H¶i quan. 2.T¹icöa      khÈu  nhËp  c¶nh: Doanh  nghiÖp  cÇn  xuÊttr×nh vµ      nép  cho    H¶i quan  cöa  khÈu: ­ V¨n    b¶n  cña  C«ng  cho  Bé  an  phÐp ph¬ng tiÖn  êng  nhËp  ® bé  c¶nh  trong thêigian tham        quan  lÞch  ViÖt Nam   du  ë    (xuÊttr×nh b¶n      chÝnh  nép  vµ  b¶n sao  x¸cnhËn  cã    cña doanh  nghiÖp). H¶i quan    cöa  khÈu  nhËp  c¶nh  cø  c¨n  v¨n  b¶n  cho phÐp  cña  C«ng  Bé  an  thùc tÕ    vµ    xe,nÕu      lµm      phï hîp th×  thñ tôc t¹m nhËp  cho ph¬ng  tiÖn.Khi     lµm  thñ    tôc,H¶i quan  cöa  khÈu yªu cÇu  doanh  nghiÖp  khai b¸o  thÓ    cô  vÒ  ph¬ng  tiÖn t¹m    nhËp    i ­ t¸ xuÊt,bao      gåm   c¸cth«ng  kü  c¶    sè  thuËtcña      xe.Sau  khilµm        thñ tôc cho  nhËp    t¹m  H¶i quan cöa  khÈu  nhËp  tr¸chnhiÖm   cã    th«ng  b¸o cho  H¶i quan  cöa  khÈu    n¬i ®oµn  xuÊt c¶nh  biÕt ®Ó     theo    dâi viÖc  i t¸  xuÊt. 3.T¹icöa      khÈu  xuÊtc¶nh:   Doanh nghiÖp  tr¸chnhiÖm   cã    nép cho    H¶i quan cöa khÈu nh÷ng giÊy  têsau:   ­Tê    khaih¶iquan        khilµm      nhËp. thñ tôct¹m  ­ V¨n    b¶n cña  C«ng  cho  Bé  an  phÐp ph¬ng  tiÖn  êng  nhËp  ® b«  c¶nh  trongthêigian tham        quan  lÞch ë  du    ViÖtNam     (b¶n  chÝnh). Sau    khi kiÓm     tra,®èi chiÕu thùc  xe    tÕ  víiv¨n  b¶n  cho phÐp cña Bé  C«ng  vµ    an  tê khait¹m    nhËp, nÕu            phïhîp th× H¶i quan cöa khÈu lµm      thñ tôc cho  i t¸ xuÊt ph¬ng    tiÖn.Sau      khiph¬ng  tiÖn  t¸  ®∙  ixuÊt,H¶i quan      cöa khÈu 
  2. 2 xuÊt cã    tr¸chnhiÖm     th«ng  cho    b¸o  H¶i quan  cöa  khÈu  nhËp    ®Ó thanh  kho¶n  hå  s¬. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu   víng  ¾c,  cã  m Côc H¶i quan    c¸c tØnh,   thµnh phè  kÞp    c¸o Tæng  thêib¸o    côc    chØ  ®Ó cã  ®¹o.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2